5 Şubat 2024 Pazartesi

Pîr-i Mehmet Paşa Zaviyesi, Karatay, Konya

 Piri Mehmet Paşa Zaviyesi, Karatay, Konya
Piri Mehmet Paşa Zaviyesi, Piri Mehmet Paşa Camii'nin hemen karşısındadır. 
Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa tarafından 16. asrın başlarında yaptırılmıştır.
Zaviyenin eskiden doğuya ve batıya kemerli birer umumî kapısı ve ortasında Yavuz'un getirttiği sudan istifa eden şadırvanı vardır. 
Mabetle zaviye önünden yol açılırken bu kapılar ve şadırvan kaldırılmış, manzumenin ahengi bozulmuştur. 
Zaviyenin kuzey doğusunda Hamam vardı. 
Bu hamamın karşısında da Belediyeye hâl binası olup bir zaman askerî hastane olan bu yerde de Şifahane vardı. 
Şimdi hamamın yıkıldığını, hatta varlığını bilen insan artık kalmamıştır. 
Hamamda zaviyeye inen misafirler ve Mevlânâ dergâhı dervişleri yıkanırlardı.
Pir Mehmed Paşa'nın Ankara Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi'nde 147 numaralı defterin yüz seksen birinci sahifesinde 155 sıra numarasında kayıtlı 1520 tarihinde tanzim edilmiş Arapça dört sahifelik bir vakfiyesi vardır.
Caminin kuzeyinde yer alan 12 odalı zaviye, medrese olarak hizmet vermiş. 
Bir dönem dericiler tarafından kullanıldıktan sonra harap hale gelen zaviye, Hayra Hizmet Vakfı tarafından 1996 yılında aslına uygun olarak restore edilmiştir.

Geniş bir avlusu olan zaviye, günümüzde baharatçılar ve antikacıların mekânı olmuş.
Caminin sağındaki bina zaviyenin ekidir. 
Ek binanın kapısı mermer çerçevelidir. 
Kemerinin bağlantı taşında ve iki yanlarında tabak şeklinde oyma süsler görülür. 
Caminin, kuzey tarafında muntazam kesme taş yapılı ve tonoz örtülü üç dili' üzerine yapılış 12 odadan müteşekkil bir zaviye vardır.
Zaviye ve mutbah Konya'nın bize kadar gelebilen en eski Osmanlı eserlerindendir.
Çok iyi muhafaza edilmesi gerekirken Osmanlı devletinin son zamanlarında, devrin Vakıfları tarafından burasını o zamanın parasına göre iki bin lira gibi az bir paraya satmıştır. 
Arşiv vesikalarına göre zaviye ve cami, Piri Mehmet Paşa henüz vezir olmadan önce yapılmıştır.
Eski kayıtlarda Pir Mehmed Bey Zaviyesi şeklinde geçer. 
Aksaraylı Pir Mehmed Bey; zaviyesini, Mevlânâ Manzumesi evkafı arasında bulunan, Siyavuş Sultan Dolap Yeri diye meşhur olan arsa üzerine yaptırmış ve Mevlânâ evkafına her sene muayyen bir yer icaresi tanımıştır.

Kaynak:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder