3 Ocak 2021 Pazar

Hatuniye Külliyesi, Şehzadeler, Manisa


Hatuniye Külliyesi, Manisa'nın Merkez Şehzadeler İlçesi'nde Hükümet Konağı’nın yakınında yer almaktadır.
Hatuniye Külliyesi’ni Sultan II.Bayezıd’ın eşlerinden Hüsnüşah Hatun adına oğlu Şehzade Şehinşah, vakfiyesinden öğrenildiğine göre 1490-1491 yıllarında yaptırmıştır. 
Külliye cami, sıbyan mektebi, han ve hamamdan meydana gelmiştir.

Yapı topluluğunun merkezini oluşturan caminin giriş kapısı üzerinde Hüsnüşah Hatun’un ismi geçmemekle beraber 1490-1491 tarihi yazılıdır. 
Bu kitabenin üzerindeki talik yazılı dört satırlık ikinci kitabede Sultan Abdülmecit’in tamir ettirdiği yazılıdır. 
Vakıf kayıtlarına göre cami 1611’de depremden, suyolları 1637 de, camide 1672 de onarılmıştır.

Cami, Osmanlı mimarisinde yan mekânlı veya ters T planlı, zaviyeli camiler gurubundandır.
Bu bölümlerin ara duvarları sonraki yıllarda kaldırılmış ve ibadet mekânına katılmıştır. 
Caminin üzeri orta kubbe ile yanlarda onu destekleyen dört küçük kubbe ile üzeri örtülmüştür. 
Önünde beş bölümlü bir son cemaat yeri vardır. 
Duvarları bir sıra kesme taş, iki sıra yatay ve dikey tuğlalarla örülmüştür. 
Günümüzde camekân içerisine alınan son cemaat yerinin orta kısmı ayna tonoz, yanları da kubbe ile örtülmüştür. 
Sütunların başlıkları ise çevredeki antik yapılardan devşirme olarak getirilerek buraya yerleştirilmiştir. 
Son cemaat yerinin ortasındaki ana kapıdan ibadet mekânına, sağ ve solundaki kapılarla da yan mekânlara girilmektedir. 
Giriş kapısı mihrap eksenine göre sağa kaymış durumdadır. 
İç içe iki kemer içerisine yerleştirilen giriş kemeri kırmızı ve beyaz mermerdendir. 
Kanını iki yanında birer pencere, sağdakinin üzerinde de balkonlu bir pencere daha bulunmaktadır. 
Ayrıca burada dışarı taşkın minare kaidesi bulunmaktadır.
Caminin duvar kalınlığı 0.95-1.15 m.dir. İbadet mekânı 24.00x11.15 m. ölçüsündedir.
Buradaki yan kubbeler ortalarında silindirik birer niş olan iki ayağa oturmuştur. 
Ana kubbe sekizgen bir kasnak üzerinde olup kasnağın her kenarında yuvarlak kemerli birer pencere vardır. Mihrap yönündeki yan kubbeler diğerlerinden daha yüksektir.

Mihrap silme bir çerçeve içerisine alınmış, üzeri de mukarnaslı olarak sonuçlanmıştır. 
Yanlarında ise ikişer kum saatine yer verilmiştir. 
Ahşap minber Selçuklu üslubunda ahşaptan yapılmıştır. 
Minberin etrafı Rumiler, Hatayiler ve geometrik motiflerle bezenmiştir. 
Minberin kapısı üzerinde bir ayet yazılıdır. 
Üzerindeki tarihten caminin yapımından dört yıl sonra 1495’de buraya konulduğu öğrenilmektedir.

Minare kare prizma kaide üzerinde, son cemaat yerinin sağında taş ve tuğla örgülüdür. 
Kemerli bir girintiden sonra kısa ve dik bilezik gövdeyi süslemiştir. 
Şerefe altı ise oldukça basit ve pahlıdır.

Hatuniye Külliyesini Oluşturan Diğer Yapılar

Sıbyan Mektebi:
Caminin batısında yer alan sıbyan mektebi Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II. Beyazıt devirlerinde yapılmış örneklere benzemektedir. 
Yazlık ve kışlık iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. 
Üzeri aynalı tonozla örtülmüştür.

Hamam:
Caminin vakıfları arasında ismi geçen hamam Serâbad Mahallesi’nde 1940’lı yıllara kadar duruyordu. 
Vakfiyede sabah erkeklere, öğleden sonra kadınlara ayrıldığı yazılıdır. 
Bu bakımdan hamamın tek hamam olduğu öğrenilmektedir.

Han:
Evliya Çelebi’nin;
"Tahıl Pazarı Hanı kurşunludur. 
Kale misali kırk kubbeli han-ı kebirdir, 
kim cümle Arap ve Acem bezirgânı anda meksederle. 
İsmine Hatuniyyi hanı derler” diyerek sözünü ettiği hanın bugünkü Kurşunlu Hanı olduğu sanılmaktadır. 
Bu han caminin güneyinden geçen yolun diğer tarafında kalmıştır. 
Vakfiyesinde de altta otuz altı, üstte otuz sekiz odası, avlusu, ortasında havuzu, büyük bir ahırı, müştemilatı bitişiğinde de yirmi bir dükkânı olduğu belirtilmiştir.

Han 1643, 1677 ve1966 yıllarında onarılmıştır. 
Günümüzde öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder