24 Nisan 2015 Cuma

Kaptan İbrahim Ağa Camii, Beşiktaş, İstanbul

Kaptan İbrahim Ağa Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Akaretler’de, Sinanpaşa Mahallesinde, eski adıyla Sinanpaşa Sokak, şimdiki adıyla Köprübaşı Sokakta yer almaktadır.
"Sormagir Odaları Mescidi" adı ile de bilinmektedir.
Bânisi Kaptan İbrahim Ağa tarafından 1032/1622’de yaptırılmıştır.(1)
Hâdika’da Ayvansarayi’den öğrendiğimiz kadarıyla mescidin ilk şekli fevkânî bir binadır ve yakınında bulunan bostan ve odalar da mescidin vakfındandır. 
Mescidin minberini sudur-ı eslaf’tan Hacı Mehmet Paşa’nın hazinedarı Mehmet Ağa yaptırmıştır.(2)
Zaman içerisinde yıpranan ve eskiyen mescid 1763 tarihinde Sadrazam (olan) Hamid Hamza Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.(3)                                                                                                
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın Müdürlüğü’ndeki 1768 nolu defterin 107. sahife ve 25. sırasında kayıtlı Kaptan İbrahim Ağa Câmii, Arapça vakfiyesi tercümesinden öğrendiğimiz kadarıyla caminin yanında bir de mektebi bulunuyordu. 
Ayrıca mescidin yakınında Sultan II. Mustafa’nın kızı Safiye Sultan’ın hayratı olan suyu çok tatlı bir de çeşmesi vardı.
Cümle kapısı üzerinde yer alan ve 1377/1899 tarihli kitabesine göre Sultan II. Abdülhamid tarafından kâgir duvarlı ve ahşap çatılı olarak yeniden ihya edilmiştir. 
Minaresi taştandır.(4)
Bugünkü cami Sultan II. Abdülhamid’in yaptırdığı camidir.
Kaptan İbrahim Ağa Câmii’ne sokaktan açılan iki kanatlı ahşap bir kapıdan son cemaat yerine girilir. 
Son cemaat yeri, enlemesine dikdörtgen planlıdır. 
Kuzey duvarında bulunan üç pencere ile aydınlık almaktadır.
Camiye girişte son cemaat yerinin sağ tarafından caminin kadınlar mahfiline çıkılan bir ahşap merdiven ve ayrıca caminin alt bölümüne inilen ayrı bir merdiven vardır. 
Ayrıca son cemaat yeri girişte sol tarafta bir imam odası bulunmaktadır.
Son cemaat yerinden kıble istikametinde açılan iki kanatlı kapıdan ana mekân olan harime girilir.
Cami kâgir duvarlı, ahşap, bağdadi tavanlı, ahşap çatılı, üstü kiremit örtülü ve minareli bir yapıdır. 
Duvarları sade boya, kıble duvarında iki, batı duvarında ise dikdörtgen plânlı, ahşap, demir parmaklıklı üç adet pencere bulunmaktadır.
Mihrap ve minberi’nin oldukça kaliteli bir işçiliği vardır. 
Kabartma motiflerin üzeri beyaz boya üzerine altın yaldızlı olan mihrap ve minber işçiliği yapıldığı döneminin bezeme özelliklerini yansıtmaktadır.  
Vaaz kürsüsü ahşaptan ve sade görünümlüdür. 
Müezzin mahfili harim’in kuzeybatı köşesinde ahşap parmaklıklarla ayrılmıştır.
Ahşap kadınlar mahfili son cemaat yeri ile harimin kuzey kesiminin üzerini kaplamaktadır. Kadınlar mahfili kuzey duvarında bulunan dikdörtgen plânlı dört pencere ile aydınlık almakta olup tavanı ahşaptır.
 Caminin solunda bulunan tek şerefeli minaresi ise taştandır.
Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait olan caminin bir imam hatip ve bir müezzin kayyum kadrosu vardır. 
Caminin yanında görevlilere ait meşrutalar, alt katta abdesthane ve tuvaletler bulunmaktadır. 
Bir imam-hatip ve bir müezzinin görev yaptığı camide vakit namazlarında 70–80, Cuma ve Bayram namazlarında 700–800 cemaat olmaktadır. 
Hanımlar için namaz kılabilecekleri yer mevcut olup Yaz Kuran Kurslarında 40–45 öğrenci bulunmaktadır.
1-D.B.İ.A…c.8 S.242
2-İstanbul Camileri…c.2 s.60
3-Hadika…c.2 s.101
4-Dünden Bugüne Beşiktaş…s.163