6 Mayıs 2020 Çarşamba

Derviş Ağa Camii, Ödemiş, İzmir

Derviş Ağa Camii, Ödemiş, İzmir
Derviş Ağa Camii, İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Kasabasında yer almaktadır.
Cami, Derviş Ağa tarafından H,1074/M.1663 tarihinde yaptırılmıştır.
Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre caminin yanında 70 hücreli Derviş Ağa Medresesi ile 200 dükkân, iki han ve bir de hamam bulunuyordu.
Giriş kapısı üzerinde de kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe: 

Bu mâbedi tâ haşrederek ger hayrüşer a’mâlinâ
Makbûlü dergâh âmeden tâkı bülendi rûşinâ
Âkil odur hayrat idüb makdurini sarfeyliye
Sâdi merkûn der rûzü şeb bâki değil dâr-i fenâ
Âlid kisbile câmii şâdan iden Derviş ağa
Bâğı vücûdun sebzter lütfunla kıl Yârab teba
Dahî bunun emsâline vâsıl ide bâri Huda
Her ruz duâdır mâcerâ bî-iştibah subhu mesâ
Tûbâ bihişt-âsâ demek lâyıkdürür bu câmie
Zâri begüft târihini kalûbelâ hayrulbina Sene 1074 (1663).” 

Caminin Mihrab ve Minberi
Cami kesme taştan kare planlı olup, üzeri pandantifli merkezi bir kubbe ile örtülüdür.
Dört paye üzerine oturan sekizgen kasnaklı kubbe köşe kuleleri ile takviye edilmiştir.
Caminin önünde iki sütunlu ve duvar uzantıları ile de üç bölüme ayrılan bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Son cemaat mahalli geç devirde yapılmış bir saçakla üzeri örtülmüştür.
İbadet mekânı giriş kapısının iki yanında altlı üstlü birer, iki yan duvarda yine altlı üstlü ikişer, mihrabın iki yanında da birer pencere ile aydınlatılmıştır.
Derviş Ağa Camii, Ödemiş, İzmir
Bunlardan alt sıra pencereler dikdörtgen söveli, üst sıra pencereler de yuvarlak kemerli alçı şebekelidir.
Mihrap niş şeklinde olup, XVIII. yüzyıl üslubunda bezelidir.
Caminin yanındaki minaresi kesme taş kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder