29 Temmuz 2022 Cuma

Cübbeli Ahmed Hoca'nın Kaleminden Yunus Emre'nin Kabri Nerededir?

Yûnus Emre Hazretleri’nin Eskişehir’de vesâir bâzı beldelerde kabirleri ve makâmları bulunmaktadır.
Osmanlı döneminden önce yaşamış bu büyük velî bütün Müslümanlar tarafından çok sevildiği için birçok yerde ona atfen kabirler ve makâmlar inşâ etmişlerdir.

Fakat İbrâhîm Hakkî Erzurûmî Hazretleri, Yûnus Emre’nin ve Şeyhi Taptuk Emre’nin kabirlerinin Erzurum’da olduğu husûsunda kesin konuşmuştur. 
Hattâ şu anda başlarında bulunan kabir taşlarını da kendi eliyle yerleştirmiştir. 
İbrâhîm Hakkî Erzurûmî Hazretleri hakkında ‘İsmet Ğarîbullâh Büyük Şeyh Efendi Hazretlerimiz: “Onun kelâmı huccettir! 
Çünkü bu zât ehlullâhın en mükemmel olanlarındandır!” demiştir. 

Hâl böyle olunca bizim de İbrâhîm Hakkî Efendi Hazretleri’nin sözüne îtibâr etmemiz gerekmektedir. 
Hacı Sâlih Efendi Hazretleri gibi büyük velîler bu kabri Yûnus Emre Hazretleri’nin kabri olarak hep ziyâret etmişlerdir. 
Bir keresinde Hacı Sâlih Efendi yanındakileri mezarlıktan dışarı çıkararak uzun bir zaman kabr-i şerîfte tek kalmış, daha sonra soranlara “Yûnusumuz buradadır!” diyerek kesin konuşmuştur.

Zâten Kırklar İmamı, Muhammed Efendi, Hâşi’î Efendi, Seyyid Abdülğafûr Efendi gibi yüzlerce belki binlerce âlimin ve velînin yüz yıllardır buraya defnedilmiş olması da bunun aslı olduğuna delâlet etmektedir. 
Zâten yanında bulunan tabelada da Fuâd Köprülü ve Abdülbâkî Gölpınarlı gibi birçok tarihçinin bu görüşü desteklediği husûsunda bir kayıt bulunmaktadır. 

Gerçekten çok feyizli, bereketli ve nurlu kabirleri var, çok feyizlere huzurlarında nâil oldum. 
Bir de oradaki köylülerle görüştüğümde onların “Yûnus Emre Hazretleri’nin kabir taşları sürekli Şeyhi Tapduk Emre’ye doğru hürmeten eğiliyor, yıllardır ne kadar düzeltsek de toprakla desteklesek de yine bu durum devâm ediyor, hattâ betonla sâbitlediğimiz dahî oldu, fakat her seferinde kabrinin taşları şeyhinin kabrine doğru temâyül ederek ona karşı hürmet ve tâzîmini her dâim ifâde ediyor” şeklindeki şâhitliğini müşâhede edince gerçek kabr-i şerîflerin orada bulunduğu husûsu benim görüşümde daha da güçlendi.

Çünkü bu zâhir olan ve herkesin ortada gördüğü büyük bir âlamettir. 
Zâten büyük velîlerin birkaç yerde makâmları olur.
Zîra Hacı Sâlih Efendi Hazretleri’nden naklolunduğu vechile; onu sevenler onun cübbesinden, sarığından, bastonundan veyâ eşyâsından bir şeyi bir yerde defnedip orayı makâm olarak ziyâret ederler.

Ruhâniyet ona nisbet edilen makâmların tümünde de hâzır olur ve ziyâret edenlere vâkıf olur ve himmetleri üzerlerinde zâhir olur. 
Böylece Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri’nin gerçek kabirlerinin bu noktada, Erzurum’da olduğuna dâir ben de güçlü bir kanaat oluşmuştur. 

Allâhü Teâlâ, Yûnus Emre Hazretleri ve Şeyhi Tapduk Emre Hazretleri’ne çok ziyâde yüksek dereceler ihsân eylesin.
Bizleri 700 yıldır hidâyet ettikleri, irşâd ettikleri ve aydınlattıkları için kendilerine yüksek makâmlar, âlî dereceler nasîb eylesin ve şefâatlerine cümlemizi nâil eylesin. 
Sizlere de ziyâretlerini müyesser eylesin. 
Âmîn!

Cübbeli Ahmed Hoca (Ahmed Mahmud Ünlü)

  1. Tarihçesi
  2. Yunus Emre Türbesi
  3. Cübbeli Ahmed Hoca'nın Kaleminden Yunus Emre'nin Kabri Nerededir?
  4. Fotoğrafları
  5. Yunus Emre Mosque (English)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder