23 Eylül 2020 Çarşamba

Ayasofya Camii'ndeki Mütevelliler Dâiresi

Ayasofya Camii'ndeki Mütevelli Heyeti Dâiresi
Ayasofya İmarethanesi, Sultan I.Mahmud tarafından Ayasofya Camii’nde girişilen büyük tamir ve ilave binalar yapımı esnasında inşa edilmiştir. 
Kitâbelerinden öğrenildiğine göre bina 1155’te (1742-43) tamamlanmıştır.
Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi, eserinin 1155 yılına ait bölümünde, imaret inşaatına aynı yılın yazında başlanarak ancak Zilhicce ayında (Şubat 1743) tamamlandığını bildirir.
Hammer ise 23 Zilkade 1155’te (19 Ocak 1743), çiçeklerle bezenmiş Ayasofya aşhane-imaretinin bizzat padişah tarafından açılışının yapıldığını, bu vesileyle davetlilere ikramlarda bulunulduğu gibi vakıf mütevellisi ile mimarbaşı ve bina eminine de hil‘atler giydirildiğini yazmaktadır.
Aşhane-İmaret ile müştemilâtından olan ambarın kitâbelerinden manzum olanları devrin şairlerinden Ni‘metullah Efendi’nindir.
Mütevelliler Dairesi
Yazılar ise Dârüssaâde Ağası, Hazinedar veya Moralı olarak diğerlerinden ayırt edilen Beşir Ağa’ya aittir.
Böylece Sultan I.Mahmud Ayasofya’ya şadırvan, kütüphane, sıbyan mektebi ve bu aşhane-imareti ilâve ettirmek suretiyle onun külliye durumuna girmesini sağlamıştır.
XVIII.yüzyılın ikinci yarısında derlendiği tahmin edilen ve ramazanlarda okunan bekçi destanlarının “İmaret Faslı” başlığı altındaki kısmından İstanbul halkının bu hayır eserini çok beğendiği anlaşılmaktadır.
On iki dörtlük halindeki destanda bina şu mısralarla anlatılır:
...
Kapısına eyle nazar
Üstünde var üç kubbeler
Ameller (ameleler ?) altın eylese
Yaldızlanıp gösterdi fer

Kapısı tahtası çınar
Sakfındaki nefs-i nigâr
Gülşen-i Ayasofya’da
Açıldı yine nevbahar

Gûş eyledim sadâsını
Seyr eyledim edâsını
Nâzik bina eylemişler
Mütevelli odasını

Fukara doyar aşına
Var mı sözün nakkaşına
Altın ile her kapıda
Âyet yazılmış taşına

...
Fodla pişer fırınında
Nân-ı azîz tâliplere
...

Tarihleri yazanı var
Eksik değil düzeni var
Matbahının hem içinde
Dörder kollu kazanı var

Görün üstat ne fend etti
Her yanın güzel bend etti
Bu imâret binâsını
Görenler hep pesend etti.

Destandan, imaretin bir mütevelli odası ile bir fırını olduğu öğrenildikten başka her gün çorba dağıtıldığı, perşembe günleri ise pilâv ile zerde verildiği, fukaraya hizmet eden “tatlı dilli” aşçıları olduğu da anlaşılmaktadır.
Ayasofya Camii'ndeki Mütevelliler Dâiresi (4 no'lu yer)
.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder