10 Ocak 2021 Pazar

Ulu Camii, Uşak

Ulu Camii, Uşak il merkezinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Germiyanoğulları dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır. 
Caminin giriş kapısı üzerindeki Arapça yazılı sülüs kitabesi bulunuyorsa da bu kitabe cami ile bağlantılı değildir. 
Bir çeşmeye ait olan bu kitabe caminin inşa tarihi ile ilgili bir bakıma bilgi vermektedir.
Bu kitabede “Germiyan illerinin beyi Süleyman Şah oğlu Yakup Bey h.822 (1419) yılında yaptırdı ve suyunu getirdi” yazılıdır.

Cami ile ilgili araştırma yapan Mahmut Akok: “Meskür çeşme evvelce camiin kuzey avlusunun bir kenarında iken son yapılan tamirler ve avlunun tanzimi esnasında buradan kaldırılmış ve üzerinde bulunan kitabe de caminin yapılış tarihine uyması bakımından bugün bulunduğu yere konulmuştur” demektedir.

Uşak Ulu Camisi Germiyanoğulları devri, özellikle Beylikler devri ile Osmanlı mimarisi arasında bir geçiş dönemini yansıtmaktadır. 
Bununla beraber daha geç dönemlerde tadilattan geçirilmiş, XIX. yüzyılda ampir üslubunda bezenmiştir. 
Yine bu dönemde önüne bir son cemaat mahalli eklenmiştir.

Cami kesme taştan bir yapı olup, önündeki son cemaat mahalli ve ibadet mekânı ile bütün halinde tek bir kütle görünümündedir. 
Avlusunun mihrap ve kısmen de doğu yönünde bir mezarlık bulunmaktadır. 
Taş döşeli avlusu ise günümüzde yol seviyesinden birkaç metre daha aşağıda kalmıştır. 
Caminin doğu duvarına sonradan bitişik olarak yapılan minaresi de ayrı bir kütle görünümündedir. 
Son cemaat mahalli pandantifli, dıştan sekiz köşe kasnaklı beş kubbe ile örtülü, üç kapılıdır. 
Cephe görünümünü geniş sivri kemerlerin oluşturduğu kalın taş sütunlar oluşturmaktadır. 
Son yıllarda bu taş sütunlar camekânla kapatılmıştır. 
 

Son cemaat mahallinden ibadet mekânına ampir üslubunda bir kapıdan girilmektedir. 
İbadet mekânı 18.50x22.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. 
İbadet mekânı dört kütlevi paye ile üç sahna bölünmüştür. 
Bunlardan girişin önünde sivri tonozla örtülü bir nevi giriş holü, bunun arkasında 10 m. çapında büyük bir kubbenin örttüğü asıl ibadet mekânı bulunmaktadır. 
Bu bölümün üzerini örten kubbe geniş kemerlerin yardımı ve payeler ile çevre duvarlarının üzerine oturtulmuştur. 
Bunun yanı sıra kubbe dışında kalan iki yan bölümler üçer küçük kubbe ile örtülüdür.

Mihrap taş oymadan olup, geç dönemlerde yapılan onarımlar sırasında orijinalliğinden oldukça uzaklaşmış ve bezemelerle de ampir üslubuna dönüşmüştür. 
Minber ise orijinalliğinden uzak bir görünümdedir. 
Eski minbere ait bazı parçalar yeni yapılan minber üzerine eklenmiştir.

Uşak Ulu Camii kendine mahsus bir cami olmasına rağmen aynı dönemde yapılmış diğer camilerle ortak benzerlikler göstermektedir. 
Edirne Eski Cami, Sofya Büyük Cami ve Filibe Cuma Camii ile plan yönünden ilginç benzerlikleri vardır. 
Bu konuda araştırma yapan Mahmut Akok; “Orta sahna verilen kıymet ve burada yaratılmış olan genişlik ve irtifa ile müteakip çağlarda inkişaf ettirilmiş merkezi tek sahanlı camilerin bir nevi prototipi gibi durmaktadır” demektedir.

Caminin yanındaki minare beden duvarlarına kadar yükselen dikdörtgen taş kaide üzerinde Türk üçgenlerinin yardımı ile tek şerefeli yuvarlak gövdeye geçilmektedir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder