29 Haziran 2010 Salı

Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik

 Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik
Bozöyük merkezinde bulunan Bozöyük Kasımpaşa Camisi’ni Sadrazam Kasım Paşa 1525-1528 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
Klasik Osmanlı mimarisinde tek kubbeli camiler gurubu içerisindeki cami, kare planlı olup üzeri çokgen kasnaklı, pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kesme taştan beden duvarları iki kademe halinde yükselmekte silmeli bir saçak kısmı ile son bulmaktadır. Kuzey kısmında dört sütunun taşıdığı, çokgen kasnaklı üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekanı girişin ve diğer kenarlardaki ikişer bunların üzerinde alçı şebekeli üçer, kasnakta da sekiz yuvarlak pencere bulunmakta olup, toplam sekiz pencere ile aydınlatılmıştır.

Balaban Camii, Bilecik

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey tarafından 1300 yılından sonra yaptırıldığı bilinmektedir. Önünde bir çeşmesi bulunan cami tek minarelidir.
Cami mekan ve plan özelliklerini korumuş ancak yapılan onarımlarla orijinalliğini kaybetmiştir.

Kırgıllı Camii, Bilecik

Hamidi Hatun ve Şaban Ağa tarafından inşaatına başlanmıştır. Tavan kısımları tamamlanmadan, banilerinin ölümleri üzerine inşaat yarıda kalmıştır. Hacı Mustafa Ağa tarafından tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik

 Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik
Söğüt Çarşısında, Hükümet Konağının karşısında bulunan Çelebi Mehmet Camisi, Çelebi Sultan Mehmet döneminde XIV.yüzyılda yaptırılmıştır .Günümüze yalnızca minaresi orijinal olarak gelebilmiştir. Bugünkü camiyi Sultan II.Abdülhamit devrinde Üsep Kalfa yapmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri dört sütunun taşıdığı on iki kubbe ile örtülmüştür. Böylece Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tipinde bir eserdir. Ancak caminin Çelebi Mehmet zamanındaki ilk yapılışında tek kubbeli olduğu sanılmaktadır.

Rüstem Paşa Camii, Osmaneli, Bilecik

Osmaneli’nde Rüstem Paşa Camisi,Sadrazam Rüstem Paşa tarafından l527’de yaptırılmıştır. Bu caminin Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülmüşse de, Mimar Sinan’ın yapmış olduğu camiler arasında bu yapının ismi geçmemektedir. Büyük olasılıkla Mimar Sinan üslubunu benimsemiş bir mimar tarafından yapılmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap tavan ve çatı ile örtülmüştür. Kesme taştan caminin önünde altı sütunun taşıdığı ve birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmış revaklı bir son cemaat yeri bulunmaktadır.
Camiye giriş büyük bir niş içersindedir. Bunun iki yanında da birer küçük mihrap vardır. Ahşap tavanlı ibadet mekanının kuzeyinde dört sütunun taşıdığı ahşap bir mahfil bulunmaktadır. Mihrap ve minberi oldukça basit olup mihrap ve pencere arasında Kabe tasvirli, XVII.yüzyıla ait bir çini pano yerleştirilmiştir.

Kasımlar Köyü Camii, Gölpazarı, Bilecik

Gölpazarı’nın l5 km güney batısında Kasımlar Köyü’nde bulunan Kasımlar Köyü Camisinin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu bilinmemektedir. XVII-XVIII.yüzyıla ait olduğu sanılan cami 18.40 X 10.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Kaba moloz taştan yapılan caminin önüne sonraki devirlerde bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanında iki ahşap sütunun desteklediği kadınlar mahfeli bulunmakta olup, yarım silindirik mihrap özellik taşımamaktadır.
İç mekana iki sıra halinde dikdörtgen, üsttekiler de alçı şebekeli pencerelerle aydınlatılmıştır. Yalnızca ahşap tavanın süsleyen boyalı nakışların ileri düzeyde bir işçiliği vardır.


Köprülü Mehmet Paşa Camii, Vezirhan, Bilecik

Bilecik, Vezirhan’da olan bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1665’de yaptırmıştır. Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülen caminin bu iddiayı kesinleştirecek bir belgeye rastlanmamıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup, 17.30 X 18.60 m. ölçüsünde, kesme taştan yapılmıştır. Üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Kuzey kenarında birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı altı sütunlu beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri ile ibadet mekanı kırma bir çatı ile örtülmüştür. İbadet mekanı sonraki devirlerde yapılmış ahşap bir tavanla örtülmüştür. İbadet mekanı yan duvarlarda ikişer, mihrap duvarında iki sıra halinde yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. Mihrabı basit olmasına rağmen rozetler, stalaktitlerle süslü minberinin sanat tarihi yönünden güzel bir görünümü vardır.

Kuzeybatı köşesindeki kesme taştan minaresi 1965 yılında yenilenmiştir.

Mihal Bey Camii, Gölpazarı, Bilecik

Bilecik Gölpazarı’ndaki Mihal Bey Camisi XIV.yüzyılda Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami 12 x 10 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, küçük bir yapıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Moloz taştan olan caminin önündeki son cemaat yeri ibadet mekanına katılmıştır. Caminin mimarisinde ve bezemesinde sanat tarihi yönünden önemli unsurlara rastlanmamaktadır.Karacalar Cami, Bilecik

Bilecik Emirler Mahallesinde bulunan Karacalar Camisinden günümüze yalnızca minaresi gelebilmiştir. Bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber günümüze ulaşan bazı kalıntılarından ve minaresinden XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Büyük ihtimalle bu cami kesme taştan ve dikdörtgen planlı idi üzeri kubbe ile örtülü bulunuyordu.
Minare kesme taş kaide üzerine tuğladan olup, minare gövdesi altta ve üstte birer bilezik ile sınırlanmıştır.
Emirler Camii, Bilecik

Bilecik’in doğusunda, Emirler Mahallesinde bulunan bu caminin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. XIX..yüzyılda yapıldığı sanılan bu cami de Bilecik’in Yunan işgali sırasında yakılmıştır.

Caminin orijinal durumu ile çok az kalıntı günümüze gelebilmiştir. Moloz taştan yapılmış olan cami duvarlarında ağaç hatıllar kullanılmıştır. Basit bir mihrabı ve minberi bulunmaktadır. Duvarları üzerine oturtulmuş minare kaidesi üzerinde on altı köşeli gövdesi bulunmaktadır.Osman Gazi Camii, Bilecik

Eski Bilecik’in Kuzey batısında,dik yamaçlı iki tepenin oluşturduğu bir vadi içerisinde yer alan Osman Gazi Camisi,Vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre Orhan Gazi tarafından babası Osman Gazi adına yaptırılmıştır.

Bilecik’in Yunan işgali sırsında yakılan caminin kuzey duvarı, avlu duvarlarının bir bölümü ile minaresi günümüze gelebilmiştir. Bu caminin dikdörtgen planlı ve üzerinin de çatı ile örtülü olduğu bilinmektedir. Mimari yönden önemli bir cami olmamakla beraber, tarihi yönden üzerinde durulacak bir eserdir. Kare kaideli tuğla gövdeli silindirik minaresi ahşap minberi vardı. Bunlardan ahşap minberin XIX.yüzyılın sonlarında İstanbul’a götürüldüğü biliniyorsa da nerede olduğu tespit edilememiştir.Orhan Gazi Camisi


Orhan Gazi Camisi
Bilecik’in yaklaşık 500 m. güneyin de dik yamaçlı bir kayalık vadide bulunan Orhan Gazi Camisi’nin XIV.yüzyılın başlarında Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Büyük olasılıkla caminin yapım tarihi 1331’dir.
Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup kaba taştan yapılmış,ibadet mekanını bir bölümünü ahşap çatı,orta kısmını da kubbe örtmektedir. Kubbenin üzeri kurşun kaplı olduğundan ötürü de halk arasında Kurşunlu Cami olarak tanınmıştır.Kuzey duvarının sağ tarafında eski sıva tabakaların altından bir tamir kitabesi bulunmaktadır.Zahid Efendi Camii, Bayburt

Zahid Efendi Camii, Bayburt'un Merkezinde Zahit Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1514-1515 tarihleri arasında bugün aynı mahalleye ismi verilen Zahid Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Yakutiye (Yeni) Camii, Bayburt

Yakutiye (Yeni) Camii, Bayburt
Yakutiye (Yeni) Camii, Baybur'ta Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Eski Yakutiye Medresesinin bulunduğu alanda yer almaktadır.

Yakutiye Camii, Evkaf Nezareti’nin (bugünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün) ve Bayburt halkının yardımlaşması ile 1913 - 1915 yılları arasında yapılmıştır .

Yukarı Hınzeverek (Çatalçeşme Köyü) Camii, Demirözü, Bayburt

Yukarı Hınzeverek (Çatalçeşme Köyü) Camii, Demirözü, Bayburt
Yukarı Hınzeverek Camii, Bayburt'un Demirözü ilçesi Çatalçeşme Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Ancak Pulur ve Sünür’e yakın olmasından ve oradaki camilerle benzerlik göstermesinden bu yapının bir Akkoyunlu eseri olduğu sanılmaktadır.

Çayıryolu Köyü Kutlu Bey Camii, Bayburt

Kutlu Bey Camii, Bayburt'a bağlı Çayıryolu köyünde yer almaktadır.
Kutlu Bey Camisinin ne zaman yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu konuda bir kitabesi de günümüze gelememiştir.

El-Rızk Camii, Hasankeyf, Batman

El-Rızk Cami

El-Rızk Camisi Dicle Nehri’nin güneydoğusundaki dik kıyı üzerinde kale ile köprü arasında bulunmaktadır. Hasankeyf’in kuzeybatısındaki bu caminin birçok bölümü yıkılmış olmasına rağmen yine de planı çıkarılmıştır. Caminin güneyde kale tarafındaki ibadet mekanı heyelan yüzünden nehre uçmuştur. Günümüze ibadet mekanının bir bölümü ile en kuzeydeki anıtsal taç kapısına kadar olan 53.28 m. uzunluğundaki kalıntıları gelebilmiştir.

Mevlâna Camii, Hasankeyf, Batman

Hasankeyf Aşağı Şehir’de Anonim Külliye denilen yapının 200 m. doğusundadır. Bu yapı ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.
Gabriel’in gördüğü ve yerini işaretlemekle kaldığı bu yapı ile ilgili olarak 1985’te yörede araştırmalar yapan Prof.Dr.Oluş Arık; yapılan onarımlarla caminin büyük ölçüde orijinalliğini yitirdiğini belirtmektedir. Büyük olasılıkla bu yapı küçük avlusu, havuzu ve küçük bir revakı ile bir semt camisidir.

Küçük Mescid, Hasankeyf, Batman

Küçük Mescit’in ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIV.yüzyıl Artuklulara ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak burada Zengi mimarisine ait özellikler de görülmektedir.

Kızlar Camii, Hasankeyf, Batman

Aşağı Şehirde Koç Camisinin doğusunda yer alan Kızlar Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı, kitabesi günümüze gelemediğinden bilinmemektedir. Bununla beraber bu yapının Eyyubiler dönemine ait olduğu sanılmaktadır.

28 Haziran 2010 Pazartesi

Emir Abdülkadir Camii, Konstantin, Cezayir

Emir Abdülkadir Camii'nin Kubbesi, Konstantin, Cezayir
Amir Abdulkadir Mosque in Constantine, Algeria

İskele Camii, Amasra, Bartın

İskele Camii, Bartın'ın Amasra İlçesinde bulunmaktadır.
Amasra’nın 19.asırda kale dışına doğru taşması ve genişlemesi neticesinde yeni mahalleler meydana gelmiştir.
Hacı Ali Bey (1785-1860), buradaki iki liman arasında; Eyiceler ve Hacı Nuri Mescidlerini yaptırmıştır. Bunlardan Büyük İskele Camii, 19.asır barok üslubunda yapılmıştır.
Küçük ölçüdeki bu caminin üzeri merkezi bir kubbe ile örtülüdür.

26 Haziran 2010 Cumartesi

Koca Cami


Burhaniye Koca Cami

Muhiddini Rumi tarafından 1781 (H.1196) yılında  yaptırılmıştır. Caminin bir medresenin de içinde yer aldığı  külliyesinin olduğu bilinmektedir. Külliyenin bazı bölümleri günümüze gelememiştir. Camiye 88 dükkan vakfedilmiştir.
İlk yapı yanmış, bu yapının yerine 1890 (Hicri 1308) yılında yenisi inşa edilmiştir. Çıkan bir yangında yeniden yanan cami, onarılarak  bugünkü şeklini almıştır. Batı cephe kapısı üzerinde yer alan kitabenin alt tarafında 1889-1890 (Hicri 1307), üst kesiminde ise 1908 (Hicri 1326) tarihleri yazılıdır.
1944 depreminden zarar gören cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. Merkezi bir kubbe yanlara açılmış kanatlardan oluş bir planı olan Koca Cami’nin doğu, batı ve kuzey yönünde üç giriş kapısı vardır.  Bugünkü görünümü ile tipik bir batıllılaşma özelliği taşımakta ve Hacı Ahmet Camii ile de benzeşen özellik göstermektedir. 1954 yılında Avlusuna bir şadırvan yapılmıştır. Tek minaresi vardır.

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Balıkesir

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Balıkesir Merkezinde bulunmaktadır.
Hacı Ali Ağa tarafından 1749 (H.1163) yılında yaptırılmıştır.
1891 (Hicri 1315),1954 ve 1971 yıllarında tamir gören caminin bugünkü şeklini ne zaman kazandığı bilinmemektedir.

Mehmet Emin Ağa Camisi

Burhaniye, Memiş Mahallesi’ndedir.  Mehmet Emin Ağa tarafından 1742 (H. 1156) yılında yaptırılmıştır. Halk tarafından Memiş Cami ve  Müftü Cami olarak da adlandırılmaktadır.
Caminin ilk yapıldığı yıllarda bir külliyeye sahip olduğu bilinmektedir. Külliyesinden günümüze herhangi bir yapı gelememiştir. 1961 yılında onarılmış ve yenilenmiştir. Caminin küçük avlusunda, duvarla çevrili bir alan içinde dört adet mezar bulunmaktadır.

Kadı Camii, Ayvalık, Balıkesir

Ayvalık Altınova Bucağında bulunan Kadı Camisi’nin kitabesi günümüze gelememiştir. Bu bakımdan ne zaman ve kimin tarafından yaptırılmış olduğu bilinmemektedir.
Küçük Cami olarak da isimlendirilen bu yapı 9.80 X 9.80 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Kaba yontma taştan olan cami onarımlar sonunda özelliğini yitirmiştir.

Caminin kuzey cephesindeki son cemaat yeri yıkılmış, buraya betonarme olarak üç kubbeli bir son cemaat yeri eklenmiştir. Ayrıca batıdaki oldukça güdük minarenin olduğu yere yerleştirilen minare küçük boyutta olup altında 1953 yılında yenilendiği yazılıdır.

Kuzey cephesinin ortasındaki bir kapıdan girilen ibadet mekanın da bulunan mihrap ve minberin mimari bir özelliği bulunmamaktadır.

İbadet mekanı alt dikdörtgen, üstte de yuvarlak kemerli pencereler ile aydınlatılmıştır.Hacı Bayram Camii, Ayvalık, Balıkesir


Hacı Bayram Camisi (Ayvalık/Altınova)Hacı Bayram Camisi Ayvalık’ın Altınova bucak merkezindedir. Altınova’nın Cami-i Kebir Sokağı’nda bulunan bu yapı kitabesinin ebced hesabına göre tarihlendirilmesi sonucunda1490-1491 yılında yapıldığı öğrenilmiştir.

Kare planlı, içten düz tavanlı, dıştan da kırma çatılı olan cami de kaba yontma taş ve tuğla kullanılmıştır. İki sıra taşı üç sıra tuğla tamamlamıştır. Kuzey cephesine de sonraki yıllarda camekan şeklinde bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanı doğu-batı yönünde üç yuvarlak kemerle mihrap duvarına paralel iki sahna ayrılmıştır. Mihrabın bir özelliği bulunmamakta olup, sonraki yıllarda pek çok camide görüldüğü gibi buraya yağlı boya ile bir perde resmi yapılmıştır. Mihrap nişi iki yanda birer sütun ile sınırlanmış, nişin üzerine de alçı kabartma ile altın yaldızlı bitkisel süsler yerleştirilmiştir.

Onarım geçiren cami orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. İbadet mekanı iki sıra pencere ile aydınlatılmış olup üst sıradakiler alttakilere göre daha küçük olup onarımlar sırasında bunlar oval şekle dönüştürülmüştür. Bu pencere dizisinin de alttakiler gibi tuğladan yuvarlak kemerli olukları anlaşılmaktadır.

Caminin güneydoğu köşesine 1957 yılında silindirik, tuğladan tek şerefeli bir minare eklenmiştir.Hacı Ahmet Camisi


Burhaniye’nin ilk yapılan camisi olup, 1798’de Hacı Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı olan bu cami, küçük bir avlunun ortasındadır.
İbadet mekânının duvarlarında ve köşelerinde kenar silmelerinde granit kullanılmıştır. Duvarları iki kademe şeklinde olup, her kenarda büyük yuvarlak kemerler içerisine alınmış ikiz pencereler yerleştirilmiştir. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Bezeme olarak önemli sayılacak bir süslemesi bulunmamaktadır.

Haydar Çavuş Camii, Balıkesir

Haydar Çavuş Camii, Balıkesir Merkez'de bulunmaktadır.
XIX.yüzyılın başında Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır.
Cami, 1873 senesinde çıkan bir yangında yanmıştır.

Eşrefoğlu Rumi (Pırasa) Camii, Balıkesir

Eşrefoğlu Rumi Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Pırasa Camii olarak da bilinmektedir.
XIX.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.
Mimari üslubu eglektik özellikler göstermektedir.
Kesme taş duvarları kademeli olarak yükselir ve bunlar dış cephede dikey ve yatay çizgilerle bölümlere ayrılmıştır.

Kurşunlu (Hekimzade Yusuf Sinan) Camisi


Kurşunlu (Hekimzade Yusuf Sinan) CamisiKurşunlu Caddesi’ndedir. Edremit’in tanınmış ulemalarından Yusuf bin Habib için yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber, mimari üslubu XV.yüzyıla işaret etmektedir.
Tek kubbeli camilerin klâsik örneklerinden olup, kesme taştandır. Önünde üç bölümlü, sivri kemerli bir son cemaat yeri vardır. İbadet mekanını sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe örter. Kubbe duvarının ortasında çok kenarlı mihrap nişi bulunmaktadır. Kare kaide üzerindeki minaresi yuvarlak gövdelidir.
Caminin yanında olduğu bilinen medresesinden hiçbir iz günümüze gelememiştir.

Edincik Ulu Cami, Bandırma, Balıkesir

Edincik Ulu Cami, Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Edincik Kasabasında (Mahallesi) bulunmaktadır.
Abdullah Efendi tarafından 1382 senesinde yaptırılmıştır.

Hamidiye Camii, Ayvalık, Balıkesir


Sakarya Mahallesi’ndedir. Ayvalık’ta cami olarak yapılmış tek özgün yapıdır. XIX.yüzyılın ikinci yarısında Sultan II.Abdilhamit tarafından eglektik üslupta yaptırılmıştır.
Kareye yakın plânlı cami, kırmızı kesme taştandır. Dört sütunlu bir son cemaat yeri, silindirik bir kasnağa oturan tuğla kubbesi bulunmaktadır. Bezeme yönünden önem taşımamaktadır.Biberli Cami, Balıkesir

Biberli Cami, Balıkesir'in Kasım Paşa Mahallesi’nde, Altunova Caddesi’nde yer almaktadır.
XIX.yüzyılda yapılmış olan bir kiliseden camiye çevrilmiştir.
Eser, haç plânlı olan yapılmıştır.
Caminin girişindeki altı sütun dikkat çekmektedir.


Yeni Cami, Balıkesir

Yeni Cami, Balıkesir'in Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
XVIII.asrın ikinci yarısında yapılmış, kiliseden camiye çevrilmiştir.
Çan kulesinin kaidesi günümüze kadar gelebilmiştir.

Ali Bey (Çınarlı) Camii, Balıkesir

Ali Bey Camii, Hamdi Bey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XIX.yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış olup, Cumhuriyetin ilk yıllarında camiye çevrilmiştir.
Cami, Çınarlı Camii olarak da bilinmektedir.

Alaca Mescid Camii, Balıkesir

Alaca Mescid Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi ve banisi belli değildir. 
Son onarımını 1911’de geçirmiştir.

Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Ayvalık, Balıkesir

Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Ayvalık, Balıkesir
Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Balıkesir, Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kesin olmamakla beraber 1850 dolaylarında yerli Rumlar tarafından Agai İanni Kilisesi olarak yapılmıştır.

Oruç Bey Mescidi, Balıkesir

Oruç Bey Mescidi, Balıkesir'de Kayabey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Rumeli’ye geçen Osmanlı komutanlarından Oruç Bey adına 1471 yılında yapılmıştır.

Omurbey (Umurbey) Camii, Balıkesir

Omurbey (Umurbey) Camii, Balıkesir'de Omurbey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Hacı Omur Bey tarafından 1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük tadilat geçirmiştir.
Cami üzerindeki üç kitabeden biri yapıldığı tarihi, diğerleri de tamiratlarını belirtmektedir.

İbrahim Bey (Haci Arif Ağa) Camii, Balıkesir

İbrahim Bey (Hacı Arif Ağa) Camii, Balıkesir'de Hisar İçi Mahallesi’nde Alaca Sokak’ta bulunmaktadır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1465’te Zağanos Paşa’nın oğlu Mehmet Çelebi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Sonraki yıllarda yıkılan cami, 1739’da Yahşi Bey’in oğlu İbrahim Bey tarafından yenilenmiş, 1899’da da Hacı Arif Ağa tarafından tadilatı yapılmıştır.

Karaoğlan Camii, Balıkesir

Karaoğlan Camii, Balıkesir'de Karaoğlan Mahallesi’nde yer almaktadır.
Gazi Süleyman Paşa ile Rumeli’ye geçen Karaoğlan isimli birinin 1356’da yaptırdığı söylenmektedir.

Hacı Ali (Alibey) Camii, Balıkesir

Hacı Ali (Alibey) Camii, Balıkesir'de yer almaktadır.
1319 yılında inşâ edilmiştir.
1952 senesinde tadilattan geçirilmiştir.


Şeyh Lütfullah Camii, Balıkesir

Şeyh Lütfullah Camii, Balıkesir'in Lütfullah Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami 1429’da yapılmıştır.
XVI.yüzyılda Hacı Bayram-ı Veli’nin arkadaşlarından Şeyh Lütfullah tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
Orijinal konumu ile günümüze gelemeyen cami, 1907’de yenilenmiştir.

Kasaplar Camii, Balıkesir

Kasaplar Camii, Balıkesir'de Kasaplar Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kitabesinden öğrendiğimize göre 1649 yılında inşâ edilmiştir.
Depremlerden zarar görmüş olup 1811, 1894 ve 1901 yıllarında tadilattan geçmiştir.

Tahtalı Cami, Balıkesir

Tahtalı Cami, Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1452 yılında yapılmıştır.
Kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Balıkesir

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Balıkesir'in Yıldırım Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, Balıkesir’in en eski Osmanlı eseridir.
Yapım kitabesi bulunmamaktadır.

Evliya Çelebi (lonca) Cami

Bigadiç Voyvodası Seyyid Hacı Hasar Ağa tarafından 1795’de yaptırılmıştır. Temeli ve minare kaidesi orijinaldir.
Kayıtlarda caminin vakfı olarak; Balıkesir’de bir terzi dükkanı görülmektedir.

Yeşilli Cami


Yeşilli Cami

Bigadiç’in merkez camisi olarak kullanılan Yeşilli Camii, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuşzade İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Yangın, deprem gibi nedenlerden ötürü bir çok kez onarım görmüştür. Genel özelliklerine göre dönem mimarisi örneklerindendir. Kuzeyde altı sütunlu bir son cemaat yeri vardır. Düzgün haç planlı bir yapı olup, kuzeydoğusunda bir minaresi vardır.

Kasım Paşa Camii, Balıkesir

Kasım Paşa Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından 1549’da yaptırılmıştır.
Tamamen kesme taşlarla yapılan cami, birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir.

Kestane Pazarı Camii, Nazilli, Aydın

Kestane Pazarı Camii,Aydın'ın Nazilli İlçesinde Kestane Pazarı’nda bulunmaktadır.
Kestane Pazarı içerisinde yer aldığından dolayı, Kestane Pazarı Camii ismiyle tanınmıştır.
Camiyi 1900 yılında Demir Hacı Ali, Hacı İsmail ve Hacı Ethem isimli kişiler yaptırmıştır.

Koca Cami, Nazilli, Aydın

Koca Cami, Aydın'ın Nazilli İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin içerisindeki bir yazıdan 1886 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
1930 ve 1952 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.

Ağa Camii, Nazilli, Aydın

Ağa Camii, Aydın'ın Nazilli İlçesinde Eski-Yeni Caminin kuzeyinde yer almaktadır.
Cami, 18.asrın bidayetinde Yahya Paşa tarafından yaptırılmıştır.
1900 depreminde yıkılmış, 1927 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilmiştir.

Eski-Yeni Yahya Paşa Cami, Nazilli, Aydın

Eski-Yeni Yahya Paşa Cami, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dumlupınar Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Ahşap son cemaat yeri 20.asrın bidayetinde (başlangıcında) yapılmıştır.

Neşetiye Köyü (Yukarı Mahalle) Camii, Germencik, Aydın

Neşetiye Köyü Camii, Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Neşetiye Köyünde bulunmaktadır.
Caminin kitabesinde herhangi bir isim ve tarihe rastlanmadığından, yapıldığı tarih ve yaptıranı bilinmemektedir.

Cumaönü Camii, Karacasu, Aydın

Cumaönü Camii, Aydın'ın Karacasu İlçesinde Cuma Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre, 1768 yılında Hacı Ali Çavuş tarafından inşa edilmiştir.
Ahşap tavanlı olan cami moloz taştandır.

Hacı Ali Ağa (Çarşı) Camii, Karacasu, Aydın

Hacı Ali Ağa (Çarşı) Camii, Aydın'ın Karacasu İlçesinde çarşısının ortasında bulunmaktadır.
Caminin girişindeki çeşmenin kitabesine göre, 1591 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Ayrıca minaresinde de 1728 ve 1886 senelerinde tadilattan geçirildiğini gösteren kitabeler mevcuttur.

Çarşı (Şatır Ali Ağa) Camii, Kuyucak, Aydın

Çarşı (Şatır Ali Ağa) Camii, Aydın'ın Kuyucak İlçesinde, Kuyucak Çarşısı içerisinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi olmadığından, ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Batısındaki bir çeşmenin kitabesine ve yapının mimari üslubuna istinaden 19.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Hacı Ziya Bey Camii, Söke, Aydın

Hacı Ziya Bey Camii, Aydın'ın Söke İlçesinde Yenicami Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1896’da yaptırılmıştır.
Osmanlı mimarisinin son devrinde eglektik üslupta yaptırılmıştır.

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Köşk, Aydın

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Aydın Köşk İlçesi’ne bağlı Yavlu (Yavuz) Köyü’nde yer almaktadır.
Camiyi Şemseddin Ahmet Paşa 1654 yılında yaptırmıştır.

İlyas Ağa (Koca) Camii, Söke, Aydın

İlyas Ağa (Koca) Camii, Aydın'ın Söke İlçesinin merkezinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi belli değildir.
Söke Mütesellimi İlyaszade İlyas Ağa tarafından 1821 yılında yeni baştan yaptırılmıştır.

Cihanzade (Cihanoğlu) Mustafa Camii, Koçarlı, Aydın

Cihanzade (Cihanoğlu) Mustafa Camii, Aydın'ın Koçarlı İlçesinde, Koçarlı Çarşısı içerisinde yer almaktadır.
18.asrın ikinci yarısında Koçarlı Cihanzade Mustafa tarafından yaptırılmıştır.

Ahmet Gazi Paşa Camii, Çine, Aydın

Ahmet Gazi Paşa Camii, Aydın'ın Çine İlçesinde, Çine’nin 8 km. güneyinde, Yunan işgalinden sonra terk edilen Eski Çine’de yer almaktadır.
Menteşeoğlu İbrahim Bey’in oğlu Gazi Ahmet Bey tarafından 1308’de yaptırılmıştır.

16 Haziran 2010 Çarşamba

El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

 El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

EL FETİH CAMİİ, MANAMA, BAHREYN

EL FETİH CAMİİ, MANAMA, BAHREYN
Al Fateh Mosque in Manama - Bahrain

Dikyamaç Camii, Arhavi, Artvin

Dikyamaç Camii, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer almaktadır.
Cami, mimari yönden Ulukent Camiine benzemektedir.
Bu münasebetle aynı usta tarafından 1894’te yapılmış, sonraki tarihlerde de vakıf tarafından tadilatı yapılmıştır.
Ulukent Camii, Arhavi, Artvin

Ulukent Camii, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunmaktadır.
19.asır başlarında köy halkının yardımlarıyla, Hasan adında bir usta tarafından yapılmıştır.

Merkez Cami, Arhavi, Artvin

Merkez Cami, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kat'î olarak bilinmemekle beraber, 19.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin

 Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin
Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Artvin'in Şavşat İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami halk arasında Merkez Camisi olarak tanınmaktadır.
Şavşat’ın Rus istilası sırasında 1900’da kilise olarak yaptırılmıştır. 

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin
Çarşı (Merkez) Camii, Artvin merkezde bulunmaktadır.
Şehir halkı tarafından 1860-1861 yılları arasında yaptırılmıştır.
Zamanla harap olan cami, 1954 yılında temellerine kadar yıktırılmış ve 1957-1958 yıllarında yeniden yapılmıştır.

Nasuh Paşa Camii, Nallıhan, Ankara

Nasuh Paşa Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Nasuh Paşa Mahallesinde bulunmaktadır.
İstanbul-Ankara yolunun yapımı esnasında yıkılmış, tren yolunu yapan Fransız mühendis tarafından l911 senesinde yeniden aynı genişlik ve şekilde yapılmıştır.

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara
Cami, Molla Büyük Mahallesi’nde, Yasa Sokağı’ndadır. 
Hüseyin Deresi’ne hakim bir tepenin üzerinde yer almaktadır. 
Caminin temelinde sütun başlıkları ve mermerler kullanılmıştır. 

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara
Cami, Anafartalar Caddesi’nde, Aydınlık Sokağı’nın başında yer almaktadır. 
Tamamen taştan yapılmıştır. 
Caminin sağında, kıble tarafında ve solunda ikişer penceresi vardır. 
Minberi ahşaptır. Tek kubbesinin eteğinde de dört pencere bulunmaktadır. 

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde, Hacettepe Üniversitesi içinde büyük binalar arasında kalan Hacı İlyas Camii dikdörtgen planlı, çatılı bir yapıdır. 
Güner Sokağı’nda yer alan caminin duvarları taş temel üstüne kerpiç örgüdür.
kerpiçten yapılmıştır. 
Cami sağında altta iki, üstte üç, kıble tarafında altta ve üstte ikişer, solunda da aşağıda üç, üstte de bir pencere ile aydınlatılmıştır. 

Hacettepe Camisi


Hacettepe Mahallesi’nde Sarı kadın Caddesi’nde, Tosun Sokağı’ndadır. Camiye altı merdivenle girilmektedir. Solunda son cemaat yeri vardır. Kapı üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Caminin mihrabı alçı, minberi de ahşaptandır. Kıble tarafında iki, sağında bir penceresi vardır. Duvarlarının alt kısmı taş, üstü kerpiçten yapılmıştır. Caminin minaresi yoktur.

Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
İstiklal Mahallesi, Hasırcılar Geçidi yakınlarında, Eskicioğlu Sokakta bulunan cami, dikdörtgen planlı, çatılı sade bir yapıdır. 
Güneye doğru yükselen eğimli bir alanda yapılan caminin duvarları, taş temel üstüne ahşap hatıllı, kerpiç örgülüdür. 
Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır.

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara
Uluhan Köyü Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Uluhan Köyü'nde bulunmaktadır.
17.asrın bidayetinde sadrazamlık yapmış olan Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Cami orijinal durumundan epeyce uzaklaşmış, yalnızca minaresi eskiden kalmıştır. 

Peçenek Köyü Camii, Çamlıdere, Ankara

Peçenek Köyü Camii, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Peçenek Köyü’nde bulunmaktadır.
Banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir.
Mimari üslubundan 15.asırda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara

 Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara
Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunmaktadır.
Beypazarı’nın en tanınmış eseri olan Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre 1684 tarihinde yapılmış, yangın geçirmiş ve 1882 de Hacı Latif tarafından onarılmıştır. 

Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara

 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokağı’nda bulunmaktadır.
Caminin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı ileri sürülüyorsa da mimari üslubu 15.-16.asırda yapıldığını göstermektedir. 

Sinanlı Köyü Ulu Camii, Ayaş, Ankara

Sinanlı Köyü Ulu Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı, Ayaş'ın 5 km uzağında bulunan Sinanlı Köyü'nde yer almaktadır.,
Camiyi 1547 yılında El Hac Sinan Bin Hacı Osman yaptırmıştır.

Şeyh Muhiddin Camii, Ayaş, Ankara

Şeyh Muhiddin Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Atik Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi bilinmemektedir. 
Dikdörtgen planlı cami taş temelli, kerpiç duvarlı ahşap çatılıdır. 

Ulu Cami, Ayaş, Ankara

Ayaş Ulu Cami, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Ayaş Belediye Meydan’ında bulunmaktadır.
Cami, Ayaş’ın en eski ve büyük camisidir.
Kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanamamıştır. 
Bununla beraber 15.asır eseri olduğu yapı tarzından anlaşılmaktadır.

Aktaş Mescidi, Ayaş, Ankara

Aktaş Mescidi, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Memi Mahallesinde bulunmaktadır.
Mescidin 16.asırda inşa edildiği zannedilmektedir.
Banisi belli değildir.

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara
Killik (Karakaya) Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Veli Mahallesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesine göre Elhac Veli Bin Hızır tarafından 1560 senesinde yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı cami moloz taştan derzli olarak yapılmıştır. 

Bünyamin Camii ve Türbesi, Ayaş, Ankara

Ankara'nın Ayaş ilçesindedir.
Caminin kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanmamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubundan 16.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Caminin banisi olan Şeyh Bünyamin, Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra 1429’da kurulan Melamilik tarikatına intisap etmiştir.

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara
Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Küçük Şami Köyü'nde bulunmaktadır.
Köyün kuzeyinde oldukça geniş bir avlu ortasında türbe ile birlikte yapılmış olan caminin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.

Şehsuvar (Saray) Camii, Kalecik, Ankara

 Şehsuvar Camii, Kalecik, Ankara
Ankara'nın Kalecik İlçesi Cuma Mahallesi’ndeki Saray Camisi’ni Şehsuvarzade Es Seyyit Mehmet Paşa’nın annesi Şerife Hatun yaptırmıştır. 
Caminin kitabesi olmadığından yapım tarihi belli değildir. 
Bununla beraber mimari üslubundan, XV.yüzyıl yapısı olduğu anlaşılmaktadır.

Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler

 Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler
(Al Quds Masjid in Zamboanga, Philippines)

En-Nida Camii, Bağdad, Irak

En-Nida Camii, Bağdad, Irak
Al Nida Mosque in Baghdad - Iraq

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi’nin İç Kalesi’ndedir. 
Kılıçaslan’ın oğlu Muhiddin Mesut tarafından 1178 yılında yaptırılmıştır. 

Zincirli Camii, Altındağ, Ankara

 Zincirli Camii, Altındağ, Ankara
Ankara Anafartalar Caddesi’nde, Kapalı Çarşının karşısındadır.
Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin (1618-1689) tarafından 1687 yılında yaptırılmıştır. 
Ankara Valisi Mehmet Hurşit Paşa tarafından 1879 yılında onarılmıştır. 

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Denizciler Caddesi’ndeki Leblebicioğlu Camisi 1713 yılında Ankara Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından yaptırılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1955, 1959, 1961 ve 1988, 1989 yıllarında onarılmıştır. 
Bu nedenle de orijinal şeklinden uzaklaşmıştır. 

15 Haziran 2010 Salı

Dedeşen Köyü Camisi

Dedeşen Köyü CamisiArdahan Göle İlçesinin Dedeşen Köyü’nde bulunan bu caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari üslubundan ötürü XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Osmanlı döneminde Dedeşen Köyü’nde cami, türbe ve çeşme gibi yapıların bulunduğu göz önüne alınacak olunursa XV.yüzyıl Osmanlı eseri olduğu tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında Çaldıran Seferinden dönerken burada konakladığı söylenmektedir. Yöre halkı arasındaki yaygın bir söylentiye göre Yavuz Sultan Selim konakladığı bu köyde; Şeyh Ahmed’in ikramından memnun kalmış ve beğenisini “Dede Şen Olasın” diyerek ifade etmiştir. Bu olaydan sonra köyün adı Dedeşen olarak tanınmıştır.

Merkez Camisi


Posof ilçe merkezinde eğimli bir arazide bulunan Merkez Camisi’nin giriş kapısı üzerindeki yeni harflerle yazılmış kitabesine göre 1883 tarihinde yapılmıştır. Caminin banisinin ismi bilinmemektedir.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan bu cami, yapılan onarımlar nedeniyle orijinal durumundan oldukça uzaklaşmıştır. Bu onarımlar sırasında caminin önüne basit bir son cemaat yeri ile minare eklenmiştir. İç mekan altı pencere ile aydınlatılmış olup, minber ve mihrabı herhangi bir mimari özellik taşımamaktadır. Çevresindeki hazirede XIX.yüzyıla tarihlenen mezar taşları bulunmaktadır.

Ölçek Köyü Camisi


Ardahan’ın 15 km. doğusundaki Ölçek Köyü’nde bulunan bu cami 1895 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi günümüze gelmediğinden banisinin ismi bilinmemektedir.

Dikdörtgen planlı caminin önüne kapalı bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanı dört ahşap sütunun taşıdığı kırma bir çatı ile örtülmüştür. Kuzey yönündeki ahşap sütunların taşıdığı kadınlar mahfilinin korkulukları, sütun başlıkları ahşap işçiliği yönünden son derece önemlidir. İç mekan beş pencere ile aydınlatılmıştır. İbadet mekanı içten kubbe ile örtülüdür.

Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine iki minare eklenmiştir. Kuzeydoğu köşesindeki minare ahşaptan yapılmış orijinal minaredir. Diğer minare caminin son onarımı sırasında taştan yapılmıştır.Biri ahşap, diğeri taştan olan iki minare camiye uyumsuz bir görüntü vermektedir. Caminin önünde bir mezar ve doğusunda da bir haziresi bulunmaktadır.

Arap (Yanık) Camii.

Ardahan Halil Efendi Mahallesi’nde, Ardahan Kalesi yakınlarındadır. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, ardından Ermeni işgali sırasında harap olmuş ve yapı bütün özelliğini kaybetmiştir. Tarihi kaynaklardan 1915 yılına kadar ayakta olduğu öğrenilen bu cami içerisinde namaz kılan Müslüman cemaatin Ermeniler tarafından yakılmasından ötürü halk arasında “Yanık Cami” olarak anılmaktadır.

Mevlid Efendi Camisi

Ardahan Halil Efendi Mahallesi’nde, Ardahan Kalesi’nin yaklaşık 150-200 m. doğusundadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1701 tarihinde Mevlid Efendi tarafından yapıldığı öğrenilmektedir.

Taş duvarlı yapının gövde duvarlarının yarısından fazlası ve üst örtüsü yakın tarihlerde yenilenmiştir. Orijinalliğinden uzaklaşmış olan yapının kuzeybatı köşesinde kare bir kaide üzerine silindirik gövdeli, tek şerefeli minaresi yapılan onarım sırasında eklenmiştir.

Caminin avlusunda Arap (Yanık) Camisi’nden getirilen 1871 tarihli, Hacı Halil Ağa’nın yaptırmış olduğu bir çeşme taşı bulunmaktadır.

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii Fotoğrafları, Trablus, Libya

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii, Trablus, Libya

LAHOR'DA BİR CAMİ, PAKİSTAN

LAHOR'DA BİR CAMİ, PAKİSTAN
Lahore in Pakistan (panorama)

LAHOR KALESİ, PAKİSTAN

LAHOR KALESİ, PAKİSTAN
Lahore Fort in Pakistan

Palermo Camii, Buenos Aires, Arjantin

 
Palermo Camii, Buenos Aires, Arjantin
La Mesquita de Palermo in Buenos Aires - Argentina

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya
Kul Şerif Camii, Rusya'nın Özerk bölgesi Tataristan'ın başkenti Kazan'ın Kremlin bölgesinde  bulunmaktadır.
Cami ilk defa, 16. yüzyılda o zamanki Kazan Hanlığı'nın başkenti olan Kazan'da inşa edildi.

Kuala Lumpur'da Bir Cami, Malezya

Kuala Lumpur'da Bir Cami, Malezya
(Kuala Lumpur in Malaysia (night))


Klang Camii, Malezya

Klang Camii, Malezya
(Klang Mosque in Malaysia)


Kral Hüseyin Bin Talal Camii, Amman, Ürdün

Kral Hüseyin Bin Talal Camii, Amman, Ürdün
(King Hussain Mosque in Jordan)

KRAL ABDULLAH CAMİİ, AMMAN, ÜRDÜN

KRAL ABDULLAH CAMİİ, AMMAN, ÜRDÜN
King Abdullah Mosque in Amman - Jordan
 
KRAL ABDULLAH CAMİİ, AMMAN, ÜRDÜN
King Abdullah Mosque in Amman - Jordan

Ahi Yusuf Camii, Muratpaşa, Antalya

Ahi Yusuf Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa İlçesinde, İskeleye hakim bir konumda yer almaktadır.
Mermerli parkının hemen kenarında 1249 yılında yapılmıştır.

İskele Camii, Muratpaşa, Antalya

İskele Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa ilçesinde, Yat Limanı’nda, surun hemen altında bulunmaktadır.
Küçük bir camidir.

Yivli Minare Camii, Muratpaşa, Antalya

Yivli Minare Camii, Antalya
Yivli Minare külliyesi içinde yivli minarenin kuzey batısındadır.
Dikdörtgen planlı olan camii kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır.
İki giriş kapısının biri kuzeyde, biri doğudadır.

Şeyh Sinan Camii, Muratpaşa, Antalya

Şeyh Sinan Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa İlçesinde Şeyh Sinan Mahallesi, Recep Peker Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Akşebe Sultan Mescidi, Alanya, Antalya

Akşebe Sultan Mescidi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yer almaktadır.
Surların Ehmedek ile İç Kale arasındaki bölümünde, kervansaraydan biraz daha yukarıda, arazinin oldukça dikleştiği bir yerde bulunmaktadır.
Mescid, 1230 yılında inşa edilmiştir.

Taceddin İbrahim Camii, Merzifon, Amasya

Taceddin İbrahim Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gazi Mahbub Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Gazi Mahbub Camii olarak da bilinen Cami XV.yüzyılda yapılmıştır.
Caminin duvarları yontma taştan yapılmış, kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde bulunan üç konsolun buradaki sundurmayı taşıdığı sanılmaktadır.

Yörgüç Paşa Camii, Gümüşhacıköy, Amasya

Yörgüç Paşa Camii, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin 15 km. güneybatısında, Gökmedrese Mahallesi’nde Yeşilırmak kenarındadır.
Sultan II. Murad'ın vezirlerinden Atabey Abdullah oğlu Amasya Beylerbeyi Yörgüç Paşa tarafından 1428-1429’da yaptırılmıştır.
Önce ahşap iken, sonradan kagir olarak yapılan cami, 1939 depreminden sonra 1946’da yeniden tamir edilmiştir.

Sofular Camii, Merzifon, Amasya

Sofular Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sofular Mahallesi Beşikdüzü Caddesinde yer almaktadır.
Cami, Sultan II. Bayezid’ın Beylerbeyi Abdullah Paşa tarafından 1502 yılında darülhadis olarak yaptırılmıştır. 
Son yıllarda tamirat görmüştür.
Son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen plânlıdır.

Köprülü Mehmed Paşa Camii, Amasya

Köprülü Mehmed Paşa Camii, Amasya'dadır. 
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından 1660 yılında yaptırılmıştır. 
1939 depreminde yıkılmış, 1948’de yeniden yaptırılmıştır.

Hacı Hasan Camii, Merzifon, Amasya

Hacı Hasan Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Hasan Mahallesi’nde, Doğan Sokakta bulunmaktadır. 
1714 yılında ahşap, 1871’de de kâgir olarak yapılmıştır.

Çelebi Mehmed (Medrese Önü) Camii, Merzifon, Amasya

Çelebi Mehmed (Medrese Önü) Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Caddesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1411’de Osmanlı Sultanı I.Çelebi Mehmed’in oğlu II.Murad’ın emriyle yaptırılmıştır. 
Medreseönü Camii olarak da bilinmektedir.

Çay Camii, Merzifon, Amasya

Çay Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Bal Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XVIII.yüzyılda Aşçı Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Hüseyin Ağanın adı ile de anılmaktadır. 
Avlu kapısı üzerindeki yazıtından 1772 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Son onarımı ise 1947’de yapılmıştır.

Bozacı Camii, Merzifon, Amasya

Bozacı Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gazi Mahbub Mahallesi’nde Ekin pazarında yer almaktadır. XVII.yüzyılda yapılmıştır.
Kesme taştan yapılan caminin kuzeydeki son cemaat yeri, 4 sütun üzerine 3 kubbe ile örtülmüştür. 

Giriş kapısı basık yay kemerlidir. 

Alaca Minare Mescidi, Merzifon, Amasya

Alaca Minare Mescidi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Süleyman Mahallesi’nde bulunmaktadır.
1501 yılında yapılmıştır.
Moloz taştan ve dikdörtgen planlıdır. 

Abide Hatun Camii, Merzifon, Amasya

Abide Hatun Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinin 2 km. doğusundaki Bahçekent Köyü’nde bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Annesi Abide Hatun tarafından XVII.yüzyılın başında yaptırılmıştır.

Şamlar Camii, Amasya

Şamlar Camii, Amasya'da Yeşilırmak’ın kuzey yakasında, Şamlar Mahallesinde yer almaktadır.
Camiye Ağa Camii ve Ayasağa Camii de denmektedir.
Camiyi ilk kez Danişmendli Melik Gazi yaptırmıştır. 

Pir Mehmed Çelebi Camii, Amasya

Pir Mehmed Çelebi Camii, Amasya'da yer almaktadır.
XV.-XVI.yüzyılda yapıldığı sanılan cami Yavuz Selim alanındadır.
Pazar ve Murat Camisi adları ile de tanınmaktadır.
Son yıllarda onarım geçirmiştir.

Saraçhane Camii, Amasya

Saraçhane Camii, Amasya'da Ziya paşa Bulvarında bulunmaktadır.
Camiyi 1372’de Amasya Emiri Şadgeldi Paşa yaptırmıştır.
İlk adı Şadgeldi Paşa Camii idi.

Gümüşlü Camii, Amasya

Gümüşlü Camii, Amasya'da Yavuz Selim Meydanındadır.
Gümüşlü Camii’nin ilk yapılışı İlhanlıların Amasya’ya hakim oldukları döneme rastlar.
Ahşap çatılı camiyi 1326’da Tâceddin Mahmud Çelebi yaptırmıştır.
Geçirdiği depremlerden sonra bir kaç kez onarım görmüştür.

Kilâri Selim Ağa Camisi

Kilâri Selim Ağa Camisi

Pazar Caddesi üzerinde bulunan Cami, 1483’te Kilâri (saray kilercisi) Selim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Depremlerden zarar gören cami bir çok kez onarım geçirmiştir.

Kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak 3 sütun üzerine 2 kubbeli ve sivri kemerli olan son cemaat yerinde tuğla ve taş birlikte kullanılmıştır.
Sağ taraftaki minaresi tek şerefelidir. Küçük yay kemerli olan giriş kapısı üzerinde üç satırlık yapımına ait yazıt bulunmaktadır. Kare plânlı camiyi sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir.

Hatuniye Camii, Amasya

Hatuniye Camii, Amasya'nın Hatuniye Mahallesinde, Yeşilırmak’ın sol kıyısında bulunmaktadır.
Şehzade Ahmet’in annesi, II.Bayezid’ın eşi Bülbül Hatun (Ö.1515) tarafından yaptırılmıştır.
Cami dikdörtgen plâna göre yapılmıştır.

Mehmet Paşa Camii, Amasya

Mehmet Paşa Camii, Amasya
Mehmet Paşa Camii, Amasya'nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde, Pirinççi Caddesinde üzerinde bulunmaktadır.
1486 senesinde II.Beâyezid’ın oğlu Şehzade Ahmed’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi 1494 tarihlidir.

Hızır Paşa Camii, Amasya

Hızır Paşa Camii, Amasya'da tren istasyonunun kuzeyindeki tepede bulunmaktadır.
Camiyi, 14.asırlda Yörgüç Paşa’nın kardeşi Hayrüddin Hızır Paşa yaptırmıştır.
Düz ahşap tavanlı, zaviyeli camilerin mühim örneklerindendir. 

Fethiye Camii, Amasya

Fethiye Camii, Amasya'da yer almaktadır.
Kuba Dede Camii olarak da anılan Fethiye Camisi, Fethiye Mahallesi’nde, fethiye Sokağındadır. 
Bizans İmparatoru Phocas’ın kızı Helena, VII. yüzyılın ilk yarısında buraya bir kilise yaptırmıştır.

Bayezid (Beyazıt) Paşa Camii, Amasya

Beyazıt Paşa Camii, Amasya'da, şehrin kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü yanında bulunmaktadır.
Cami, Amasya Emiri Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır.
Ters T plan şemasına sahip, zaviyeli camilerdendir. 

14 Haziran 2010 Pazartesi

Ümeyye Camii, Şam, Suriye

 Ümeyye (Emevîye Camii) Camii, Şam, Suriye
Emevi Camii, Şam'ın Büyük Camii olarak da bilinir. (Arapça: جامع بني أمية الكبير‎, Okunuşu Câmiu Benî Ümeyyeti Kebîr), Şam'ın eski şehir kısmında yer alır.
Dünyanın en büyük ve en eski camilerden birdir.

VEZİR HAN CAMİİ, LAHOR, PAKİSTAN

 VEZİR HAN CAMİİ, LAHOR, PAKİSTAN
Vezir Han Camii, Pakistan'ın Pencab bölgesinin Lahor şehrinde bulunmaktadır.
Tarihi bir camidir.

ULUĞ BEY MEDRESESİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN

 ULUĞ BEY MEDRESESİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN
Ulug Beg Madrasah in Samarkand - Uzbekistan

Çilehane Camii, Amasya

Çilehane Camii, Amasya'nın Çilehane Mahallesi’nde Pirler Parkı karşısında bulunmaktadır.
Camiyi Çelebi Mehmed’in emirlerinden Yakup Paşa 1413’te yaptırmıştır.

Kaya Camii, Güzelyurt, Aksaray

Kaya Camii, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin büyük bir kısmı kayalar üzerine ve kayadan oyma olarak yapıldığından Kaya Camii ismi ile anılmıştır.

Ulu Camii, Aksaray

 Ulu Camii, Aksaray
Ulu Camii, Aksaray şehir merkezinde yer almaktadır.
Cami, Karamanoğulları devrinde, Alaaddin Bey’in oğlu Karamanoğlu II. Mehmet Bey zamanında (1402-1424) başlanmış ve oğlu II.İbrahim Bey zamanında (1424-1463) zamanında tamamlanmıştır.