19 Şubat 2015 Perşembe

Ayazma Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul

 Ayazma Camii'nin Girişindeki Kitabesi, Üsküdar, İstanbul
Caminin giriş kitabesi, 1760 yılında Şeyhülislam Veliyüddin Efendi tarafından 5 satır nesir olarak yazılmıştır. Nesir kitabenin altında, Sadrazam Koca Mehmed Ragıp Paşa'nın tarih düşürdüğü 2 beyitlik şiir yer almaktadır.

Eâzım-ı selatin-i izam, efhar-ı havakîn-i kiram, imam-ı ehl-i sünnet ve'l cemaat, mukteda-yı kevakib-i sipihr-i hilafet, hâdim-i Haremeyni'ş Şerefeyn, bâsıtü'l-adli beyne'l hafikeyn, es-Sultan Mustafa Han, ibn-is-Sultan Ahmed Han, ibn-is-Sultan Mehmed Han halledallahu devletehu ilâ inkırazi'z-zaman ve ebbede saltanatahu ilâ ahiri'd-deverân hazretleri iş bu camii şerifi ve ma'bedi münifi hasbeten li vechillahi'l-kerîm ve taleben li merzati'r-Rabbi'r-rahim müceddeden bina ve ihya buyurup bu hayr-ı cesimlerinin sevabını vasıl-ı rahmet-i Rabbi'l-alemîn olan valide-i muhteremeleri merhume ve mağfuretün leha Mihrişah Emine Hatun tabe seraha ila calis-i serir-i cennet olan birader-i ekberleri merhum ve mağfurun leh Şehzade Sultan Süleyman aleyhir-rahmeti ve'l- gufranın ruh-u pür fütuhlarına hibe ve ihda buyurmaları ile Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak bu misüllü nice müberrat-ı cezîleye mazhar eyleye... Amin... Sene erbaa ve seb'ine ve miete ve elf.

(Büyük sultanların büyüklerinden, cömert düşünceli sultan, Peygamberimizin hareketlerine uygun cemaatin imamı, yıldızların uyduğu hilafet yıldızı, iki Harem-i Şerif'in hizmetkarı, yaygın adaletin, doğu ve batının beyni, zaman sönene kadar Allah'ın sureti ve mutluluğu ve ebedi saltanat ile devrin sonu Sultan Mehmed Han oğlu Sultan Ahmed Han'ın oğlu Sultan Mustafa Han hazretleri bu cami-i şerifi ve yüksek mabedi Allah'ın yüce yüzü hürmetine ve yüce Allah'ın rızasını istediği için, yeni baştan yaptırdı ve onardı ve bu büyük hayırlarının sevabını Yüce Allah'ın rahmetine kavuşan muhterem valideleri rahmetli ve bağışlanmış Mihrişah Emine Hatun ile bu zamana kadar cennetin tahtına oturmuş olan büyük ağabeyi rahmetli ve bağışlanmış Şehzade Sultan Süleyman'ın rahmetinin hakkı için ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti için ve temiz ruhlarının ilahi lütfa ulaşması için bağış ve hediye etmesi ile şüphesiz bereket veren Cenab-ı Allah buna benzer çok çok sevap ve hayra ulaştırmasını nasip eylesin... Amin... Sene 1174)

Mukteda-yı ehl-i sünnet camii mecmu-ı hayr
Kıldı çün bu mâbed-i zîbâyı inşa bî rîya
Sadr-ı asrı bendesi Ragıb didi tarihini
Cami-i ra'na bina-ı Şah Sultan Mustafa
Ketebehu ed-dai Veliyüddin ufiye anhu.
(Ehl-i sünnetin imamı hayırları camiye topladı
Bunun için bu mabedi gösterişsiz inşa etti

Sadrazamlığın hizmetçisi Ragıp dedi tarihini
Şah Sultan Mustafa'nın güzel cami binasının
         Bunu duacı Veliyüddin yazdı. Allah onu affetsin)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder