20 Nisan 2022 Çarşamba

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

İçkaraarslan Mescidi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi’nde Şems-i Tebrîzî Mahallesi Gilisralılar Sokak No:5 adresinde bulunmaktadır.
İnşa kitâbesi yoktur.
Selçuklu Veziri Ziyâeddîn Kara Aslan tarafından 13. yüzyılın ilk yarısında inşa ettirilmiş olduğu kabul edilir

Tek kubbeli kübik bir mesciddir.
Güney cephesinin alt bölümündeki düzgün kesme taş kaplama hariç tutulursa, cephe duvarları tümüyle tuğla örgülüdür. 

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

Kübik esere, muhtemelen Osmanlı çağında geçirdiği tamîr ve tadîlatlar neticesinde, çatı kotunun üzerinde sekizgen planlı tuğladan yüksek bir ikinci kasnak ilâve olunmuş ve ibâdet mekânını örten tuğla kubbesinin eteği, kasnakla gizlenmiştir. 
Bu müdahale esnasında, doğu ve batı cephelerinin üst kotunda, ilk inşaata ait ve ancak ibâdet mekânından algılanabilen onaltıgen kasnağa açılmış sivri kemerli ve dikdörtgen çerçeve içine alınmış birer pencere yerinde korunmuş; ilâve olunan sekizgen kasnağın kuzey ve güney kenarlarına da dikdörtgen formlu yeni birer pencere açılmıştır.
Mescidin güney cephesinde iki pencere bulunmaktadır.
Cephenin batı kanadındaki dikdörtgen pencerenin lentosu üzerinde yer alan alınlık, belli ki sonraki fizikî müdahaleler esnasında tuğladan sivri kemerli küçük bir pencereye dönüştürülmüştür. 
Doğu kanadındaki pencerelerin düzeni aslî halini nisbeten korumaktadır.
Cephenin alt kotunda ve kesme taş duvar örgüsü içindeki dikdörtgen pencerenin üzerinde dikdörtgen çerçeveli ve alınlık gibi tasarlanmış sivri kemerli bir pencere açıklığı yer almaktadır. 
Pencerenin kemer köşeliklerinde, renk almaşası oluşturacak şekilde istiflenmiş düz turkuaz ve patlıcan moru renkli sırlı tuğlalar dikkati çeker.

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

Cephenin güney batı köşesinde ve duvar üzerine yerleştirilmiş sekiz basamaklı merdivenin, çatıya çıkılması amacıyla, onarımlar esnasında ilâve olduğuna şüphe yoktur.
Mescidin doğu cephesinin güney kanadındaki dikdörtgen çerçeve içine alınmış sivri kemerli pencere, cephenin bu kanadında ve güney yönüne uzanan duvar üzerine açılmıştır. 
Cephenin ortasında ve yükselen sokak kotu dolayısıyla yola gömülmüş durumdaki sivri kemerli pencerenin, kemer köşeliklerinde pek azı in-situ olarak kalabilmiş düz turkuaz ve patlıcan moru renkli sırlı tuğlalar dolayısıyla, mescidin aslî yapı elemanlarından biri olduğu anlaşılmaktadır.
Cephenin kuzey ucunda ve yol kotunun altında kalmış kapı, devşirme olduğu anlaşılan mermer söveleri ve lentosuyla, dikdörtgen bir açıklıktır.
İbâdet mekânı kare planlı olup, çift cidarlı tuğla bir kubbe ile örtülüdür.
Kubbenin yükü, köşelerdeki dört büyük trompla lokalize edilmiştir.
İbâdet mekânının kıble duvarının ortasında, alçı zemin üzerine turkuaz ve patlıcan moru renkli çini ve çini mozaiklerden oluşan mihrabı yer alır.
Mihrab, beş sıra mukarnas kavsaralıdır. 
Kavsaranın üzerindeki alınlıkta, turkuaz renkli çini mozaiklerle Kelime-i Şehâdet yazılıdır.

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder