27 Ağustos 2020 Perşembe

Ayasofya Camii'nde Kürsü Şeyhliği

Ayasofya Camii'nin Vaaz Kürsüsü
Cuma günleri kalabalık cemaate namazdan sonra vaaz edilmesi Osmanlılar’da bir an'ane olup bu mevzuda bir silsile teşekkül etmişti.
“Katar şeyhliği” adı verilen bu silsilenin son kademesi Ayasofya Kürsü Şeyhliği idi.
Bu vazifeyi yapanlar aynı zamanda birer tekke şeyhi olduklarından bu isimle zikrolunurlardı.
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi, Ayasofya-i Kebîr’e Şeyh Olanlar adlı risâlesinde, XVII. yüzyıl başlarında ilk defa bu göreve tayin edilen Şeyh Mehmed Hamîdî’den başlayarak XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Ayasofya şeyhliğine tayin edilen on bir âlim şeyhin hayat hikâyesinden bahseder ve bu arada bu görevin özellikleri hakkında da yer yer bilgiler verir (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1719, vr. 289b-293b).
Ayasofya Camii'nin Vaaz Kürsüsü (solda) ve Sultan IV.Murad Tarafından Yaptırılan Müezzin Mahfillerinden Bir Tanesi (önde)
Ayasofya kürsü şeyhleri çeşitli vezir, şehzade, vâlide sultan ve padişah camilerinde vâizliklerde bulunduktan sonra bu göreve getirilirlerdi.
Bu âlimler, o devirde umumiyetle sadece Arapça olarak okunan ve Türkçe açıklaması yapılmayan hutbeleri cuma namazından sonra yaptıkları vaazlarla halka açıklarlardı.
Kürsü şeyhleri, şeyhülislâmlık makamı tarafından tayin edilir ve kendilerine vakıf gelirlerinden dolgun ücret ödenirdi.

Ayasofya şeyhleri protokolde en önlerde yer alırlardı.
Cülûs ve mevlidlerde, şehzadelerin “bed’-i besmele” ve sünnet şenliklerinde, sultan düğünlerinde, cami, medrese vb. açılışlarında yapılan merasimlerde de hazır bulunurlardı.
Hükümdarlarla birlikte sefere katılırlar, yol boyunca zaman zaman sohbet ederlerdi.
Bu mevzularda Osmanlı vekāyi‘nâmelerinde dikkate değer misaller bulunmaktadır.

Son zamanlarda iyi yetişmiş, hitabeti güzel tekke şeyhlerinin bulunamaması üzerine bu göreve tekke dışından tanınmış âlimler tayin edilmiştir.
Nitekim son devrin tanınmış alimlerinden Manastırlı İsmâil Hakkı, muhtelih camilerde vâizlikten sonra 1909’da Ayasofya vâizliğine tayin edilmiş, buradaki vaazları daha sonra Mevâiz adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 1321, 1331).

Müellif: Mehmet İPŞİRLİ

Yazı https://islamansiklopedisi.org.tr/ayasofya-kursu-seyhligi linkinden alınmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder