1 Ekim 2010 Cuma

Tolluoğlu Camii

 

Karatay Belediye binası karşısında, eski garaj diye bilinen mevkide bir camii.

Tahir Paşa (Dursun Fakih) Camii, Meram, Konya

Alaaddin tepesi güneyinde Şeker Furuş Mahallesindedir.

Tahir İle Zühre Mescidi, Meram, Konya

 Tahir İle Zühre Mescidi
Tahir ile Zühre Mescidi, Meram İlçesinde Form’daki Gedavet Parkında yer alır.
Kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XIII.yüzyılın sonlarında Sahip Ata’nın torunları tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Sahip Ata’nın torunlarının yanındaki türbede gömülü olduğu düşünülse de bu konuda yeterli bir bilgiye kaynaklarda rastlanmamıştır.

30 Eylül 2010 Perşembe

SAKAHANE (DAVUD AĞA) MESCİDİ, MERAM, KONYA

Sakahane (Şifahane) Mescidi, Meram, Konya

Mescid, Konya'nın merkezinde Eski Adalet Sarayının hemen yanında, Alaaddin Tepesinin karşısındadır. 
Şifahane (Sakahane) Mescidi de denir. 

Sille Karataş Camii, Selçuklu, Konya

Sille Karataş Camii, Selçuklu, Konya
Sille Karataş Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesine bağlı Sille Mahallesinde (köyünde) bulunmaktadır.
İsmini bir zamanlar kalabalık olan Karataş Mahallesi’nden almaktadır.
Çevresinde oturan insan kalmadığından şimdilerde kapalıdır.

Sephavan (Sebihan) Camii ve Türbesi, Selçuklu, Konya


 Sephavan (Sebihan, Hacı Mehmet Ali Ağa) Camii, Selçuklu, Konya
Eski adı Kavaklı Mektep Çıkmazı, yeni adıyla Sephavan mahallesi Kurs sokaktadır.
Fatih Sultan Mehmed dönemi evkaf defterinde adı “Sebihan Mescidi” olarak geçer.
Cami arkasında yer alan Emir Nureddin Türbesinde yedi kardeş gömülü olduğu için Arapça “seb’a ihvan” yani yedi kardeş ismi verildiği, günümüze bu isimle geldiği rivayet edilmektedir.

Nasuh Bey Mescidi ve Dar'ul-Huffazı, Meram, Konya

 Nasuh Bey Mescidi ve Dar'ul-Huffazı, Konya
Nasuh Bey Mescidi ve Dar'ul-Huffazı, Konya'nın Merkez Meram İlçesinde Zafer Meydanındaki sokakta yer almaktadır.
Şu anda cami olan eser, 30'lu yıllarda belediyenin GAZ DEPOSU olarak kullanıldığı için halk arasında GAZHANE olarak bilinmektedir. 

Kışla Saray Camii, Karatay, Konya

Kışla Saray Camii, Karatay, Konya
Cami, Mevlâna Kültür Merkezinin yanı başındadır. Konya Eski Kışlasının güneybatısına düşer.
Kitabesine göre H. 1232, M. 1819 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kızılören Mescidi, Meram, Konya

Emir Kandemir Hanı'nın 400 m. güneydoğusunda bulunan küçük ölçüdeki beşik tonozlu iki sahınlı yapının “Cuma mescidi” olduğu düşünülmektedir.
Kızıl renkli toprak örtüsü ile güneşin ilk ışıkları bir arada...

Anadolu’da hanlar genellikle 30-40 km. mesafede, kervanların bir günde ulaşabilecekleri mesafelerde yapılmışlardır. Kızılören civarı bu konuda bir ayrıcalık teşkil eder. Birbirine yakın üç han vardır Konya-Beyşehir karayolu üzerinde: Kızılören Hanı, Kızılören Emir Kandemir Mescidi ve Emir Kandemir Hanı.
Bu yapılar hem kervanların barınması hem de birer askeri garnizon olma nitelikleriyle yüzlerce yıl önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir.

Yakın zamanlarda Kızılören Han mescidinin mihrabı acımasız ve saygısızca sökülmüş, hanın kitabesi kaybolmuştur. Rstorasyon kapsamına alınan mescidin umarım harabe haldeki son görüntüleri bunlar olur.

Kasım Halife Camii, Meram, Konya


 Kasım Halife Camii, Meram, Konya
Cami, Meram Yeni Yol Fidanlık Durağı civarında ve kendi adını verdiği yerdedir. Bahçenin çevresi mezarlıktır. Bahçe kapısından girince, sol tarafta Selçuklu Tarzında mermerden yapılmış iki sanduka görülür. Konyalı’nın yazdığına göre Bu sandukalardan biri, caminin bânisinin oğlu Kadı Mehmed Efendi’ye, diğeri karısına aittir. 

Karatay Mescidi'nin Yeri ve Kitabesi, Karatay, Konya

Karatay Mescidi (Emir Kemalettin Rumtaş Mescidi), Karatay, Konya
Konya il merkezinde Şeker Fabrikası’nın yanında, Hoca Ahmet Fakîh Camii ve Türbesi’nin batısındadır. İki yapı arasında güzel bir bahçe ve bahçe içerisinde çok sayıda çam ve sedir ağacı vardır.

Kitabesi
Mescidin kitabesi yoktur ancak 646 tarihli bir vakfiyeden Mescid’i Emir Celaleddin Karatay’ın kardeşi Emir Kemalettin Rumtaş’ın yaptırdığı anlaşılmaktadır.

Çapanoğlu (Büyük Cami-Ulu Cami) Camii, Yozgat

Çapanoğlu (Büyük Cami-Ulu Cami) Camii, Yozgat 
Yozgat il merkezi, İstanbulluoğlu Mahallesi’nde Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan bu cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Bozok Sancağı Valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından h.1193 (1779) yılında yaptırılmıştır.
Halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami olarak da anılmaktadır.

Başçavuşoğlu Cami (Merkez)

Başçavuşoğlu Cami (Merkez)

Yozgat il merkezinde İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan bu cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Çapanoğlu Süleyman Bey’in başçavuşu Halil Ağa tarafından h.1215 (1800–1801) yılında yaptırılmıştır.

Hakkı Acun’a göre Kitabesi:

Min hasenât-ı ibn Başçavuş Halil Agay-ı sahib-ı-hayr
Bu ziba cami vel müştebalar bünyan oldu

Hulusundan senin Tevfik-i Rabbâni olup yâver
Nice nakdin hele masruf-i haykât-ı hisan oldu

Mübeşşir bir Melek rüştü gelip itmamına tarih
Dedi Makbul-ı dergâh-ı uluvu müstean oldu Abdülkadir Sene 1215 (1800–1801).

Cami kesme taştan kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Caminin ön kısmına sonraki dönemlerde camekânlı bir son cemaat yeri yapılmıştır. Ağaç direklerle dışarıya açılan son cemaat yerinin üzeri de mahfilin uzantısı ile düz bir tavan şeklindedir. Bu bölümden ibadet mekânına yuvarlak kemerli bir kapı ile girilmektedir.

Mihrap yarım yuvarlak niş şeklinde olup, alçıdan yapılmış volütlerle, “S” ve “C” kıvrımları ile bezenmiştir. Minber geometrik motiflidir.

İbadet mekânında yoğun biçimde ahşap ve kalem işleri ile bezelidir. Tavan tümüyle barok motiflerle bezelidir. Tavanın ortasındaki daireye ajur tekniği ile bir merkezden “S” kıvrımlarının oluşturduğu şeritler çıkmaktadır. Ayrıca ibadet mekânının duvarları, pencere üzerleri kalem işleri ile bezelidir. Burada da baklava dilimleri, küçük çiçek motifleri “S” şeklinde kıvrımlar görülmektedir.

Caminin son cemaat yerinin içerisinden çıkılan minaresi yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Camisi (Merkez)

Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Camisi (Merkez)

Yozgat il merkezi, Aşağı Çatak Mahallesi’nde, Eski Yozgat-Sungurlu yolu üzerinde bulunan bu cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Çapanoğulları zamanında Cevahir (Cevheri) Ali Efendi tarafından h.1202 (1788) yılında yaptırılmıştır.

Hakku Acun’a göre Kitabesi:

Ali Efendi, Hacı Ahmet Ağa ile edip himmet
Yapup bu camii ecr-i cezili ettiler ihlrâz

Bi Hakkı hamsi mektuba o iki zat-ı vâlânın
Du âlemde medetkârı ola ol fert-i Rabbani

İşitti rüştiyâ (?) ve beyan-ı tarihini söyler
Mutaf-ı pâkiyân-ı kudsidir bu camii mümtaz

Ketebehu Abdülkadir Eş Şükri Sene 1202 (1788).

Cami sarı kesme taştan bir avlu içerisinde bulunmaktadır. Bu avlunun doğu batı yönlerinde yuvarlak kemerli birer kapısı vardır. Bunlardan doğu kapısından avluya altı basamakla inilmektedir.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Caminin önünde iki büyük ahşap direğin desteklediği üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bunun üzerine mahfil kısmı yerleştirilmiş ve mahfilin ortası güneye doğru çıkıntı yapmıştır. Mihrap yarım yuvarlak bir niş şeklindedir. Minber son derece sade olup, minber üzerinde volütler “S” şeklindedir. Caminin iç bezemesi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bunun da nedeni geç dönemde cami içerisinin sıvanmasıdır.

Caminin kuzeydoğusuna yapışık kare kaide üzerine oturtulmuş çokgen gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Minareye son cemaat yerindeki kapıdan çıkılmaktadır. Bu minarenin güneyinde küçük bir hazire bulunmaktadır. Buradaki revaklı bir bölüm içerisindeki lahit camiyi yaptıran Ali Efendi’ye aittir. Söylentiye göre lahit dolusu kıymetli eşyalar bulmuş ve bunların parası ile de hem bu camiyi hem de Kayyumzâde Camisi’ni yaptırmıştır.

Salih Paşa Camii, Sorgun, Yozgat

Salih Paşa Camisi (Sorgun)
Yozgat ili Sorgun ilçesi’nde, Sorgun Çayı kenarında bulunan bu cami, kitabesinden ve Ebcet hesabından öğrenildiğine göre h.1228 (1813) yılında Salih Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami 1955 yılında batı duvarı dışında orijinal biçimine uygun olarak tamamen yenilenmiştir.

Hakkı Acun’a göre kitabesi:

Hz. Desturu Mualla şin ve Salih nam
Ehl-i hüner zati mehasini pirâ

Daima celp-i dua gastı şehi devrane
Sayesinde olup asude güruhu fukara

Geldi itmamına bu mabed-i pakn rüşti
İki mısraın bu beytin ola tarih-i resa

Yüminle eyleye makbul Cenab-ı Allah
Köhnede yapdı bu nev camii Salih Paşa.
Eski Caminin orijinal minaresi


Cami ilk yapımında kesme taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. Önündeki son cemaat yerinden içerisine girilen ibadet mekânın üzeri ahşap tavanla örtülmüştür. Üç sahınlı olan bu mekân toplam on dikdörtgen söveli pencere ile aydınlatılmıştır. Bunların üzerinde de on tane dikdörtgen söveli ikinci sıra pencere bulunmaktadır.

Cami son onarım sırasında yenilendiğinden, mihrap ve minberi ile birlikte içerisinde dikkati çeken herhangi bir bezeme bulunmamaktadır.

Caminin yanında orijinal kesme taştan dikdörtgen kaide üzerindeki yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Pabuç kısmından sonra minare çatı içerisinden yükselmektedir.

Bugünkü cami kesme taştan kare planlı, kubbeli ve iki minareli olarak yapılmıştır.Kare planlı olan caminin duvarları altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır. Merkezi kubbe büyük yuvarlak kemerler üzerine pandantiflerin yardımı ile betonarme olarak oturtulmuştur. Mimari yönden de herhangi bir özellik taşımamaktadır.

29 Eylül 2010 Çarşamba

Şah Melek Camii, Yalova

Şah Melek Camii
Şah Melek Camii, Yalova
1429 da Şah Melek Paşa tarafından yaptırılan tek kubbeli ve tek minareli bir camidir.
Çinileri fevkaladedir.

YALOVA'DAKİ DİĞER CAMİLER

İkinci Bayezid Camii, Yalova

İkinci Bayezid Camii
İkinci Bayezid Camii, Yalova
Sultan İkinci Bayezid tarafından 1488’de Mimar Hayreddin’e yaptırılmıştır. Büyük bir camidir. Darüşşifası vardır. Burada akıl hastaları, su sesi, psikolojik telkin, meşgûliyet ve ilaçla tedavi edilmiştir.
Caminin külliyesi 7 bölümdür.

YALOVA'DAKİ DİĞER CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ..


Hersekzade Ahmet Paşa Camii, Altınova, Yalova

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi (Altınova)
 Hersekzade Ahmet Paşa Camii, Altınova, Yalova
Yalova ili Altınova ilçesi, Hersek Köyü’nde bulunan bu cami Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
1458 Yılında doğan ve doğduğu Bosna-Hersek’ten getirilerek saraylarda yetiştirilen devrinin ünlü sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından XVII. Yüzyılda, kendi adıyla anılan beldede yaptırılmıştır. İzmit Körfezi’nin en dar yerinde olması nedeniyle Herzekzade Ahmet Paşa, Hersek’e küçük bir liman, 700 ev, çift kubbeli büyük bir camii, 2 han, 1 imaret, 1 mescit 1 medrese ve 1 tekke yaptırmak suretiyle bu beldeyi ihya etmiştir. Ne yazık ki camiin kubbeleri dahil diğer bölümlerinin bazı kısımları depremde yıkılmıştır.

Defterdar (Mustafa Paşa) Camii, Yalova

Defterdar Camii
 Defterdar Camii, Yalova
1576’da Defterdar Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
1572 depreminde kubbesi yıkılmış ve 1872’de Hacı Rûşen kubbe yerine çatı yaptırmıştır.
 Sonradan yeniden kubbe yapılmıştır.

YALOVA'DAKİ DİĞER CAMİLER

Şeyh Çelebi Camii, Yalova

Şeyh Çelebi Camii
Şeyh Çelebi Camii, Yalova
Mimar Sinan’ın eseridir. Minaresi yıldırımla yıkılmıştır. Akustiği ve kubbe süslemeleri çok değerlidir. 

YALOVA'DAKİ DİĞER CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ..


Gazi Mihal Bey Camii, Yalova

Gazi Mihal Bey Camii
Gazi Mihal Bey Camii, Yalova
Gazi Mihal Bey 1422’de yaptırmıştır.
Türbesi de buradadır.

Gök Medrese, Sivas


Gök Medrese
Gök Medrese, Sivas
Sivas’tadır. Sahip Ata tarafından 1271 yılında Mimar Kaluyan’a yaptırılmıştır. Çifte minareli taçkapısı, taş süslemeleriyle yapının en görkemli bölümüdür. 12 tür hayvan başı, yıldız ve hayat ağacı motifleri dikkati çeker. Taçkapıdan dört eyvanlı, havuzlu avluya girilir. Avlunun yanlarında, arkada medrese odalarının yer aldığı revaklar vardır.

SİVAS'TAKİ DİĞER CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Çifte Minareli Medrese, Yakutiye, Erzurum

Çifte Minareli Medrese
Çifte Minareli Medrese, Erzurum
Erzurum’daki bu medrese Osmanlı öncesi medreselerin en büyüğüdür.
"Hatuniye Medresesi" olarak da bilinmektedir.
1270-1291 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Ulu Camii, Gürün, Sivas


Gürün Ulu Camii
 Ulu Camii, Gürün, Sivas
Sivas Gürün ilçesinde bulunan bu caminin yapım tarihini belirten bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak, yapı üslubu ve bezemesine dayanılarak XIX.yüzyılın son yıllarında yapımına başlandığı anlaşılmaktadır. Cami Nafiz Bey’in yardımları ile 1922 yılında tamamlanmıştır.

Arap (Yanık) Camii, Ardahan

Arap (Yanık) Camisi (Merkez)
Arap (Yanık) Camii, Ardahan
Ardahan Halil Efendi Mahallesi’nde, Ardahan Kalesi yakınlarındadır.
Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camisi (Merkez)

Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camisi (Merkez)

Çankırı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Sultan Süleyman Camisi’ni, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine Sadık Kalfa 1522-1558 yıllarında yaptırmıştır. Bu cami Mimar Sinan’ın üç yarım kubbeli camiler planı düzeninde yaptırılmıştır. Cami, 1936 yılında depremden zarar gördüğünden ötürü yenilenmiş ve özelliğini kaybetmiştir. Caminin giriş kapısı üzerinde sülüs yazı ile bir kitabesi bulunmaktadır;

“Buyurdu yapmağa isna yılında
Bunu Sultan Süleyman tali-ül hayr
Münadi görecek hayretle hatmin
Didi tarihi ya cami-ul hayr”

Cami kare planlı olup, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca bu kubbe dört tarafındaki yarım kubbelerle tamamlanmıştır. İbadet mekanını örten kubbe birbirlerine ve duvarlara yuvarlak kemerlerle bağlı dört paye üzerine oturtulmuştur. Girişin önünde dört sütunun taşıdığı üzerleri kubbeli üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinde, girişin iki yanında stalaktitli birer mihrap nişi vardır.Girişin önündeki bölüm diğer iki yan bölümden daha yüksek tutulmuştur. Giriş ekseninin karşısında bulunan mihrap stalaktitli olup, oldukça güzel bir işçilik göstermektedir. Minber taştan, kürsüler ve köşeli gövdede iyi bir taş işçiliği dikkati çekmektedir.

Caminin duvarları kesme taştan, kapı söveleri mermerden yapılmıştır. Caminin yanındaki minare dörtgen bir kürsü üzerinde kesme taştan yuvarlak gövdelidir. Caminin içerisi XIX.yüzyıla ait rokoko üslubunda bitkisel motiflerle bezenmiş, bunların arasına da yer yer Kuran’dan alınan yazılar yerleştirilmiştir. Caminin içerisindeki bezemede geometrik, örgü, yılan ve ejder motifleri orijinal camiden kalmıştır. Burada dikkati çeken bir özellik de Selçuklu mimarisinde çok sık rastlanılan yıldız motiflerinin uygulanmış oluşudur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 yılında bu camiyi restore ettirmiştir.

Rüstempaşa Camii, Yalova

Rüstempaşa Camisi (Merkez)
 Rüstempaşa Camii, Yalova 
Yalova merkezde bulunan Rüstem Paşa Camii Osmanlı dönemi mimari yapılardandır. Rüstempaşa Camii, Osmanlı Paşası Rüstem Paşa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır.

Hacı Ali Paşa (Ahmet Çelebi) Camii, Armutlu, Yalova

Hacı Ali Paşa Camisi (Armutlu)
 Hacı Ali Paşa (Ahmet Çelebi) Camii, Armutlu, Yalova
Hacı Ali Paşa Camii, aynı zamanda Çarşı Cami olarak da bilinmektedir.
Yalova'nın Armutlu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Kaya Çelebi Camii, Van

 Kaya Çelebi Camii, Van
Eski Van’ın Orta Kapı Mahallesi’nde bulunan Kaya Çelebi Camisi, vakfiyesinden öğrenildiğine göre Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından 1660 tarihinde yapımına başlanmış, Koçi Bey’in öldürülmesi üzerine de Cem Dedemoğlu Mehmet Bey tarafından 1662’de tamamlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında restore edilmiştir.

Hüsrev Paşa Camii, Van

 Hüsrev Paşa Camii, Van
Eski Van’ın Orta Kapı Mahallesi’nde bulunan Hüsrev Paşa yapı topluluğu, cami, medrese, türbe, hamam, aşevi ve misafirhaneden meydana gelmekte idi. Bu yapılardan cami dışındakiler yıkılmış ve günümüze gelememiştir. Caminin kitabesinden öğrenildiğine göre h. 975 (1567) yılında Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu caminin Mimar Sinan’ın eserleri arasında ismi geçmektedir. Günümüzde cami ve çevresinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Abdusselam Uluçam tarafından kazı çalışmaları yapılmaktadır.

Hamurkesen Camii, Gürpınar, Van

 Hamurkesen Camii, Gürpınar, Van
Van'ın Gürpınar ilçesi Hamurkesen Köyü’nde, kalenin doğusunda bulunan bu cami kitabesinden öğrenildiğine göre Seyyid Muhammed tarafından 1710 yılında yaptırılmıştır.

Kesme taştan kare planlı olarak yapılan caminin üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Yıkılan kubbesi son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Ulu Cami, Uşak

Ulu Cami (Merkez)
 Ulu Cami, Uşak
Uşak il merkezinde bulunan Uşak Ulu Camisi’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Germiyanoğulları dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Caminin giriş kapısı üzerindeki Arapça yazılı sülüs kitabesi bulunuyorsa da bu kitabe cami ile bağlantılı değildir. Bir çeşmeye ait olan bu kitabe caminin yapım tarihi ile ilgili bir bakıma bilgi vermektedir.

Burmalı Cami, Uşak

Burmalı Cami (Merkez)
 Burmalı Cami, Uşak
Uşak İl merkezinde, şeker fabrikaları ile Buğday Pazarı’nı ayıran yolların köşesinde bulunan bu caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca kitabesi de günümüze gelemediğinden banisinin ve mimarının isimleri bilinmemektedir. Bununla beraber yapı üslubundan XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Caminin giriş kapısının sağında yer alan onarım kitabesinden de h.1185 (1769) yılında onarıldığı öğrenilmektedir.

Çakoloz Camii, Uşak

Çakoloz Camisi (Merkez)
 Çakoloz Camii, Uşak
Uşak il merkezi Kurtuluş Mahallesi, Çakoloz Cami Sokağı’nda bulunan bu caminin de kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber portal üzerinde bulunan Sultan II. Abdülhamit’e ait tuğradan XIX. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin mimari üslubu da bunu açıkça göstermektedir. Cami çeşitli tarihlerde yangın geçirmiş ve onarılmıştır. Uşaklı Çakoloz ailesinin bu onarımlarda büyük payı olduğundan camiye Çakoloz ismi verilmiştir. Caminin gerçek ismi ve banisi de bilinmemektedir.

Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli

Süleymaniye (Kale) Camisi (Çemişgezek)
Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli
Süleymaniye (Kale) Camii, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Yelmaniye (Eski Cami) Camii, Çemişgezek, Tunceli

Yelmaniye Camisi (Çemişgezek)
 Yelmaniye Camii, Çemişgezek, Tunceli
Yelmaniye Camii, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Medrese Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kitabesinden öğrenildiğine göre, Timur devrinde Taceddin Yalman tarafından yaptırılmıştır.
Ancak kitabenin tarih kısmı okunamamıştır.

Elti Hatun Camii, Mazgirt, Tunceli

Elti Hatun Camii, Mazgirt, Tunceli
Elti Hatun Camii, Tunceli'nin Mazgirt İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin inşa tarihi, kitabesi günümüze ulaşmadığından dolayı, 1252 olarak tahmin edilmektedir.
Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykûbat’ın Hanımı ve Alâaddin Keyhüsrev’in annesi olarak tahmin edilen Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Pertek, Tunceli

Aşağı (Çelebi Ali) Camisi (Pertek)
 Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Pertek, Tunceli
Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, 1570 yılında Çelebi Ali tarafından yapılmıştır.
Cami baraj gölünün inşası münasebetiyle Eski Pertek’ten Yeni Pertek’e taşınmıştır.

Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli

Sağman Camisi (Pertek)
 Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli
Sağman Köyü Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesi'ne bağlı Sağman Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamakla beraber kaynaklardan Keyhüsrev Bey’in oğlu Salih Bey tarafından 1555 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Yukarı (Baysungur) Camii, Pertek, Tunceli

Yukarı (Baysungur) Camisi (Pertek)
 Yukarı (Baysungur) Camii, Pertek, Tunceli
Yukarı (Baysungur) Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin Harput Müzesi’nde bulunan kitabesine göre cami, Baysungur tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır.
Kesme taştan yapılan cami, plan olarak Aşağı (Çelebi Ali) Cami'ye benzemektedir. 

Hızır Bey Camii, Trabzon

Hızır Bey Camii, Trabzon
Trabzon'un Hızır Bey Mahallesi’ndeki bu camiyi fetihten sonra, burada valilik yapan Hızır Bey’in yaptırdığı sanılmaktadır. 
Ancak kitabesi bulunamadığından bu konu kesinlik kazanamamıştır.
Yapı üslubundan XVIII. yüzyılda yenilendiği anlaşılan cami kesme taş duvarlı, içten kubbe dıştan çatı örtülüdür. 

Ayşe-Gülbahar Hatun Camii, Trabzon

 Ayşe-Gülbahar Hatun Camii, Trabzon
Trabzon il merkezinde Ortahisar’ın batısında, Zağanos Köprüsü’nün yakınında bulunan bu topluluğu; cami, imaret, medrese, hamam, sıbyan mektebi ve türbeden meydana gelmiştir. Bu yapılardan günümüze yalnızca cami ile türbe gelebilmiştir. Sıbyan mektebinin yerine de 1899 yılında günümüzdeki Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu yapılmıştır.

İskender Paşa Camii, Trabzon

 İskender Paşa Camii, Trabzon
Trabzon Belediyesi’nin arkasında, Taksim Meydanı’nda olan İskender Paşa Camisi’nin giriş kapısı üzerinde h.936 (1529) tarihli kitabesi bulunmaktadır.
Ayrıca burada 1882 yılında onarıldığını gösteren bir başka kitabe daha bulunmaktadır.
XVI. Yüzyılda, 1512 yılında Trabzon Valiliğine getirilen İskender Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.