8 Ağustos 2020 Cumartesi

Ayasofya Camii’ndeki Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi

Ayasofya Camii’ndeki Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi
Ayasofya Külliyesi’nin Avlusundaki Sultan İbrahim ve Sultan I.Mustafa Türbesi
Günümüzde Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi olarak kullanılan türbe Ayasofya Camii'nin güney batı yönünde en mühim ilave binalarından biri olan, vaftizhane kısmıdır.

Bizans kaynaklarına göre Ayasofya kilisesindeki iki vaftizhâneden biridir.
Kilisenin güney cephesi yanında ana binadan biraz ayrı kubbeli bir binadır.
Türbe dıştan 4 köşe, içten ise sekizgen planlı olup, üstü kasnaksız kubbe ile örtülüdür.
Fetihten sonra 200 sene kadar Ayasofya'nın kandil yağları deposu olarak kullanılmış, daha sonra Sultan I.Mustafa'nın 1639'da aniden ölmesiyle türbeye çevrilmiş, 1648 yılında vefat eden Sultan İbrahim de buraya defnedilmiştir.
Türbedeki Sandukalar
Osmanlı padişahlarının bazıları sağlıklarında yaptırdıkları özel türbelere defnedilmiş, bazılarının defnedildikleri yerde üzerlerine bir türbe inşa edilmiş, pek azı da esası Bizans Devri’ne ait olan eski binalardan çevrilen türbelere gömülmüştür.
Osman ve Orhan Gazi’nin Bursa’daki türbelerinden sonra eski bir Bizans yapısının aynı maksatla kullanılmasının ancak XVII. yüzyılda bir daha tekrarlandığı görülmektedir.
Sultan I.Mustafa ile Sultan İbrâhim’in türbesi olan bu mezar binası daha çok bu Sultan İbrahim’in adıyla tanınır.
III.Mehmed Türbesi (1), II.Selim Türbesi (2), III.Murat Türbesi (3), 
Şehzadeler  Türbesi (4), Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi (5)
1617-1618’de doksan dört gün, arkasından 1622-1623’te bir yıl dört ay kadar padişahlık yapan I.Mustafa 1639 yılının ilk günlerinde vefat etmiş veya IV. Murad’ın emriyle öldürülmüştür.
Kendisi için önceden bir türbe inşa edilmemiş olan I.Mustafa’nın, İstanbul’da o sırada mevcut selâtin türbelerinin hiçbirinde yer bulunmadığı gerekçesiyle Ayasofya’nın eski vaftizhânesine gömülmesine karar verilmiştir.
Naîmâ bunu, I.Mustafa’nın “Ayasofya hareminde kapıya muttasıl kable’l-feth bina olunmuş bir kubbe-i âliyede” defnedildiği şeklinde zikreder.
Evliya Çelebi ise bu hususta daha geniş bilgi verir:
Sultan Mustafa öldüğünde türbeler dolu olduğundan ona yer bulunamamış ve naaşı on yedi saat musallâda bekletildikten sonra nihayet Evliya Çelebi’nin sarayda kuyumcubaşı olan babası Derviş Mehmed Zıllî’nin hatırlatmasıyla Ayasofya’nın hareminde mevcut eskiden bir yağhâne kubbesi olan kâgir binanın içine defnedilmiştir.
Fakat binanın içinde toprak bulunmadığından Hasbahçe’den toprak getirtilerek kabir örtülmüştür.
Türbenin Kubbesi
Sultan İbrâhim sekiz yıl süren saltanatının sonunda 18 Receb 1058’de (8 Ağustos 1648) tahtından indirilip 28 Receb (18 Ağustos) günü öldürülünce bu binaya defnedilir.
Evliya Çelebi, Sultan İbrâhim Türbesi’nin âdeta kadınlar tarafından ziyaret edilen bir yatır makamı haline geldiğini belirtir ve, “Bu kubbe içinde medfun olanların hepsi kadın sultanlardır” dedikten sonra türbede Sultan I.Ahmed’in kızları, Bayram Paşa’nın zevcesi Hanzâde Sultan ile Kenan Paşa’nın zevcesi Âtike Sultan’ın ve IV.Murad’ın kızı, Melek Ahmed Paşa’nın zevcesi olup doğum yaparken 1069 (1659) yılında ölen İsmihan Kaya Sultan’ın kabirlerinin bulunduğunu bildirir.
Ayvansarâyî, XVIII.yüzyıl sonlarında kaleme aldığı eserinde Sultan Mustafa ile İbrâhim’in türbesinde Osmanlı hânedanından on beş kişinin yattığını belirterek bunlardan yedisinin, Sultan Mustafa ile Sultan İbrâhim, II.Ahmed’in oğlu Şehzade İbrâhim, Sultan IV.Murad’ın kızları Kaya ve İsmihan sultanlar, I.Ahmed’in kızı ve Bayram Paşa’nın zevcesi Hanzâde Sultan ve yine I.Ahmed’in kızı ve Kenan Paşa’nın zevcesi Âtike Sultan’ın adlarını verir.
Halûk Şehsuvaroğlu ise bu türbede iki padişah, beş şehzade, altı yetişkin hanım sultanla dört çocuk sultan olmak üzere toplam on yedi kişinin sandukalarının bulunduğunu yazmıştır.
Halbuki türbenin içinde on sekiz sanduka görülmüştür.
Mehmed Süreyyâ Bey’in eserini yeni baştan düzenleyerek yayımlamaya girişen Gültekin Oransay, bu türbede iki padişah dışında üç şehzade ile iki hanım sultanın adını verir.
I.Ahmed’in oğlu Şehzade Kasım’ın burada yattığı söylenirse de şehzade 2 Şevval 1047’de (17 Şubat 1638) öldürüldüğüne göre bu tarihte bina henüz türbeye çevrilmediğinden onun burada medfun olmasına ihtimal verilemez.
Esasen Mehmed Süreyyâ Bey, Şehzade Kasım’ın Ayasofya hazîresindeki Sultan III.Murad Türbesi’nde yattığını bildirmiştir (Sicill-i Osmânî, I, 63).
Şimdiki tesbitlere göre I.Mustafa ile Sultan İbrâhim’den başka Ayasofya’daki türbede şu kişilerin yattığı kesindir:
Sultan IV.Murad’ın kızı İsmihan Kaya Sultan, I.Ahmed’in kızı Hanzâde Sultan, yine aynı padişahın kızı 1660’ta ölen Âtike Sultan, İbrâhim’in oğlu 1669’da ölen Şehzade Selim ile IV.Mehmed’in 1679’da ölen oğlu Şehzade Selim.
Bu türbeye en son defnedilen kişi Sultan II.Ahmed’in 1714’te ölen oğlu Şehzade İbrâhim’dir.
Evliya Çelebi, Kaya Sultan’ın İbrâhim Türbesi’nde harimine nâzır pencerenin iç yüzüne defnedildiğini kaydetmiştir.
Buna göre, eski vaftizhânenin Ayasofya’nın güneydeki yan kapısına komşu büyük pencere arkasındaki tek sanduka Kaya Sultan’ınki olmalıdır.

Türbede XVIII.yüzyılın ikinci yarısında, belki de 1766 depreminin arkasından girişin önüne barok üslûbunda kemerli bir sundurma ile bir türbedar odası ilave dilmiş veya daha önceden var olan bu unsurlar o yılların sanat akımına münasip tarzda tecdid edilmiştir.
Ayasofya’da 1847-1849 yılları arasında geniş çapta restorasyon işleri yapan İsviçreli mimar Gaspare Trajano Fossati’nin bu türbe ile de ilgilendiğine dair bir iz olmadığı gibi İsviçre’deki arşivinde de bu hususu aydınlatacak herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.
Fakat en azından dışını sıvattığı ve badana ettirdiği kesindir.
Uzun yıllar, türbe ile Ayasofya’nın güney yan duvarı arasındaki küçük avlu kalınlığı 2 metreyi bulan bir moloz tabakası ile örtülü olduğundan burada yer alan dev ölçüde yekpâre mermerden vaftiz teknesi gözlerden uzak kalmış, ancak Ayasofya Müzesi müdürü Sami Boyar döneminde 1943’e doğru avlu temizlenerek tekne ve birkaç büyük yağ küpü meydana çıkarılmıştır.
1973’te Semavi Eyice idaresinde küçük bir ekip burada incelemeler yaparak türbenin resimlerini çekmiş, Yılmaz Önge de plan ve rölövelerini çizmiştir.
1980 yılına doğru müze müdürlüğü ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Rölöve Bürosu türbenin restorasyonunu bir müteahhide havale etmiştir.
Bu çalışmalar esnasında türbenin iç duvarları ve kubbesinin iç yüzeyindeki sıvalar bütünüyle raspa edilmiş, köşelerdeki nişlerin dolap haline getirilmesinde takılan kanatlar kaldırılmış, barok üslûbundaki giriş sundurması ile türbedar odası sökülmüştür.
Çalışmalar esnasında ahşap sandukaların hepsi yerlerinden kaldırılarak dışarıdaki küçük avluya üst üste yığıldığından çalışmalar bittiğinde bunların ne dereceye kadar doğru olarak yerlerine konulduğu bilinemez.

Bina, vaftizhâne olarak mimarisi bakımından benzer binaların en büyük ölçülü olanlarındandır.
Türbeye dönüştürüldüğünde bazı değişikliklere lüzum görülmüştür.
Bu işleri kimin yaptığı bilinmezse de bu yıllarda hassa mimarlarından Kasım Ağa akla gelen ilk isimdir.
Binanın tam ortasında gömülü olan mermer vaftiz teknesini dışarı çıkarmak için Ayasofya tarafındaki duvarda geniş bir gedik açılarak tekne burada duvara yanaştırılmış, ardından tekrar örülmüştür.
Binanın batı tarafındaki esas girişi iptal edilerek bir pencere biçimine sokulmuş, evvelce narteks durumunda olan çapraz tonozlu üç bölüm halindeki kısmın orta bölümüne Kaya Sultan defnedilmiştir.
Köşelerdeki eksedraların içlerindeki nişlerle pencereler örülerek dolap haline getirilmiş ve eksedraların yarım kubbeleriyle pandantifler ve ana kubbe kalem işi klasik üslûpta nakışlarla süslenmişti.
Türbenin girişi binanın kuzeydoğu köşesindeki eksedrada açılan bir kapı ile sağlanmıştır.
Bunun dışına ve eski vaftizhânenin doğu tarafına bitişik bir sundurma, hol ve türbedar odası yapılmıştı.
Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi'nin Bulunduğu Yer

Ayasofya Camii Avlusundaki Türbelerin Planı
1 Numara: Sultan II.Selim Türbesi
2 Numara: Sultan III.Murad Türbesi
3.Numara: Sultan III.Mehmet Türbesi
4 Numara: Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi
5 Numara: Şehzadeler TürbesiHiç yorum yok:

Yorum Gönder