4 Ocak 2022 Salı

Şeyh Hamîd-i Velî (Somuncu Baba) Külliyesi, Darende, Malatya

Şeyh Hamîd-i Velî Külliyesi, Darende, Malatya
Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Zaviyesi, Malatya'nın Darende ilçesinde, Hıdırlık Zaviye Mahallesi’nde, Tohma Çayı yanında kayalık alanın bitiminde yer almaktadır.
Şeyh Hamid-i Veli, Somuncu Baba ismiyle tanınmış, Türk mutasavvıflardandır.
Kayseri Akçakaya’da 1331’de dünyaya gelmiştir.
Bu arada Horasanlı olduğu da iddia edilmiştir.
İlköğrenimini babası Musa Efendi’den ve Kayseri’nin devrinin önde gelen alimlerinden almıştır.
Babasının ölümünden sonra Şam’da bulunan Bayezidiyye Dergâhı’na gitmiş, ardından Tebriz civarında Hoy kasabasında Şeyh Hacı Alâeddin Erdebili’nin öğrencisi olmuştur.
Şeyh Erdebili’den halkı aydınlatma görevini aldıktan sonra Bursa’ya gelmiş, Bursa çilehanesi yanında açtığı fırında bereketli ekmekleri ile tanınmış ve halk tarafından sevilmiştir.
Bu yüzden de Somuncu Baba ismiyle tanınmıştır.
Bursa’da şöhretinin artmasından rahatsızlık duymuş, Aksaray’a gelmiş ve orada Şeyh Hamidüddin-i Aksarayı ismi ile tanınmıştır.
Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri'nin Sandukası
Daha sonra müridi Hacı Bayram-ı Veli ile Şam’a giderek bir süre orada kalmış ve sonra oğlu Halil Taybi ile birlikte Darende’ye yerleşmiştir.
Darende’de 1412 yılında ölmüş ve kendi adına taşıyan cami ve zaviyenin yanındaki türbesine gömülmüştür.
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin; Zikir Risalesi, Silah'ül-Müridin ve Hadis-i Erbain adında yazılı üç eseri bilinmektedir.
İslam Âlim ve Mütefekkiri Şeyh Hamid-i Veli Zaviyesi muhtelif devirlerde yapılan ilavelerle ilk yapılışından kısmen uzaklaşmış olsa bile yine de günümüze iyi bir durumda gelmiştir.
Nitekim zaviyenin giriş kapısı üzerinde 1640 yılında yenilendiğini gösteren bir kitabe bulunmaktadır.
İlk yapılışında yalnızca zaviye olan bu eser camiye dönüşmüş, sonra da yanına türbe yapılmıştır.
Zaviyenin giriş kapısı üzerinde h.1005 (1596) tarihli tadilat kitabesi bulunmaktadır.
Bunun ardından yapı topluluğu 1990–2000 yılları arasında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir.
Şeyh Hamîd-i Velî Külliyesi, Darende, Malatya
Zaviye geniş bir avlunun ortasındadır.
Dış avluya kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Buradan daha büyük ikinci bir kapı ile ikinci bir bahçeye geçilmektedir.
Bu kısma yakın tarihlerde bir de büyük havuz eklenmiştir.
Avlunun sağında türbe ile minare arasında iki katlı medrese hücreleri yapılmıştır.
Medrese hücreleri L planlı olup doğu cephesinin üst katı yıkılmıştır.
Medreseye bitişik olan cami kısmının son cemaat mahalli aynı zamanda türbe ile zaviyenin kütüphanesine geçişi sağlamaktadır.
Cami kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı olup üzeri tromplu yedigen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Şeyh Hamîd-i Velî Külliyesi, Darende, Malatya
Kubbenin üzeri yedigen piramidal bir çatı ile örtülmüştür.
İbadet mekânı kubbe kasnağındaki yedi küçük pencere ile doğu, batı yönünde birer, kıble tarafında üst örtüde açılan bir pencere ile aydınlatılmıştır.
Somuncu Baba Türbesi kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır.
Kare planlı türbenin üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Türbenin içerisi kasnaktaki pencerelerle aydınlatılmıştır.
Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri'nin Sandukası
Türbede Şeyh Hamid-i Veli ile oğlu Halil Tayyibi gömülüdür.
Her ikisinin de sandukaları ceviz işlemelidir.
Ceviz sandukanın üzerinde kubbe bulunmaktadır.
Ayrıca türbenin önünde Şeyh Hamid-i Veli’nin müritlerinin mezarları vardır.
Caminin ana mekânının yanına inşa edilen ilave camiinden başka Darende-Somuncu Baba Tanıtım Merkezi, Şeyh Hamidi-i Veli Kütüphanesi gibi birimler vardır.
Şeyh Hamîd-i Velî Külliyesi, Darende, Malatya

Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri'nin Sandukası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder