29 Şubat 2012 Çarşamba

CAMBAZİYE (CERRAHPAŞA) CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii, Fatih, İstanbul
Cerrahpaşa camii’ nin batı tarafında kargı Sokağında yer alan camii Fatih Devri devlet adamlarından Canbaz Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Kocamustafapaşa’ daki kendi adı ile anılan diğer caminin haziresinde medfum olan baninin vefat tarihi H.890/M1485 olduğuna göre caminin bu tarihten evvel yapıldığı anlaşılmaktadır. Başlangıçta mescit olarak inşa edilmiş ve bilahare İzmit Gümrükçüsü Kuru Ahmet Efendi tarafından minber koydurarak camiye tahvil edilmiştir. Caminin Mektebi Medresesi ve tekkesi ile devrinin irfan merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir. Medresenin ne zaman yıkılıp yok olduğu ve tekkesinin caminin içindemi yoksa dışarıda müstakil bir yerde mi faaliyet gösterdiği bilinmemektedir. H.917/M1511 tarihli vakfiyesinde Canbaz Mustafa beyin tekkenin şeyhine yevmiye 5 akçe tahsis ettiği H.953/M.1546 tarihli kayda göre Bursa , Filibe,Silivri, Vize gibi yerlerde çeşitli arazilerde ve değirmenler vakfedilerek külliyenin ihtiyaçları karşılandığı yazılır.

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Dışı Kargir, içi ahşap ve çatılı olan camii 1940 yılında kadro harici bırakılıp harap olmuş ve 1962 yılında dört duvar, çatı ve yıkık bir minareden ibaret iken halkın yardımlarıyla eski temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir.1977 yılında ibadete açılan caminin mihrabı, mimberi ve kürsüsü beyaz ve renkli mermerden yapılmıştır.7.20 x 7.95 ebadında olan caminin 4.20 m derinliğinde son cemaat yeri vardır. Sağında yer alan minarenin kaidesi eski olup kesme taştan yedi kenarlı olarak yapılmıştır. Gövdesi tuğladandır. Yanında yer alan yer alan haziresinde pek çok meşhur zevat medfundur.Bunların başında Lale Devrinin Meşhur Şairlerinden Seyyid Vehbi ile Müverrih, Müderris Müellif ve Şair Keçeci-zade İzzet Molla gelmektedir. Haziredeki en eski taş ise ilk yeniçeri ağası Yusuf Aga’ ya ait olan Arapça kitabesi taştar.Hazirenin önündeki sokağa bakan çeşme Keçecizadelerden Kazım Beyin hayratı olup, Kazım bey çeşmesi diye bilinir. Kitabesi Türk hat sanatının şaheserlerindendir Hattad meşhur Vahdeti Efendi’ dir.

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin İçinden Bir görünüm, Fatih, İstanbul
Caminin bir Müezzin Kayyımı ile Oturacakları Meşrutaları mevcuttur. Ortalama Cemaat; Vakit namazlarında 40-50 Cuma namazlarında ise 250 civarındadır. Tuvalet ve abdest alma yeri yeterlidir.

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

Great Mosque of Hangzhou, Hangzhou, China

Great Mosque of Hangzhou, Hangzhou, China
 Multifoliated arched portal of the prayer hall extension 
Variant Names:
The Phoenix Mosque, Feng-Huan Mosque, Feng Huan Mosque, Zhenjiao Mosque, Zhen Jiao Mosque, Zhen-Jiao Si Mosque, Zhen Jiao Si Mosque, Fenghuang Mosque...
This mosque is one of the oldest mosques in China, predated only by the Great Mosque of Guangzhou and the Great Mosque at Quanzhou. It was, like the other two, probably first erected sometime in the seventh century under the Tang Dynasty. It was rebuilt between 1314 and 1320 by a Persian missionary named Aladin during the Yuan Dynasty, and rebuilt again during the second half of the fifteenth century under the Ming Dynasty. Located on Zhongshan Road in the heart of Hangzhou, this mosque, like its precedents, is illustrative of the changing attitudes towards the synthesis of local Chinese and imported Islamic styles throughout the centuries.

Pictures of Great Mosque of Hangzhou, Hangzhou, China

  View of mosque roof from the street, looking northwest 

28 Şubat 2012 Salı

ÇAKIRAĞA CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

ÇAKIRAĞA CAMİİ, FATİH, İSTANBUL
  1. Çakırağa Camii'nin Tarihçesi
  2. Çakırağa Camii'nin Mimari Üslûbu
  3. Çakırağa Camii İle İlgili Diğer Bilgiler
  4. Çakırağa Camii'nin Konumu


Çakırağa Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Çakırağa Camii, Fatih, İstanbul
Sekban başlarından ve nimet-i ceyştan Çakırağa tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır. 
1768 tarihli bir belgede tamiri ile alakalı bilgiler vardır.
1950 yıllarında camiden hiçbir eser kalmamışken 1987’de yeniden yaptırılmıştır.

Çakırağa Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Çakırağa Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, İstanbul
Mihrap önündeki haziresinde Çakırağa ile bazı tekke şeyhleri medfundur.
Bir imam-hatibi ve meşrutası bulunmaktadır.
Ortalama cemaati vakit namazlarında 40 Cuma namazlarında ise 200 civarındadır.

Çakırağa Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

Çakırağa Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

CAFERAĞA CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

CAFERAĞA CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Caferağa Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Caferağa Camii, Fatih, İstanbul
Şehremini,İbrahim Çavuş Mahallesi, Ayık Fırın Sokağındadır.İlk bânisi Fatih Devri ileri gelenlerinden Yusuf Fakih Efendi’dir.Zamanla harap olan ve vakfı da perişan olan câmii,ocak Ağalarından Yaya Başı Cafer Ağa yeniden yaptırmış ve Vakfını da ihyâ etmiştir.Vakıf tarihi H.922/M.1516’dır.Nakit olarak 2000 akçe ile evler vakfedilmiştir.

Caferağa Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Caferağa Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Mescidin minberini Hamamî Halil Ağa H.1090/M.1679 tarihinde koydurmuştur. Halil Ağa Macuncu Çarşısında Müfti Ebüssuud Efendi’nin yaptırdığı hamamda kiracı iken icar akdi feshedilerek Hamamdan çıkarıldığında Cafer Ağa Câmii yakınında arsa alıp bir hamam yaptırarak kızgınlığını teskin etmiştir. Bu yüzden bu hamam “İNÂDİYE HAMAMI”diye bilinir.Yine bu zat mescid yakınında yaptırdığı İnâdiye Hamamını’da vakfedip Cafer Ağa mescidi’nin minberine ve Aksaray civarındaki Yakub Ağa mescidi minberine de vazifeli tayin etmiştir.

Caferağa Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Caferağa Camii'nin İçinden Bir görünümü, Fatih, İstanbul
Hazîresi mihrâb önünde olup birkaç kabir bulunmaktadır.Demir parmaklı ihata duvarı ile çevrili bulunan câminin bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyımı vardır.Meşrûtaları yeterlidir. Cemâati ortalama vakit namazlarında 80-100, Cuma namazlarında 400 civarındadır.


Caferağa Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

27 Şubat 2012 Pazartesi

CAFER SUBAŞI CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

CAFER SUBAŞI CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Cafer Subaşı Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Cafer Subaşı Camii, Fatih, İstanbul
Yavuz Sultan Selim Camii’nden Fener’e inen Camcı Çeşmesi yokuşundadır. Banisi, Subaşı Cafer Ağa’dır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1941’de tamamen yanan mescid, 1955 yılında cemaat tarafından tekrar yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır. Bahçesinde Subaşı Cafer’e ait olduğu söylenilen tek mezar vardır. O nun da rüya üzerine tesbit edildiği söylenmekle beraber kabir hakkında başka hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. Camii karşısında hala yangın izlerini taşıyan muattal bir çeşme vardır. Mescid, Camci Çeşmesi diye anılan bu çeşmenin, karşısında olmasından dolayı “Camcı Mescidi” diye de anılmaktadır.

Cafer Subaşı Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Cafer Subaşı Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Kagir olarak inşa edilen caminin iç duvar etekleri fayans kaplıdır. İç alanı 75 m2’dir. Tavanı düz beton, mihrabı mermer, minberi ahşap, kürsüsü ise fayans kaplamadır. Tek şerefeli minaresi tuğladan olup pabuç kısmı taştır. Kadınlar mahfili betondur.

Cafer Subaşı Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Cafer Subaşı Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, İstanbul
Onaltı penceresi bulunan bu caminin meşrutaları ve abdest alma yerleri bulunmaktadır. Bir imam-hatip görev yapmaktadır. Vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 70-80 civarında cemaat ibadet yapmaktadır.

Cafer Subaşı Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

Cafer Subaşı Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul


Pictures of Great Mosque of Guangzhou-2, Guangzhou, China

North portico of prayer hall, looking west

Pictures of Great Mosque of Guangzhou-1, Guangzhou, China

View looking north at the main prayer hall, with clerestory windows separating the two eaves

Great Mosque of Guangzhou, Guangzhou, China

 Great Mosque of Guangzhou, Guangzhou, China
 View of bangke tower gateway, looking south from the prayer hall with the light tower seen on the right 
The Great Mosque of Guangzhou, known also as Huaisheng Mosque (Memorial of the Holy Prophet) or the Guangta Mosque (Light Tower Mosque), is thought to be the earliest surviving mosque in China and has the earliest freestanding minaret in China.
Manuscripts from 1206 claim that the mosque was built by an uncle of the Prophet, Abi Waqqas, on the first Muslim mission to China in the 630s.

23 Şubat 2012 Perşembe

BOSTAN-I ALİ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

BOSTAN-I ALİ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Bostan-ı Ali Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Bostan-ı Ali Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Kadırga meydanındaki mesciddir. Bostancı başı Ali Ağa tarafından (1558 -1559) tarihinde yaptırıldı. Hadikat-ül Cevâmi'de mescid hakkın¬da şu bilgiler verilir. "Kadırga limanı kuzeyinde, banisi Bostancı başılardan Adduşşekür oğlu Ali Ağa'dır. Bu kitabı yazdığımız tarihte vakfının kâtibi olan Ahmet Efendi Üsküdar'da Valide-i Atik camiinin ruznâmecisi İdi. Onda Karahisarî Ahmet Efendinin yazısı ile hicri 966 {M. 1558-1559) tarihinde yapıldığını gösteren vakfiyeyi gördük. Bu vakfiyede Şeyhül-İslâm Ebussuud Efendinin de imzası vardır. Ali Ağa'nın kabrinin nerede olduğu bilinmiyor. Şehit olduğu meşhurdur. Minberini Reis'ul-Küttab Samizâde efendi koydurmuştur ki kabri bu mescidin mihrap duvarı önündedir. Civarındaki mektep ile hamamı, kabri Üsküp'te olan vezirlerden Yahya Paşa'nındır".

İstanbul Camileri adlı kitabın yazarı Tahsin Öz de Bostani Ali Camii için şu satırları yazmaktadır. "Bostan Mescidi, Kadırga Limanı Banisi Bostancıbaşı Ali Ağa olup, Vakfiyesi 966 M. 1558'de yapıldığı dikkate alınırsa mabedin de bu senelerde yapıldığı tahmin olunabilir.


Bostan-ı Ali Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Bostan-ı Ali Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, İstanbul
Abdest alma yeri ve Erkekler için tuvaleti vardır , bir Müezzin-Kayyımın görev yaptığı camide, vakit namazlarında 40 cuma namazlarında 350 cemaat bulunmaktadır.


Bostan-ı Ali Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Bostan-ı Ali Camii'nin Giriş Kapısı, Fatih, İstanbul
Kare planlıdır. Bir avlu içerisindedir. Duvarları iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan örülmüştür. Çatısı kiremitlidir. Minaresi ince tuğla yapıdır.
1922'de mimar Alaaddin bey tarafından mescide son cemaat yeri ilave edilmiştir. İbadethane altlı üstlü ikişerden 12 pencere ile aydınlatılır. Giriş kapısının üzerindeki ayet-i kerime Hattat Hamid tarafından yazılmıştır. Üst pencerelerin camları renklidir.Camiin duvarları ve son cemaat yeri kargir olup, çatısı ahşaptır. Son yıllarda tamir görmüştür"


Bostan-ı Ali Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

BIÇAKÇI ALAADDİN (UNKAPANI) CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

 BIÇAKÇI ALAADDİN (UNKAPANI) CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Fatih,Haydar Mahallesi, Çağa sokak ile Bıçakçı Çeşme Sokağı’nın kesiştiği noktadadır. Cami, H.190/M.1504 tarihinde vefat eden Bıçakçı Alaaddin Ali tarafından kendi adına yaptırılmıştır.

Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Devamlı suyu akan çeşmesi üzerindeki kitabe ise,H.1312/M.1893 tarihini taşımaktadır. 1966,1975 ve 1990 tarihlerinde halkın yardımlarıyla onarılmıştır. Abdest alma yerleri tuvaleti ve meşrutası yeterli olup bir imam-hatip görev yapmaktadır. Vakit namazlarında 20-25 cumana nazlarında 60-70 kişi kadar cemaati bulunmaktadır.


Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii, Fatih, İstanbul
Duvarları taş ve tuğla olup çatısı ahşaptır. 4 köşe bir kaide üzerine oturtulmuş tek şerefli minaresi bodur, ve kagir olup,camiden ayrıdır. Vakfiyesi H.909/M.1503 tarihlidir. Mescid İsmail Efendi tarafından H.1285/M.1868 tarihinde yenilenmiş ve H:1311/M.1893 tarihinde de Hacı Şevki Efendi tarafından yaptırılan tamiratla bugünkü durumuna getirilmiştir. Dikdörtgen planlı olan bu caminin bitişiğindeki sıbyan mektebi ise 1930 da yıkılmıştır. Küçük bir avludan girilen caminin iç duvar etekleri ve mihrabı mermer kaplıdır. Kadınlar mahfili ve son cemaat yeri de bulunan caminin mihrap duvarının sokağa bakan yüzünde bir kitabe vardır.


Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

İstikamet Camii, Zengibar, Tanzanya

İstikamet Camii, Zengibar, Tanzanya
Jamiul Istiqama, Zanzibar, Tanzania

Bagh Muharmi Camii, Zanzibar, Tanzanya

Bagh Muharmi Camii, Zengibar, Tanzanya

Firuz Shah Tughlaq Tomb, Delhi, India

 Firuz Shah Tughlaq Tomb, Delhi, India
Northwest view. West side contiguous with a wing of the madrasa 

22 Şubat 2012 Çarşamba

Zanzibar Camii, Tanzanya

Zanzibar Camii, Tanzanya
 Zanzibar Mosque, Tanzania

Laghbari Mosque, Stone Town, Zanzibar, Tanzania

 Laghbari Mosque, Stone Town, Zanzibar, Tanzania
The Laghbari mosque has one of the finest interiors.

BIÇAKÇI ALAADDİN (SOFULAR) CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

BIÇAKÇI ALAADDİN (SOFULAR) CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Fatih, Sofular Caddesini Horhor Caddesine bağlayan Molla Hüsrev Sokağının üzerindedir. Mescid, H.970/M.1562 yılında vefat eden Sünbül Efendi Halifelerinden Şeyh Alaaddin Ali Kefevi’nin zaviyesi idi. Zaviyenin sokağa açılan kapısından girilince, mescidin kapısı bugünkü gibi sağda bulunuyordu. Bu kapının hemen sağında ve duvar içinde yan yana iki çeşme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi küçük kemerli bir niş içerisinde olup suyu kesilmiş bir çeşmedir. Dört köşesinde üslublaşmış dört gül motifi bulunan ayna taşının üzerinde iki kitabesi vardır.


Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii, Fatih, İstanbul
Zamanla harap olan bu mescid, 1974 ve 1977 yılları arasında Vakıflar İdaresi tarafından halkın da yardımlarıyla yeniden, kesme taş ve tuğladan inşa edilerek ibadete açılmıştır. Çatısı, Minberi ve kürsüsü ahşap, mihrabı ise mermerdir. Kadınlar mahfili betondur. Alt katında Kur’an Kursu bulunmaktadır.


Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, İstanbul
Üç katlı iyi bir meşrutası bulunan bu caminin iç alanı 200 m2, bahçesinin alanı ise 1000 m2’dir. Cemaati, vakit namazlarında 40-50, Cuma namazlarında 250-300 civarındadır. Bir müezzin-kayyım görev yapmaktadır.


Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

Darasbari Mosque, Gaur, Bangladesh

 Darasbari Mosque, Gaur, Bangladesh
  East façade from across water tank
The Darasbari mosque is one of the two jami mosques found in Gaur. The architecture of this mosque is interesting because it successfully integrates the influences of many of its contemporaries, the most discernible being that of the great Adina mosque in Pandua. This connection is reflected in the Darasbari mosque's simple decoration and the ground plan of the excavated madrasa associated with the mosque.

Pictures of Darasbari Mosque, Gaur, Bangladesh

  Detail of terra cotta carvings framing the mihrab niches 

21 Şubat 2012 Salı

Pictures of Adina Mosque-3, Pandua, India

Decorative niche inside the sitting area of the minbar 

BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

 BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Bezzaz-ı Cedid Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Bezzaz-ı Cedid Camii'nin Giriş Kapısı
Merdivenli Mescid Sır Ali Mescidi ve Bezzaziye Mescidi adlarıyla da bilinen Bezzâz-ı Cedîd 16. yüzyılda, önce Enderun'da sır kâtibi, sonra vezir olan Bezzaz-ı Cedid Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan eser, bir süre boyahane olarak kullanılmış, daha sonra 1965 yılında onarılarak tekrar aslına uygun olarak faaliyet gösterecek duruma getirilmiştir. Daha önce içindeki fabrikanın bacası olarak kullanılan minaresi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır.

Bezzaz-ı Cedid Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Bezzaz-ı Cedid Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Merkezde tek kubbe, yanlarda ise 4 yarım kubbesi bulunmaktadır. Alanı 218 metrekare kadardır. Tek şerefeli bir minaresi ve altında dükkânlar bulunmaktadır. Fevkani olan camiye 12 merdivenle çıkılmaktadır. Banisinin kabri bilinmemektedir.