16 Kasım 2023 Perşembe

Ortahisar Kasabası Abdioğlu Camii, Ürgüp, Nevşehir

Ortahisar Kasabası Abdioğlu Camii, Ürgüp, Nevşehir
Abdioğlu Camii, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne bağlı Ortahisar Kasabası Tepebaşı Meydanı'nda bulunmaktadır.
Cami günümüzde 29 pafta 5234 parselde kayıtlıdır ve ibadete açıktır.
Cami, Abdioğlu Hacı Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Caminin iki kitabesi mevcuttur.
Her iki kitabesinde de 1258/1842-1843 senesinde inşa edildiği yazılıdır. 

Caminin Mihrab ve Minberi

Caminin harim kapısı üstündeki birinci kitabenin transkripsiyonu şöyledir:
Bu hayratı hisar-ı orta içre hakk guna etti.
Ki Abdizade El-Hac Mehmed’dir bina etti.
Bu yola çok meşakkatle nice derd ve elem çekdi.
Hitamında meserretle hakka şükr ile hamd etti.
Hüda hayrın kabul ide hemen dergah-ı izzetle
Rızaya bezl-i mal idub hezaran sim ü zir döktü.
kılın mü’min olan ıhvan selatı hamsei bunda
Bila şekkin vela şüphe hüda boynuna farz etti.
Bu ra’na caminin tarihini edim size tarif
Sene binikiyüzelli ve hem dahi sekiz etdi.
[İlahi dilerim senden bu İbrahim kulun dahi
Bu hayrın defterinde kaydını senden niyaz etti.]
Camii harim kapısı üzerinde iki ayrı kitabe bulunmasına rağmen defterde bu iki kitabe birleştirilerek tek bir kitabe gibi verilmiştir. 

Ortahisar Kasabası Abdioğlu Camii, Ürgüp, Nevşehir

Caminin giriş kapısının üstünde bulunan ikinci kitabenin transkripsiyonu şöyledir:

Yapılmış bir güzel âsâr [camii] bulunmaz mislü sânîsi
Ki Abdizâde el-hac Mehmed Ağa banisi
Düşersin bir meded isminde söyle sadıkı tarih
Yarın ol rûz-ı mahşerde ola naci bu cami. 1258


ÜRGÜP'TEKİ DİĞER CAMİLER

NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLER 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder