27 Mayıs 2022 Cuma

Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar
İbn Ebi'd-Dünya, bu hususu şöyle naklediyor: 
"Ebû Bilâl bize haber verdi. 
Yine, Kasım b. Abdillah b. Anbese b. Safd, bize haber verdi dedi ki: Ebû Musa, Daniyal'ın yanında bir Mushaf (yazılmış kitap) bir cere içinde iç yağı gibi bir ilaç, epey miktarda bir mal (dinar) ve bir de parmağında yüzük buldu. 
Yüzüğün üzerinde; kaşında iki aslan arasında genç bir delikanlı, aslanın biri onu diliyle yalıyor, diğeri de onu koruyor gibi ayakta bekliyor şeklinde yüzüğün kaşına işlenmiş idi.
Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Ebu Musa, bu durumu Hz Ömer Radıyallâhü Anh'e bildirdi. 
Hz.Ömer Radıyallâhü Anh, Ebû Musa.el-Eş 'arî’ye yazıp emir şöyle verdi:
-O kitabı bize gönder. 
Cere içindeki ilaçtan da, biraz gönder, geri kalanını oradaki Müslümanların şifa için kullanmak isteyenlere ver. 
Dirhemleri ise, onlara taksim et. 

Bir rivayette: "Tarsus hazinesine yatır. Yüzüğü ise sana hediye ettik" diye yazdı.

Diğer bir rivayette: 
"Ebu Musa, O'nu bulduğunda kendisine Daniyal 'ı anlattılar. (HERKUS idi bunu anlatan) 
Bu Daniyal Nebi'dir, dedi. 
Ebû Musa, Daniyal'a sarıp kucakladı ve öptü. 
Ve Hz.Ömer Radıyallâhü Anh'e yazıp şöyle bildirdi. 
Onun yanında sandık içinde konmuş epey bir mal, onbin dinara yakın para bulduğunu, ihtiyacı olan, Daniyal'e gelip borç para istermiş.
O da şahit veya sened istemeden verirmiş.
Parayı alan getirirse ne ala, getirmez ise hasta olurmuş" diye durumu Hz.Ömer'e yazdı. 
Hz.Ömer Radıyallâhü Anh, sahabenin ileri gelenlerini topladı, durumu anlattı. 
Hz.Ali Efendimizden daha çok bu hususta bilgisi olan yoktu.

Hz. Ali Radıyallâhü Anh dedi ki: 
Bu zat DANİYAL NEBİ'dir. 
Mürsel değildir. 
Kadim zamanda çok eski zamanda Buhtunnasr ile beraber bulunmuş ondan sonrakilerle de beraber olmuş aralarında çok hadiseler geçmiştir, diye Dâniyâl (Alehisselâm) 'ın başından geçenleri geniş bir şekilde açıladıktan sonra:
-Arkadaşına yaz, emret ki, O 'nu İslam üzere yıkayıp kefenlesin, üzerine cenaze namazı kılsın. Ve O 'nu öyle defnetsin ki, O 'nun kabrine kimse ulaşamasın, kale gibi yapsın, diye tavsiye etti.

Diğer bir kaynakta şöyle:
Ebu Musa bu durumu Hz. Ömer'e bildirince, Hz. Ömer, Hz.Ali Radıyallâhü Anh Efendimize haber gönderip çağırttı, durumu O’na anlattı.
Hz.Ali Efendimiz: 
-O zat Allah'ın nebisi Daniyal'dır, dedikten sonra yukarıda geçtiği gibi tavsiyesini tekrarladı.(el-Arais, s. 383; Vekâiü'd-Dühûr, s. 181.)

Hz. Ali Efendimizin tavsiyesi üzerine, Hz.Ömer Daniyel (Alehisselâm)'ın kendisini ümmet-i
Muhammed'in defnetmelerini dua etmiş olduğunu, Rasûllüllah Efendimiz'in mucizesi olarak haber vermiş olduğu hadisi yazarak şöyle emir verdi:
"Şüphesiz Daniyal Nebi, Rabbisi Azze ve Celle’ye “Ümmet-i Muhammed’in kendisini defnetmeleri için” diye dua etmişti."

O'nu “Eşnan” denen güzel kokulu otla suyunu kanştırarak yine “sidr” denen kokulu otla kokulayın.
Sonra üzerindeki altın iplikle dokunmuş kumaşı çıkartın, güzel kokulu su ile yıkadıktan sonra yeni beyaz güzel kefene sarın. 
Cenaze namazını sen kıldır. 
Seninle beraber bulunana mücahid-i İslam’ın tamamı cenaze narnazına iştirak etsinler. 
Sonra evvel tarif edildiği şekilde hazırlanmış olan kabre defnedin.
Üzerinden nehrin suyunu akıtın, kabir akan suyun altında kalsın. 
Sonra, Daniyal Nebi’ye delalet eden, kabrin ve cesedin ona ait olduğunu Tarsus'a geliş sebebini anlatan Herkus'u bana gönder. 
Çünkü Rasillüllah Efendimiz: 
"Her kim Daniyal'a delalet ederse (yani, bu Kabir, bu ceset ona aittir, buraya şunun için şöyle gelmiştir, gibi tanıtırsa) onu cennetle müjdeleyin" buyurmuşlardır. 
O'nu ben cennetle müjdeleyeceğim dedi.
Bu emir üzerine Ebu Musa el-Eş'ari, Herkus'u Medine'ye gönderdi.

Bundan sonra, evvelâ şehrin ortasından geçen nehrin bir kolunu geçici olarak kestirdi. 
Nehrin geçeceği yerin altına gayet derin bir kabir kazdırdı. 
Sonra Dâniyâl (Alehisselâm)'ın üzerindeki kumaş çıkartıldı.
Güzel kokulanmış su ile sahabe tarafından yıkarıp abdest aldınldı. 
Yeni, beyaz kumaş kefene sarıldı.
Ebu Musa el-Eş'arî, imam oldu, beraberinde bulunan mücahidin-i İslam, Ashab-ı Rasûlüllah saf
bağlayarak cenaze namazını kıldılar.
Sonra hazırlanan kabre, sahabe elleriyle Daniyal (Alehisselâm)'ı indirdiler. 
Definden sonra nehri kabrin üzeriden akıttılar.
Hiç şüphe yok ki, bu cenaze narnazına rahmet melekleri de iştirak etmişlerdir.
Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde methettiği ümmetlerin en hayırlıları olan ümmetin de 
saadet asrının ashabı elleriyle yıkanıp kefenledikleri cenaze namazını kıldınp elleriyle kabre
indirip defnettikleri muazzam manevi merasimle tamamlandı.
Böylece, Rasûlüllah Sallalahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in hadisleriyle mucizeleri olarak bildirdikleri, Daniyal (Alehisselâm)'ın da Cenab-ı Hak'tan Ümmet-i Muhammed'in kendini defnetmelerini duası tahakkuk etmiştir.
Dolayısıyla Dâniyâl (Alehisselâm)'ın kabri şerifi Tarsus'ta bulunma şerefine Tarsus halkı nail olmuş olduğu da tahakkuk etmiştir. 
ELHAMDÜLİLLAH (Ebu'l-Fida, İsmail b. Keslı, K. Enbiya, s. 461-463.)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder