29 Haziran 2010 Salı

Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik

 Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik
Bozöyük merkezinde bulunan Bozöyük Kasımpaşa Camisi’ni Sadrazam Kasım Paşa 1525-1528 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
Klasik Osmanlı mimarisinde tek kubbeli camiler gurubu içerisindeki cami, kare planlı olup üzeri çokgen kasnaklı, pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kesme taştan beden duvarları iki kademe halinde yükselmekte silmeli bir saçak kısmı ile son bulmaktadır. Kuzey kısmında dört sütunun taşıdığı, çokgen kasnaklı üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekanı girişin ve diğer kenarlardaki ikişer bunların üzerinde alçı şebekeli üçer, kasnakta da sekiz yuvarlak pencere bulunmakta olup, toplam sekiz pencere ile aydınlatılmıştır.

Balaban Camii, Bilecik

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey tarafından 1300 yılından sonra yaptırıldığı bilinmektedir. Önünde bir çeşmesi bulunan cami tek minarelidir.
Cami mekan ve plan özelliklerini korumuş ancak yapılan onarımlarla orijinalliğini kaybetmiştir.

Kırgıllı Camii, Bilecik

Hamidi Hatun ve Şaban Ağa tarafından inşaatına başlanmıştır. Tavan kısımları tamamlanmadan, banilerinin ölümleri üzerine inşaat yarıda kalmıştır. Hacı Mustafa Ağa tarafından tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik

 Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik
Söğüt Çarşısında, Hükümet Konağının karşısında bulunan Çelebi Mehmet Camisi, Çelebi Sultan Mehmet döneminde XIV.yüzyılda yaptırılmıştır .Günümüze yalnızca minaresi orijinal olarak gelebilmiştir. Bugünkü camiyi Sultan II.Abdülhamit devrinde Üsep Kalfa yapmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri dört sütunun taşıdığı on iki kubbe ile örtülmüştür. Böylece Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tipinde bir eserdir. Ancak caminin Çelebi Mehmet zamanındaki ilk yapılışında tek kubbeli olduğu sanılmaktadır.

Rüstem Paşa Camii, Osmaneli, Bilecik

Osmaneli’nde Rüstem Paşa Camisi,Sadrazam Rüstem Paşa tarafından l527’de yaptırılmıştır. Bu caminin Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülmüşse de, Mimar Sinan’ın yapmış olduğu camiler arasında bu yapının ismi geçmemektedir. Büyük olasılıkla Mimar Sinan üslubunu benimsemiş bir mimar tarafından yapılmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap tavan ve çatı ile örtülmüştür. Kesme taştan caminin önünde altı sütunun taşıdığı ve birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmış revaklı bir son cemaat yeri bulunmaktadır.
Camiye giriş büyük bir niş içersindedir. Bunun iki yanında da birer küçük mihrap vardır. Ahşap tavanlı ibadet mekanının kuzeyinde dört sütunun taşıdığı ahşap bir mahfil bulunmaktadır. Mihrap ve minberi oldukça basit olup mihrap ve pencere arasında Kabe tasvirli, XVII.yüzyıla ait bir çini pano yerleştirilmiştir.

Kasımlar Köyü Camii, Gölpazarı, Bilecik

Gölpazarı’nın l5 km güney batısında Kasımlar Köyü’nde bulunan Kasımlar Köyü Camisinin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu bilinmemektedir. XVII-XVIII.yüzyıla ait olduğu sanılan cami 18.40 X 10.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Kaba moloz taştan yapılan caminin önüne sonraki devirlerde bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanında iki ahşap sütunun desteklediği kadınlar mahfeli bulunmakta olup, yarım silindirik mihrap özellik taşımamaktadır.
İç mekana iki sıra halinde dikdörtgen, üsttekiler de alçı şebekeli pencerelerle aydınlatılmıştır. Yalnızca ahşap tavanın süsleyen boyalı nakışların ileri düzeyde bir işçiliği vardır.


Köprülü Mehmet Paşa Camii, Vezirhan, Bilecik

Bilecik, Vezirhan’da olan bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1665’de yaptırmıştır. Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülen caminin bu iddiayı kesinleştirecek bir belgeye rastlanmamıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup, 17.30 X 18.60 m. ölçüsünde, kesme taştan yapılmıştır. Üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Kuzey kenarında birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı altı sütunlu beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri ile ibadet mekanı kırma bir çatı ile örtülmüştür. İbadet mekanı sonraki devirlerde yapılmış ahşap bir tavanla örtülmüştür. İbadet mekanı yan duvarlarda ikişer, mihrap duvarında iki sıra halinde yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. Mihrabı basit olmasına rağmen rozetler, stalaktitlerle süslü minberinin sanat tarihi yönünden güzel bir görünümü vardır.

Kuzeybatı köşesindeki kesme taştan minaresi 1965 yılında yenilenmiştir.

Mihal Bey Camii, Gölpazarı, Bilecik

Bilecik Gölpazarı’ndaki Mihal Bey Camisi XIV.yüzyılda Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami 12 x 10 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, küçük bir yapıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Moloz taştan olan caminin önündeki son cemaat yeri ibadet mekanına katılmıştır. Caminin mimarisinde ve bezemesinde sanat tarihi yönünden önemli unsurlara rastlanmamaktadır.Karacalar Cami, Bilecik

Bilecik Emirler Mahallesinde bulunan Karacalar Camisinden günümüze yalnızca minaresi gelebilmiştir. Bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber günümüze ulaşan bazı kalıntılarından ve minaresinden XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Büyük ihtimalle bu cami kesme taştan ve dikdörtgen planlı idi üzeri kubbe ile örtülü bulunuyordu.
Minare kesme taş kaide üzerine tuğladan olup, minare gövdesi altta ve üstte birer bilezik ile sınırlanmıştır.
Emirler Camii, Bilecik

Bilecik’in doğusunda, Emirler Mahallesinde bulunan bu caminin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. XIX..yüzyılda yapıldığı sanılan bu cami de Bilecik’in Yunan işgali sırasında yakılmıştır.

Caminin orijinal durumu ile çok az kalıntı günümüze gelebilmiştir. Moloz taştan yapılmış olan cami duvarlarında ağaç hatıllar kullanılmıştır. Basit bir mihrabı ve minberi bulunmaktadır. Duvarları üzerine oturtulmuş minare kaidesi üzerinde on altı köşeli gövdesi bulunmaktadır.Osman Gazi Camii, Bilecik

Eski Bilecik’in Kuzey batısında,dik yamaçlı iki tepenin oluşturduğu bir vadi içerisinde yer alan Osman Gazi Camisi,Vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre Orhan Gazi tarafından babası Osman Gazi adına yaptırılmıştır.

Bilecik’in Yunan işgali sırsında yakılan caminin kuzey duvarı, avlu duvarlarının bir bölümü ile minaresi günümüze gelebilmiştir. Bu caminin dikdörtgen planlı ve üzerinin de çatı ile örtülü olduğu bilinmektedir. Mimari yönden önemli bir cami olmamakla beraber, tarihi yönden üzerinde durulacak bir eserdir. Kare kaideli tuğla gövdeli silindirik minaresi ahşap minberi vardı. Bunlardan ahşap minberin XIX.yüzyılın sonlarında İstanbul’a götürüldüğü biliniyorsa da nerede olduğu tespit edilememiştir.Orhan Gazi Camisi


Orhan Gazi Camisi
Bilecik’in yaklaşık 500 m. güneyin de dik yamaçlı bir kayalık vadide bulunan Orhan Gazi Camisi’nin XIV.yüzyılın başlarında Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Büyük olasılıkla caminin yapım tarihi 1331’dir.
Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup kaba taştan yapılmış,ibadet mekanını bir bölümünü ahşap çatı,orta kısmını da kubbe örtmektedir. Kubbenin üzeri kurşun kaplı olduğundan ötürü de halk arasında Kurşunlu Cami olarak tanınmıştır.Kuzey duvarının sağ tarafında eski sıva tabakaların altından bir tamir kitabesi bulunmaktadır.Zahid Efendi Camii, Bayburt

Zahid Efendi Camii, Bayburt'un Merkezinde Zahit Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1514-1515 tarihleri arasında bugün aynı mahalleye ismi verilen Zahid Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Yakutiye (Yeni) Camii, Bayburt

Yakutiye (Yeni) Camii, Bayburt
Yakutiye (Yeni) Camii, Baybur'ta Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Eski Yakutiye Medresesinin bulunduğu alanda yer almaktadır.

Yakutiye Camii, Evkaf Nezareti’nin (bugünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün) ve Bayburt halkının yardımlaşması ile 1913 - 1915 yılları arasında yapılmıştır .

Yukarı Hınzeverek (Çatalçeşme Köyü) Camii, Demirözü, Bayburt

Yukarı Hınzeverek (Çatalçeşme Köyü) Camii, Demirözü, Bayburt
Yukarı Hınzeverek Camii, Bayburt'un Demirözü ilçesi Çatalçeşme Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Ancak Pulur ve Sünür’e yakın olmasından ve oradaki camilerle benzerlik göstermesinden bu yapının bir Akkoyunlu eseri olduğu sanılmaktadır.

Çayıryolu Köyü Kutlu Bey Camii, Bayburt

Kutlu Bey Camii, Bayburt'a bağlı Çayıryolu köyünde yer almaktadır.
Kutlu Bey Camisinin ne zaman yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu konuda bir kitabesi de günümüze gelememiştir.

El-Rızk Camii, Hasankeyf, Batman

El-Rızk Cami

El-Rızk Camisi Dicle Nehri’nin güneydoğusundaki dik kıyı üzerinde kale ile köprü arasında bulunmaktadır. Hasankeyf’in kuzeybatısındaki bu caminin birçok bölümü yıkılmış olmasına rağmen yine de planı çıkarılmıştır. Caminin güneyde kale tarafındaki ibadet mekanı heyelan yüzünden nehre uçmuştur. Günümüze ibadet mekanının bir bölümü ile en kuzeydeki anıtsal taç kapısına kadar olan 53.28 m. uzunluğundaki kalıntıları gelebilmiştir.

Mevlâna Camii, Hasankeyf, Batman

Hasankeyf Aşağı Şehir’de Anonim Külliye denilen yapının 200 m. doğusundadır. Bu yapı ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.
Gabriel’in gördüğü ve yerini işaretlemekle kaldığı bu yapı ile ilgili olarak 1985’te yörede araştırmalar yapan Prof.Dr.Oluş Arık; yapılan onarımlarla caminin büyük ölçüde orijinalliğini yitirdiğini belirtmektedir. Büyük olasılıkla bu yapı küçük avlusu, havuzu ve küçük bir revakı ile bir semt camisidir.

Küçük Mescid, Hasankeyf, Batman

Küçük Mescit’in ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIV.yüzyıl Artuklulara ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak burada Zengi mimarisine ait özellikler de görülmektedir.

Kızlar Camii, Hasankeyf, Batman

Aşağı Şehirde Koç Camisinin doğusunda yer alan Kızlar Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı, kitabesi günümüze gelemediğinden bilinmemektedir. Bununla beraber bu yapının Eyyubiler dönemine ait olduğu sanılmaktadır.

28 Haziran 2010 Pazartesi

Emir Abdülkadir Camii, Konstantin, Cezayir

Emir Abdülkadir Camii'nin Kubbesi, Konstantin, Cezayir
Amir Abdulkadir Mosque in Constantine, Algeria

İskele Camii, Amasra, Bartın

İskele Camii, Bartın'ın Amasra İlçesinde bulunmaktadır.
Amasra’nın 19.asırda kale dışına doğru taşması ve genişlemesi neticesinde yeni mahalleler meydana gelmiştir.
Hacı Ali Bey (1785-1860), buradaki iki liman arasında; Eyiceler ve Hacı Nuri Mescidlerini yaptırmıştır. Bunlardan Büyük İskele Camii, 19.asır barok üslubunda yapılmıştır.
Küçük ölçüdeki bu caminin üzeri merkezi bir kubbe ile örtülüdür.

26 Haziran 2010 Cumartesi

Koca Cami


Burhaniye Koca Cami

Muhiddini Rumi tarafından 1781 (H.1196) yılında  yaptırılmıştır. Caminin bir medresenin de içinde yer aldığı  külliyesinin olduğu bilinmektedir. Külliyenin bazı bölümleri günümüze gelememiştir. Camiye 88 dükkan vakfedilmiştir.
İlk yapı yanmış, bu yapının yerine 1890 (Hicri 1308) yılında yenisi inşa edilmiştir. Çıkan bir yangında yeniden yanan cami, onarılarak  bugünkü şeklini almıştır. Batı cephe kapısı üzerinde yer alan kitabenin alt tarafında 1889-1890 (Hicri 1307), üst kesiminde ise 1908 (Hicri 1326) tarihleri yazılıdır.
1944 depreminden zarar gören cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. Merkezi bir kubbe yanlara açılmış kanatlardan oluş bir planı olan Koca Cami’nin doğu, batı ve kuzey yönünde üç giriş kapısı vardır.  Bugünkü görünümü ile tipik bir batıllılaşma özelliği taşımakta ve Hacı Ahmet Camii ile de benzeşen özellik göstermektedir. 1954 yılında Avlusuna bir şadırvan yapılmıştır. Tek minaresi vardır.

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Balıkesir

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Balıkesir Merkezinde bulunmaktadır.
Hacı Ali Ağa tarafından 1749 (H.1163) yılında yaptırılmıştır.
1891 (Hicri 1315),1954 ve 1971 yıllarında tamir gören caminin bugünkü şeklini ne zaman kazandığı bilinmemektedir.

Mehmet Emin Ağa Camisi

Burhaniye, Memiş Mahallesi’ndedir.  Mehmet Emin Ağa tarafından 1742 (H. 1156) yılında yaptırılmıştır. Halk tarafından Memiş Cami ve  Müftü Cami olarak da adlandırılmaktadır.
Caminin ilk yapıldığı yıllarda bir külliyeye sahip olduğu bilinmektedir. Külliyesinden günümüze herhangi bir yapı gelememiştir. 1961 yılında onarılmış ve yenilenmiştir. Caminin küçük avlusunda, duvarla çevrili bir alan içinde dört adet mezar bulunmaktadır.

Kadı Camii, Ayvalık, Balıkesir

Ayvalık Altınova Bucağında bulunan Kadı Camisi’nin kitabesi günümüze gelememiştir. Bu bakımdan ne zaman ve kimin tarafından yaptırılmış olduğu bilinmemektedir.
Küçük Cami olarak da isimlendirilen bu yapı 9.80 X 9.80 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Kaba yontma taştan olan cami onarımlar sonunda özelliğini yitirmiştir.

Caminin kuzey cephesindeki son cemaat yeri yıkılmış, buraya betonarme olarak üç kubbeli bir son cemaat yeri eklenmiştir. Ayrıca batıdaki oldukça güdük minarenin olduğu yere yerleştirilen minare küçük boyutta olup altında 1953 yılında yenilendiği yazılıdır.

Kuzey cephesinin ortasındaki bir kapıdan girilen ibadet mekanın da bulunan mihrap ve minberin mimari bir özelliği bulunmamaktadır.

İbadet mekanı alt dikdörtgen, üstte de yuvarlak kemerli pencereler ile aydınlatılmıştır.Hacı Bayram Camii, Ayvalık, Balıkesir


Hacı Bayram Camisi (Ayvalık/Altınova)Hacı Bayram Camisi Ayvalık’ın Altınova bucak merkezindedir. Altınova’nın Cami-i Kebir Sokağı’nda bulunan bu yapı kitabesinin ebced hesabına göre tarihlendirilmesi sonucunda1490-1491 yılında yapıldığı öğrenilmiştir.

Kare planlı, içten düz tavanlı, dıştan da kırma çatılı olan cami de kaba yontma taş ve tuğla kullanılmıştır. İki sıra taşı üç sıra tuğla tamamlamıştır. Kuzey cephesine de sonraki yıllarda camekan şeklinde bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanı doğu-batı yönünde üç yuvarlak kemerle mihrap duvarına paralel iki sahna ayrılmıştır. Mihrabın bir özelliği bulunmamakta olup, sonraki yıllarda pek çok camide görüldüğü gibi buraya yağlı boya ile bir perde resmi yapılmıştır. Mihrap nişi iki yanda birer sütun ile sınırlanmış, nişin üzerine de alçı kabartma ile altın yaldızlı bitkisel süsler yerleştirilmiştir.

Onarım geçiren cami orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. İbadet mekanı iki sıra pencere ile aydınlatılmış olup üst sıradakiler alttakilere göre daha küçük olup onarımlar sırasında bunlar oval şekle dönüştürülmüştür. Bu pencere dizisinin de alttakiler gibi tuğladan yuvarlak kemerli olukları anlaşılmaktadır.

Caminin güneydoğu köşesine 1957 yılında silindirik, tuğladan tek şerefeli bir minare eklenmiştir.Hacı Ahmet Camisi


Burhaniye’nin ilk yapılan camisi olup, 1798’de Hacı Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı olan bu cami, küçük bir avlunun ortasındadır.
İbadet mekânının duvarlarında ve köşelerinde kenar silmelerinde granit kullanılmıştır. Duvarları iki kademe şeklinde olup, her kenarda büyük yuvarlak kemerler içerisine alınmış ikiz pencereler yerleştirilmiştir. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Bezeme olarak önemli sayılacak bir süslemesi bulunmamaktadır.

Haydar Çavuş Camii, Balıkesir

Haydar Çavuş Camii, Balıkesir Merkez'de bulunmaktadır.
XIX.yüzyılın başında Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır.
Cami, 1873 senesinde çıkan bir yangında yanmıştır.

Eşrefoğlu Rumi (Pırasa) Camii, Balıkesir

Eşrefoğlu Rumi Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Pırasa Camii olarak da bilinmektedir.
XIX.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.
Mimari üslubu eglektik özellikler göstermektedir.
Kesme taş duvarları kademeli olarak yükselir ve bunlar dış cephede dikey ve yatay çizgilerle bölümlere ayrılmıştır.

Kurşunlu (Hekimzade Yusuf Sinan) Camisi


Kurşunlu (Hekimzade Yusuf Sinan) CamisiKurşunlu Caddesi’ndedir. Edremit’in tanınmış ulemalarından Yusuf bin Habib için yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber, mimari üslubu XV.yüzyıla işaret etmektedir.
Tek kubbeli camilerin klâsik örneklerinden olup, kesme taştandır. Önünde üç bölümlü, sivri kemerli bir son cemaat yeri vardır. İbadet mekanını sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe örter. Kubbe duvarının ortasında çok kenarlı mihrap nişi bulunmaktadır. Kare kaide üzerindeki minaresi yuvarlak gövdelidir.
Caminin yanında olduğu bilinen medresesinden hiçbir iz günümüze gelememiştir.

Edincik Ulu Cami, Bandırma, Balıkesir

Edincik Ulu Cami, Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Edincik Kasabasında (Mahallesi) bulunmaktadır.
Abdullah Efendi tarafından 1382 senesinde yaptırılmıştır.

Hamidiye Camii, Ayvalık, Balıkesir


Sakarya Mahallesi’ndedir. Ayvalık’ta cami olarak yapılmış tek özgün yapıdır. XIX.yüzyılın ikinci yarısında Sultan II.Abdilhamit tarafından eglektik üslupta yaptırılmıştır.
Kareye yakın plânlı cami, kırmızı kesme taştandır. Dört sütunlu bir son cemaat yeri, silindirik bir kasnağa oturan tuğla kubbesi bulunmaktadır. Bezeme yönünden önem taşımamaktadır.Biberli Cami, Balıkesir

Biberli Cami, Balıkesir'in Kasım Paşa Mahallesi’nde, Altunova Caddesi’nde yer almaktadır.
XIX.yüzyılda yapılmış olan bir kiliseden camiye çevrilmiştir.
Eser, haç plânlı olan yapılmıştır.
Caminin girişindeki altı sütun dikkat çekmektedir.


Yeni Cami, Balıkesir

Yeni Cami, Balıkesir'in Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
XVIII.asrın ikinci yarısında yapılmış, kiliseden camiye çevrilmiştir.
Çan kulesinin kaidesi günümüze kadar gelebilmiştir.

Ali Bey (Çınarlı) Camii, Balıkesir

Ali Bey Camii, Hamdi Bey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XIX.yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış olup, Cumhuriyetin ilk yıllarında camiye çevrilmiştir.
Cami, Çınarlı Camii olarak da bilinmektedir.

Alaca Mescid Camii, Balıkesir

Alaca Mescid Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi ve banisi belli değildir. 
Son onarımını 1911’de geçirmiştir.

Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Ayvalık, Balıkesir

Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Ayvalık, Balıkesir
Saatli Kilise (Ayos İanni Kilisesi) Camii, Balıkesir, Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kesin olmamakla beraber 1850 dolaylarında yerli Rumlar tarafından Agai İanni Kilisesi olarak yapılmıştır.

Oruç Bey Mescidi, Balıkesir

Oruç Bey Mescidi, Balıkesir'de Kayabey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Rumeli’ye geçen Osmanlı komutanlarından Oruç Bey adına 1471 yılında yapılmıştır.

Omurbey (Umurbey) Camii, Balıkesir

Omurbey (Umurbey) Camii, Balıkesir'de Omurbey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Hacı Omur Bey tarafından 1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük tadilat geçirmiştir.
Cami üzerindeki üç kitabeden biri yapıldığı tarihi, diğerleri de tamiratlarını belirtmektedir.

İbrahim Bey (Haci Arif Ağa) Camii, Balıkesir

İbrahim Bey (Hacı Arif Ağa) Camii, Balıkesir'de Hisar İçi Mahallesi’nde Alaca Sokak’ta bulunmaktadır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1465’te Zağanos Paşa’nın oğlu Mehmet Çelebi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Sonraki yıllarda yıkılan cami, 1739’da Yahşi Bey’in oğlu İbrahim Bey tarafından yenilenmiş, 1899’da da Hacı Arif Ağa tarafından tadilatı yapılmıştır.

Karaoğlan Camii, Balıkesir

Karaoğlan Camii, Balıkesir'de Karaoğlan Mahallesi’nde yer almaktadır.
Gazi Süleyman Paşa ile Rumeli’ye geçen Karaoğlan isimli birinin 1356’da yaptırdığı söylenmektedir.

Hacı Ali (Alibey) Camii, Balıkesir

Hacı Ali (Alibey) Camii, Balıkesir'de yer almaktadır.
1319 yılında inşâ edilmiştir.
1952 senesinde tadilattan geçirilmiştir.


Şeyh Lütfullah Camii, Balıkesir

Şeyh Lütfullah Camii, Balıkesir'in Lütfullah Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami 1429’da yapılmıştır.
XVI.yüzyılda Hacı Bayram-ı Veli’nin arkadaşlarından Şeyh Lütfullah tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
Orijinal konumu ile günümüze gelemeyen cami, 1907’de yenilenmiştir.

Kasaplar Camii, Balıkesir

Kasaplar Camii, Balıkesir'de Kasaplar Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kitabesinden öğrendiğimize göre 1649 yılında inşâ edilmiştir.
Depremlerden zarar görmüş olup 1811, 1894 ve 1901 yıllarında tadilattan geçmiştir.

Tahtalı Cami, Balıkesir

Tahtalı Cami, Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1452 yılında yapılmıştır.
Kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Balıkesir

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Balıkesir'in Yıldırım Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, Balıkesir’in en eski Osmanlı eseridir.
Yapım kitabesi bulunmamaktadır.

Evliya Çelebi (lonca) Cami

Bigadiç Voyvodası Seyyid Hacı Hasar Ağa tarafından 1795’de yaptırılmıştır. Temeli ve minare kaidesi orijinaldir.
Kayıtlarda caminin vakfı olarak; Balıkesir’de bir terzi dükkanı görülmektedir.

Yeşilli Cami


Yeşilli Cami

Bigadiç’in merkez camisi olarak kullanılan Yeşilli Camii, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuşzade İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Yangın, deprem gibi nedenlerden ötürü bir çok kez onarım görmüştür. Genel özelliklerine göre dönem mimarisi örneklerindendir. Kuzeyde altı sütunlu bir son cemaat yeri vardır. Düzgün haç planlı bir yapı olup, kuzeydoğusunda bir minaresi vardır.

Kasım Paşa Camii, Balıkesir

Kasım Paşa Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından 1549’da yaptırılmıştır.
Tamamen kesme taşlarla yapılan cami, birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir.

Kestane Pazarı Camii, Aydın


Nazilli kestane Pazarı’nda oluşundan ötürü, Kestane Pazarı Camisi ismiyle tanınmıştır. Camiyi 1900 yılında Demir Hacı Ali, Hacı İsmail ve Hacı Ethem isimli kişiler yaptırmıştır.
Cami, Kurtuluş Savaşı sırasında yanmıştır. Sonraki yıllarda yenilenen cami, moloz ve taş duvardan olup, ahşap tavanlıdır. Cami fevkâni olup, alt katında dükkanlar, üstünde de ibadet yeri bulunmaktadır. Üst kata caminin içerisindeki ahşap bir merdivenle çıkılır. İkinci katta son cemaat yeri olarak kullanılan mekanda devşirme sütun başlıkları ters olarak yerleştirilmiş ve sütun kaideleri olarak kullanılmıştır. Üst katta üç kemer biçiminde eğimli çatının oluşturduğu üçgen bir alınlık dikkati çeker.
Caminin içerisi son derece sade olup, mihrap ve minberi yenidir. Minaresi camiden ayrı ve 1951’de Hacı Ramazan Efendi tarafından yaptırılmıştır.


Koca Cami, AydınKoca Cami


Bu caminin içerisindeki bir yazıdan 1886 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 1930 ve 1952 yıllarında onarım görmüştür.
Mihrap önünde küçük bir kubbe, iki yanında da daha küçük elips biçiminde iki kubbecik vardır. Son cemaat yeri sonradan eklenmiştir. Mihrap ve minberi de yeni olup, yakın tarihlerde çinilerle kaplanmıştır.


Ağa Camii, Aydın


Eski-Yeni Caminin kuzeyindeki Ağa Camisi XVIII.yüzyılın başlarında Yahya Paşa tarafından yaptırılmış, 1900 depreminde yıkılmış, 1927 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü’nce onarılmıştır.
Moloz taş ve tuğladan yapılan cami ahşap çatılıdır. İbadet mekanı iki sıra halinde oval pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunların aralarında tuğla süslemeli üçgen alınlıklarla bir hareketlilik sağlanmıştır. Ahşap örtülü son cemaat yeri XX.yüzyılın başlarında yenilenmiştir. İç mekân ahşap sütunlarla üç sahna ayrılmış olup, mihrap ve minberi yenidir.
Minaresi kare kaide üzerinde yuvarlak gövdelidir.


Eski-Yeni Cami, Nazilli, Aydın

Eski-Yeni Cami, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dumlupınar Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Ahşap son cemaat yeri 20.asrın bidayetinde(başlangıcında) yapılmıştır.

Neşatiye Köyü Camii, Aydın


Bu caminin de yazıtında herhangi bir isim ve tarihe rastlanmadığından, yapıldığı tarih ve yaptıranı bilinmemektedir. Mimari özelliklerinden ötürü XVIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Kare planlı, tek kubbeli bir cami olup, duvarları taş ve tuğladandır. Ana duvarlar Aydın camilerinde olduğu gibi iki kademe halindedir. Son cemaat yeri üç bölümlüdür. Kesme taş kaideli silindirik minaresi tek şerefelidir. Mihrap ve minberi oldukça sade ve bir özellik taşımamaktadır.
Cumaönü Camii, Aydın

Karacasu, Cuma Mahallesi’ndeki bu camiyi yazıtından öğrenildiğine göre, 1768 yılında Hacı Ali Çavuş yaptırmıştır.
Ahşap tavanlı olan cami moloz taştandır. Mihrap ve minberi yeni olup, bir özellik taşımamaktadır. Kuzeybatı köşesindeki minare, dört köşe bir kaide üzerinde ve iki şerefelidir. Avluya son yıllarda bir şadırvan eklenmiştir.


Hacı Ali Ağa Camisi (Çarşı Camisi)

Karacasu çarşısının ortasında yer alan caminin girişindeki çeşme yazısına göre, 1591 yılında yapıldığı sanılmaktadır. Ayrıca minaresinde de 1728 ve 1886 yıllarında onarıldığını gösteren yazıtlar bulunmaktadır.
Moloz taş ve tuğladan yapılan cami, dikdörtgen planlı, ahşap çatılıdır. İbadet mekanı on ahşap sütun ile 5 sahna ayrılmıştır. Son cemaat yerinde ve iç kısımda çiçek dalları, bitki motifleri, sitilize servi ağaçları ile rokoko üslubunun bezemesi görülmektedir.
Yuvarlak kemerli üç bölümlü mihrabı ve sitilize lalelerle süslü minberi XIX.yüzyılda yapılmıştır.

Çarşı Camisi

Kuyucak Çarşısı içerisinde bulunan bu caminin kitabesi olmadığından, ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Batısındaki bir çeşmenin kitabesine ve yapının mimari üslubuna dayanılarak XIX.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.
Cami muntazam örülmüş taş duvarlı olup, doğu ve batı duvarlarındaki iki pencere dizisi ile aydınlatılmıştır. Caminin önünde sekiz sütunlu bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekanı Bursa kemerleriyle birbirine bağlanan ahşap sütunlarla üç sahna ayrılmış olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Mihrap ve minberi yeni olup, bir özellik taşımamaktadır.

Hacı Ziya Bey Camii, Söke, Aydın

Hacı Ziya Bey Camii, Aydın'ın Söke İlçesinde Yenicami Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1896’da yaptırılmıştır.
Osmanlı mimarisinin son devrinde eglektik üslupta yaptırılmıştır.

İki Oluklu Cami

Bu caminin de ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Mimari yönden Türkmen camisine benzemektedir. Yalnızca, minaresinin solda oluşu ile ondan ayrılmaktadır. Son cemaat yeri ve giriş kapısı geometrik geçmelerle bezenmiş olup, iki yanına mukarnaslı nişler yerleştirilmiştir. Bezeme ve mimari yönden oldukça sade bir yapı olup, silindirik gövdeli, konik çatılı şadırvanı avluda yer almaktadır.

Türkmen Camisi

Yazıtı bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı bir yapı olup, iki sıra pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. Son cemaat yeri geç dönemlerde yapılmış, mihrap ve minberi ise oldukça sadedir. Girişin sağındaki minare, tek şerefeli olup, çokgen bir kaide üzerine oturtulmuştur.

İbrahim Ağa Camisi


Yapım tarihi ve yaptıranı belli değildir. Kare planlı, ahşap tavanlı olup, içerisi tek sıra pencereler ile aydınlatılmıştır. Yuvarlak kemerli giriş kapısının üzerinde yağlı boya bitkisel motifler bulunmaktadır. Minberinin çok sade olmasına karşılık, mihrabı oldukça gösterişlidir. Beş kademeli mihrap mukarnas ve kıvrık dallarla bezenmiştir. Üst kısmına madalyonlar içerisinde Allah ve Muhammet isimleri yazılmıştır.

Hanım Camisi

Yapım tarihi kesinlik kazanamayan bu cami, kare planlı olup, üzeri 16 köşeli bir kasnağa oturan kubbe ile örtülmüştür. Camiyi aydınlatan iki kat halindeki pencerelerin üst sıralardaki yuvarlak, alçı şebekeli ve vitraylıdır. Son cemaat yeri sonradan eklenmiş olup, bağdadi bir işçilik gösterir.
Mihrap ve minberi çok sadedir. Tek şerefeli silindirik minaresi sekizgen bir kaide üzerine oturtulmuştur.

Kaleiçi (Öküz Mehmet Paşa) Camisi

Kuşadası çarşısı içerisinde Kuşadası’nın en anıtsal yapısıdır. Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında yaptırılmıştır. Öküz Mehmet Paşa Camisi ismi ile tanınmaktadır.
Plan ve mimarisi yönünden Aydın ve çevresinde yapılan camilere benzer. Cami kare planlı olup, 12 kenarlı, 16 pencereli bir kasnak üzerine oturan merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi taşıyan kasnak dört köşede kemerli payandalarla desteklenmiştir. Son cemaat yeri ağaçtan yapılmış olup, tek şerefeli minaresi sağdadır.
Caminin giriş kapısı geometrik geçmeler ve sedef kakmalarla süslenmiştir. Günümüzde bu kapının sedefleri sökülmüştür. Mihrap barok özellikler gösteren yuvarlak kemerli bir niş biçimindedir. İki yanında korint başlıklı sütuncuklar bulunmaktadır. Buradaki bezemeler mihrabın 1830 yılındaki onarımda yenilendiğini göstermektedir.

Yavuzköy Şemsi Paşa Camisi

Yavuzköy Şemsi Paşa CamiKöşk İlçesi’nin Yavlu (Yavuz) Köyü’ndeki Camiyi Şemseddin Ahmet Paşa 1654 yılında yaptırmıştır. Ancak, Şemsi Paşa’nın Aydın Vakıflar Müdürlüğü’ndeki vakfiyesinde, bu tarihten daha önce yapıldığı izlenimini vermektedir. Belki de giriş kapısı üzerindeki kitabesi sonradan yenilenmiştir.
Cami Aydın depremi sırasında yıkılmış ve sonradan yenilenmiştir. Bu yüzden de kitabe üzerindeki tarihin değiştirilmiş olabileceği sanılmaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerindeki h.1064 (1654) tarihli mermer üzerine işlenmiş yazıtı bulunmaktadır.
Yazıt:
Hakta âlâ mamur kıla sahibi hayrın sakasın
Yarabbenâ kabul eyle ben dilerim âmin
Mart içinde bed olundu bu camiin binası
Erbaa ve sitteyn ve elf idi o zamanın senesi
.

Cami, tuğladan kare planlı olarak yapılmış, üzeri tek kubbe ile örtülmüştür. Duvarlar sıvalı olup, kubbe ve son cemaat yerinin üzeri de kiremitle kaplıdır. Ana kubbenin örtüsünde kiremit dizileriyle sekizgen bir şekil verilmiş ve böylece kasnak ile birlikte estetik bir görünüm sağlanmıştır.
Yapı iki kademe halinde olup, birinci kademesi kare, ikinci kademesi de sekizgen kasnaklı kubbelidir. Minaresi kare bir kaide üzerine yuvarlak olarak yapılmıştır. Mihrap ve minberi yenilenmiş ve yağlı boya ile orijinalliğinden epeyce uzaklaştırılmıştır.

İlyas Ağa (Koca) Camii, Söke, Aydın

İlyas Ağa (Koca) Camii, Aydın'ın Söke İlçesinin merkezinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi belli değildir.
Söke Mütesellimi İlyaszade İlyas Ağa tarafından 1821 yılında yeni baştan yaptırılmıştır.

Cihanzade Mustafa Camisi

Koçarlı çarşısı içerisindedir. XVIII.yüzyılın ikinci yarısında Koçarlı Cihanzade Mustafa tarafından yaptırılmıştır.
Kare planlı caminin üzerini sekizgen kasnağın taşıdığı büyük bir kubbe örter. Tek şerefeli minaresi güneybatı köşesinde olup, burada bazı mimari parçalardan alınma taşlar kullanılmıştır. Mihrabın üzerinde bir İtalyan ressamı tarafından yapılmış Mekke’nin panoramik görünümü ile bunun üzerine bir ayet yazılmıştır. Mermer minberi mihrapla benzerlik gösteren barok motiflerle bezenmiştir.

Ahmet Gazi Paşa Camisi

Çine’nin 8 km. güneyinde, Yunan işgalinden sonra terk edilen Eski Çine’dedir. Menteşeoğlu İbrahim Bey’in oğlu Gazi Ahmet Bey tarafından 1308’de yaptırılmıştır.
Caminin yarısı kesme blok taş, yarısı da moloz taştan yapılmıştır. İbadet mekanı 19.50x19.50 m. Ölçüsünde kare planlıdır. Camiye doğu ve kuzey yönlerindeki, çevresi motifli iki kapı ile girilmektedir. İbadet mekânı on iki kenarlı bir kasnağa oturan, kiremitli bir kubbe ile örtülmüştür. Pencere kenarlarında Bizans döneminden kalma mimari parçalarından yararlanılmıştır. Mihrap bezeme yönünden ileri düzeydedir. Minberi ise Osmanlı ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen oyma ve motiflerle bezelidir.

Caminin bahçesinde Ahi İbrahim’in türbesi bulunmaktadır.

Eski Yeni Cami

Aydın Gazi Bulvarı üzerindedir. Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa’nın kardeşi Hasan Çelebi tarafından 1585 yılında yaptırılmıştır. Hasan Efendi Camisi olarak tanınan bu cami, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yenilenmiş, bu yüzden de Eski-Yeni Cami ismi halk tarafından verilmiştir.

Cami, kesme taştan 11x11 m. Ölçüsünde kare planlıdır. Son cemaat yeri dört yuvarlak sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı mermerden olup, Osmanlı taş işçiliğinin örneklerindendir. İbadet mekânı üç sıra halinde onar pencere ile aydınlatılmıştır. Ayrıca kubbe kasnağında on altı penceresi bulunmaktadır. Minberi mermerden olup, işlemelidir. Mihrabı da yine oymalı mermerdendir. Tek şerefeli minaresi caminin sağ tarafındadır.

Caminin minaresi 1899 yılında yıkılmıştır. Cami Kurtuluş Savaşı sırasında zarar görmüş ve Cumhuriyet döneminde yeniden yapılmıştır.

Cihanoğlu Camisi

Cihanoğlu CamiAydın, Köprübaşı Mahallesi’ndedir. Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır.
Moloz taş ve tuğla karışımı olan cami, 9.50x9.50 m. Boyutunda kare planlıdır. XVIII.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı mimarisine egemen olan barok üslubunda yapılmıştır. Bu özellikler sütunlarda, kabartma motiflerinde ve mimarisinde tümüyle yansımıştır. Camiye 15 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Son cemaat yeri dört yuvarlak sütun üzerine oturtulan üç kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısının etrafı mermer sövelerle sınırlandırılmıştır. Bu kapının üzerinde h.1170 (1756) tarihli yapım kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe:

Her kim bu camiyi kılmış, binası müstedam olsun
İlâhi ruzu mahşerde şefi-i Mustafa olsun
Sahibül hayrat velhasenat el hac Abdülaziz Efendi
                                                                              1170
.

İbadet mekanı üç sıra pencere ile aydınlatılmıştır. İçerisi barok üslupta madalyon ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Bunların arasında hayvansal motiflere de rastlanır.

Yüksek bir kaide üzerine oturtulan caminin altı çarşı olarak kullanılmıştır. Yanında bulunan medresesi 1954 yılında onarılmış ve Vakıflar Öğrenci Yurdu haline getirilmiştir. Mihrap duvarının önünde kare planlı kubbeli Cihanoğlu’nun türbesi yer almaktadır.

I.Dünya Savaşı sırasında depo olarak kullanılmış, Yunan işgali sırasında zarar görmüş, 1950 ve 1967 yıllarında onarılmıştır.

16 Haziran 2010 Çarşamba

Ağaçarası (Şemsi Paşa) Camii

Ağaçarası (Şemsi Paşa) Cami


Aydın Güzel Hisar Mahallesi’nde, Büyük Menderes Caddesi üzerindedir. Cami, 1658 yılında Ahmet Şemsi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Minaresinin kırmızı tuğladan yapılmış oluşundan ötürü de Kırmızı Minareli Cami olarak da tanınmaktadır.
Ahmet Şemsi Paşa’nın İstanbul’da Üsküdar’da bir camisi daha bulunmaktadır.

Kare planlı caminin üzeri kubbe ile örtülü olup, minaresi tek şerefelidir. Bu cami Yunan işgali sırasında yakılmış ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yenilenmiştir. Bu onarımdan ötürü de orijinalliğinden uzaklaşmıştır.

Ramazan Paşa Camisi

Ramazan Paşa Cami
Aydın Çarşısı içerisindeki Ramazan Paşa Camisini 1595’te Üveys Paşa’nın kardeşi Ramazan Paşa yaptırılmıştır. Cami 1899 depreminde tamamen yıkılmıştır. Günümüze ulaşan camiyi Sökeli Halil Paşa yaptırmış, orijinalliğinden uzaklaşan camide karmaşık bir üslup görülmektedir.Burada Avrupa mimarisinden yararlanılmak istenmişse de bunda başarılı olunamamıştır.

Cami, kare planlı olup, kesme taştan yapılmıştır. Kubbe kasnağındaki yuvarlak pencereler barok kıvrımlarla çevrelenmiştir. Ahşap giriş kapısı, oyma işleri ile bezenmiştir. Yapının üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür. İçerisini barok üslubu anımsatan on uzun pencere ve su damlacığı şeklindeki küçük pencereler aydınlatmaktadır. Alçı kabartmalar, renkli cam işçiliği ve ağaç oymacılığı bakımından süslemeleri önemlidir. Caminin iç bezemesi bütünüyle barok üsluptadır.

Kurtuluş Savaşı sırasında 22 Mayıs1919’da direniş toplantısı bu cami içerisinde yapılmıştır.

Üveys Paşa Camisi

Üveys Paşa CamiAydın’ın en eski camisi olan Üveys Paşa Camisi, Kadı Muhiddin Efendi’nin oğlu Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından 1568 yılında yaptırılmıştır. Üveys Paşa, Başdefterdarlık ile Budin ve Mısır Beylerbeyliklerinde bulunmuştur.

Avlu içerisinde kare planlı tek kubbeli küçük bir camidir. Yüksek kasnak üzerine oturan kubbesi kiremit kaplıdır. Dört sütunlu son cemaat yeri kirpi saçaklıklı üç kubbecik ile örtülmüştür. Giriş kapısı üzerinde yazıtı bulunmaktadır. Mihrap ve minberinde dikkati çeken bir bezeme olmayıp sadedir. Büyük olasılıkla caminin yandığı sırasında içerisindeki bezemelerle birlikte tahrip olmuştur.
Cami 1899 depreminde yıkılmış, yeniden yapılmış, Yunan işgali sırasında yakıldığından 1947-1948 yıllarında onarılarak bugünkü durumuna getirilmiştir.

Süleyman Bey Camisi

Süleyman Bey Camiİstasyon binası yakınında bulunan ve Süleyman Bey Camisi, klâsik Osmanlı üslubunda yapılmıştır. Süleyman Bey’in vakfiyesinden, Üveyz Paşazade Mehmet Bey’in torunu ve Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683 yılında yaptırıldığı öğrenilmiştir.

Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği sanılan bu cami, bir avlu içerisinde kare plânlı, kesme taştan ve tek kubbeli bir yapıdır. Kubbesi iki kademeli beden duvarları üzerinde 16 köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Camiyi aydınlatan pencereler duvarlarda ve kasnakta yer almaktadır. Dışarıdan dar bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır.

El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

 El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

EL FETİH CAMİİ, MANAMA, BAHREYN

EL FETİH CAMİİ, MANAMA, BAHREYN
Al Fateh Mosque in Manama - Bahrain

Dikyamaç Camii, Arhavi, Artvin

Dikyamaç Camii, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer almaktadır.
Cami, mimari yönden Ulukent Camiine benzemektedir.
Bu münasebetle aynı usta tarafından 1894’te yapılmış, sonraki tarihlerde de vakıf tarafından tadilatı yapılmıştır.
Ulukent Camii, Arhavi, Artvin

Ulukent Camii, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunmaktadır.
19.asır başlarında köy halkının yardımlarıyla, Hasan adında bir usta tarafından yapılmıştır.

Merkez Cami, Arhavi, Artvin

Merkez Cami, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kat'î olarak bilinmemekle beraber, 19.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin

 Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin
Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Artvin'in Şavşat İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami halk arasında Merkez Camisi olarak tanınmaktadır.
Şavşat’ın Rus istilası sırasında 1900’da kilise olarak yaptırılmıştır. 

Zeytinlik Camisi, Artvin.


Zeytinlik Köyü Camisi

Zeytinlik Camisi kitabesinden öğrenildiğine göre, 1857 yılında Saliha Hanım tarafından yaptırılmıştır.
İlk yapıldığı yıllarda kuzey yönündeki bir çınar ağacından minare olarak yararlanılmıştır. Sonraki yıllarda bu çınar yıkılmış ve yerine yakın tarihlerde bir minare eklenmiştir.
Büyük bir onarım geçirmeyen yapı orijinalliğini koruyarak XIX.yüzyıl köy camilerinden bir örnektir.


ARTVİN'DEKİ DİĞER CAMİLER

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin
Çarşı (Merkez) Camii, Artvin merkezde bulunmaktadır.
Osmanlı’nın 16. yüzyılda Artvin ve çevresini ele geçirmesinden itibaren bölge İslamlaşmaya başlamıştır. İlk zamanlar kilise ve manastırların bazıları camiye çevrilerek kullanılsa da 18. yüzyıldan itibaren cami mimari geleneklerine göre yeni camilerin inşasına başlanmıştır.
Çarşı Camii, şehir halkı tarafından 1860-1861 yılları arasında yaptırılmıştır.

Nasuh Paşa Camii, Nallıhan, Ankara

Nasuh Paşa Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Nasuh Paşa Mahallesinde bulunmaktadır.
İstanbul-Ankara yolunun yapımı esnasında yıkılmış, tren yolunu yapan Fransız mühendis tarafından l911 senesinde yeniden aynı genişlik ve şekilde yapılmıştır.

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara
Cami, Molla Büyük Mahallesi’nde, Yasa Sokağı’ndadır. 
Hüseyin Deresi’ne hakim bir tepenin üzerinde yer almaktadır. 
Caminin temelinde sütun başlıkları ve mermerler kullanılmıştır. 

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara
Cami, Anafartalar Caddesi’nde, Aydınlık Sokağı’nın başında yer almaktadır. 
Tamamen taştan yapılmıştır. 
Caminin sağında, kıble tarafında ve solunda ikişer penceresi vardır. 
Minberi ahşaptır. Tek kubbesinin eteğinde de dört pencere bulunmaktadır. 

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde, Hacettepe Üniversitesi içinde büyük binalar arasında kalan Hacı İlyas Camii dikdörtgen planlı, çatılı bir yapıdır. 
Güner Sokağı’nda yer alan caminin duvarları taş temel üstüne kerpiç örgüdür.
kerpiçten yapılmıştır. 
Cami sağında altta iki, üstte üç, kıble tarafında altta ve üstte ikişer, solunda da aşağıda üç, üstte de bir pencere ile aydınlatılmıştır. 

Hacettepe Camisi


Hacettepe Mahallesi’nde Sarı kadın Caddesi’nde, Tosun Sokağı’ndadır. Camiye altı merdivenle girilmektedir. Solunda son cemaat yeri vardır. Kapı üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Caminin mihrabı alçı, minberi de ahşaptandır. Kıble tarafında iki, sağında bir penceresi vardır. Duvarlarının alt kısmı taş, üstü kerpiçten yapılmıştır. Caminin minaresi yoktur.

Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
İstiklal Mahallesi, Hasırcılar Geçidi yakınlarında, Eskicioğlu Sokakta bulunan cami, dikdörtgen planlı, çatılı sade bir yapıdır. 
Güneye doğru yükselen eğimli bir alanda yapılan caminin duvarları, taş temel üstüne ahşap hatıllı, kerpiç örgülüdür. 
Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır.

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara
Uluhan Köyü Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Uluhan Köyü'nde bulunmaktadır.
17.asrın bidayetinde sadrazamlık yapmış olan Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Cami orijinal durumundan epeyce uzaklaşmış, yalnızca minaresi eskiden kalmıştır. 

Peçenek Köyü Camii, Çamlıdere, Ankara

Peçenek Köyü Camii, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Peçenek Köyü’nde bulunmaktadır.
Banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir.
Mimari üslubundan 15.asırda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara

 Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara
Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunmaktadır.
Beypazarı’nın en tanınmış eseri olan Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre 1684 tarihinde yapılmış, yangın geçirmiş ve 1882 de Hacı Latif tarafından onarılmıştır. 

Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara

 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokağı’nda bulunmaktadır.
Caminin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı ileri sürülüyorsa da mimari üslubu 15.-16.asırda yapıldığını göstermektedir. 

Sinanlı Köyü Ulu Camii, Ayaş, Ankara

Sinanlı Köyü Ulu Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı, Ayaş'ın 5 km uzağında bulunan Sinanlı Köyü'nde yer almaktadır.,
Camiyi 1547 yılında El Hac Sinan Bin Hacı Osman yaptırmıştır.

Şeyh Muhiddin Camii, Ayaş, Ankara

Şeyh Muhiddin Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Atik Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi bilinmemektedir. 
Dikdörtgen planlı cami taş temelli, kerpiç duvarlı ahşap çatılıdır. 

Ulu Cami, Ayaş, Ankara

Ayaş Ulu Cami, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Ayaş Belediye Meydan’ında bulunmaktadır.
Cami, Ayaş’ın en eski ve büyük camisidir.
Kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanamamıştır. 
Bununla beraber 15.asır eseri olduğu yapı tarzından anlaşılmaktadır.

Aktaş Mescidi, Ayaş, Ankara

Aktaş Mescidi, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Memi Mahallesinde bulunmaktadır.
Mescidin 16.asırda inşa edildiği zannedilmektedir.
Banisi belli değildir.

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara
Killik (Karakaya) Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Veli Mahallesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesine göre Elhac Veli Bin Hızır tarafından 1560 senesinde yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı cami moloz taştan derzli olarak yapılmıştır. 

Bünyamin Camii ve Türbesi, Ayaş, Ankara

Ankara'nın Ayaş ilçesindedir.
Caminin kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanmamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubundan 16.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Caminin banisi olan Şeyh Bünyamin, Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra 1429’da kurulan Melamilik tarikatına intisap etmiştir.

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara
Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Küçük Şami Köyü'nde bulunmaktadır.
Köyün kuzeyinde oldukça geniş bir avlu ortasında türbe ile birlikte yapılmış olan caminin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.

Şehsuvar (Saray) Camii, Kalecik, Ankara

 Şehsuvar Camii, Kalecik, Ankara
Ankara'nın Kalecik İlçesi Cuma Mahallesi’ndeki Saray Camisi’ni Şehsuvarzade Es Seyyit Mehmet Paşa’nın annesi Şerife Hatun yaptırmıştır. 
Caminin kitabesi olmadığından yapım tarihi belli değildir. 
Bununla beraber mimari üslubundan, XV.yüzyıl yapısı olduğu anlaşılmaktadır.

Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler

 Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler
(Al Quds Masjid in Zamboanga, Philippines)

En-Nida Camii, Bağdad, Irak

En-Nida Camii, Bağdad, Irak
Al Nida Mosque in Baghdad - Iraq

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi’nin İç Kalesi’ndedir. 
Kılıçaslan’ın oğlu Muhiddin Mesut tarafından 1178 yılında yaptırılmıştır. 

Zincirli Camii, Altındağ, Ankara

 Zincirli Camii, Altındağ, Ankara
Ankara Anafartalar Caddesi’nde, Kapalı Çarşının karşısındadır.
Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin (1618-1689) tarafından 1687 yılında yaptırılmıştır. 
Ankara Valisi Mehmet Hurşit Paşa tarafından 1879 yılında onarılmıştır. 

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Denizciler Caddesi’ndeki Leblebicioğlu Camisi 1713 yılında Ankara Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından yaptırılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1955, 1959, 1961 ve 1988, 1989 yıllarında onarılmıştır. 
Bu nedenle de orijinal şeklinden uzaklaşmıştır. 

15 Haziran 2010 Salı

Dedeşen Köyü Camisi

Dedeşen Köyü CamisiArdahan Göle İlçesinin Dedeşen Köyü’nde bulunan bu caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari üslubundan ötürü XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Osmanlı döneminde Dedeşen Köyü’nde cami, türbe ve çeşme gibi yapıların bulunduğu göz önüne alınacak olunursa XV.yüzyıl Osmanlı eseri olduğu tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında Çaldıran Seferinden dönerken burada konakladığı söylenmektedir. Yöre halkı arasındaki yaygın bir söylentiye göre Yavuz Sultan Selim konakladığı bu köyde; Şeyh Ahmed’in ikramından memnun kalmış ve beğenisini “Dede Şen Olasın” diyerek ifade etmiştir. Bu olaydan sonra köyün adı Dedeşen olarak tanınmıştır.

Merkez Camisi


Posof ilçe merkezinde eğimli bir arazide bulunan Merkez Camisi’nin giriş kapısı üzerindeki yeni harflerle yazılmış kitabesine göre 1883 tarihinde yapılmıştır. Caminin banisinin ismi bilinmemektedir.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan bu cami, yapılan onarımlar nedeniyle orijinal durumundan oldukça uzaklaşmıştır. Bu onarımlar sırasında caminin önüne basit bir son cemaat yeri ile minare eklenmiştir. İç mekan altı pencere ile aydınlatılmış olup, minber ve mihrabı herhangi bir mimari özellik taşımamaktadır. Çevresindeki hazirede XIX.yüzyıla tarihlenen mezar taşları bulunmaktadır.

Ölçek Köyü Camisi


Ardahan’ın 15 km. doğusundaki Ölçek Köyü’nde bulunan bu cami 1895 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi günümüze gelmediğinden banisinin ismi bilinmemektedir.

Dikdörtgen planlı caminin önüne kapalı bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanı dört ahşap sütunun taşıdığı kırma bir çatı ile örtülmüştür. Kuzey yönündeki ahşap sütunların taşıdığı kadınlar mahfilinin korkulukları, sütun başlıkları ahşap işçiliği yönünden son derece önemlidir. İç mekan beş pencere ile aydınlatılmıştır. İbadet mekanı içten kubbe ile örtülüdür.

Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine iki minare eklenmiştir. Kuzeydoğu köşesindeki minare ahşaptan yapılmış orijinal minaredir. Diğer minare caminin son onarımı sırasında taştan yapılmıştır.Biri ahşap, diğeri taştan olan iki minare camiye uyumsuz bir görüntü vermektedir. Caminin önünde bir mezar ve doğusunda da bir haziresi bulunmaktadır.

Arap (Yanık) Camii.

Ardahan Halil Efendi Mahallesi’nde, Ardahan Kalesi yakınlarındadır. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, ardından Ermeni işgali sırasında harap olmuş ve yapı bütün özelliğini kaybetmiştir. Tarihi kaynaklardan 1915 yılına kadar ayakta olduğu öğrenilen bu cami içerisinde namaz kılan Müslüman cemaatin Ermeniler tarafından yakılmasından ötürü halk arasında “Yanık Cami” olarak anılmaktadır.

Mevlid Efendi Camisi

Ardahan Halil Efendi Mahallesi’nde, Ardahan Kalesi’nin yaklaşık 150-200 m. doğusundadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1701 tarihinde Mevlid Efendi tarafından yapıldığı öğrenilmektedir.

Taş duvarlı yapının gövde duvarlarının yarısından fazlası ve üst örtüsü yakın tarihlerde yenilenmiştir. Orijinalliğinden uzaklaşmış olan yapının kuzeybatı köşesinde kare bir kaide üzerine silindirik gövdeli, tek şerefeli minaresi yapılan onarım sırasında eklenmiştir.

Caminin avlusunda Arap (Yanık) Camisi’nden getirilen 1871 tarihli, Hacı Halil Ağa’nın yaptırmış olduğu bir çeşme taşı bulunmaktadır.

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii Fotoğrafları, Trablus, Libya

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii, Trablus, Libya

LAHOR'DA BİR CAMİ, PAKİSTAN

LAHOR'DA BİR CAMİ, PAKİSTAN
Lahore in Pakistan (panorama)

LAHOR KALESİ, PAKİSTAN

LAHOR KALESİ, PAKİSTAN
Lahore Fort in Pakistan

Palermo Camii, Buenos Aires, Arjantin

 
Palermo Camii, Buenos Aires, Arjantin
La Mesquita de Palermo in Buenos Aires - Argentina

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya
Kul Şerif Camii, Rusya'nın Özerk bölgesi Tataristan'ın başkenti Kazan'ın Kremlin bölgesinde  bulunmaktadır.
Cami ilk defa, 16. yüzyılda o zamanki Kazan Hanlığı'nın başkenti olan Kazan'da inşa edildi.

Kuala Lumpur'da Bir Cami, Malezya

Kuala Lumpur'da Bir Cami, Malezya
(Kuala Lumpur in Malaysia (night))