4 Eylül 2010 Cumartesi

Emir Sultan Türbesi, Yıldırım, Bursa

Emir Sultan Türbesi (Bursa)
Emir Sultan Türbesi, Yıldırım, Bursa
Emir Sultan Türbesi, Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesinde Emir Sultan Camii’nin avlusunda bulunmaktadır.
Türbe, Emir Sultan’ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılmış, zamanla harap olmuş, Sultan II.Abdülhamid’in şehzadeliği esnasında 1868’de yenilenmiştir.
Bugün avludan 1 m. daha aşağıda olan türbenin giriş kapısı doğu yönündedir.
Bu kapının yanındaki pencerelerden biri üzerinde Sultan Abdülaziz’in talik yazı ile 18 beyitlik yapı kitabesi bulunmaktadır.

Bu kitabe 1.50x0.50 m. ölçüsündedir:

Şahinşeh-i derya-neval Sultan memduhu’l-hısal.
Abdülaziz zü’l-kemal âlemlere dâd eyledi.
Hakan-ı din ol kâmkâr-ü kâmbin
Ol mekrime-i ehli yakin terkim-i damat eyledi.
Cennet nazir derler kamu berne-vü-pir.
Emir hep halkı irşad eyledi.
Bu türbeye bunda Yatup Sultan.
Zelzeleden olmuştu harap düşmezdi amma kim türab.
Ruhu Emir kâmyab zira ki imdad eyledi.
Ta’mirin ol şah-ı enam emreyledi.
Hakkı bu lütfu misteham… dil şad eyledi.
Bu Vali bi-kudreti Hüsnü and-i şevketi.
Ber vefk-ı emr-i devleti tesiri bünyad eyledi.
Ol tacıdarın dembedem şükren alâ tilken-niam.
Şükkân-ı dünya ve irem da’vatını yad eyledi.
Ruhu Emir olsun hemin ve her kâr ve emrinde muin.
Hakka ki bir tarz-ı Güzin çok şeyler icad eyledi.
Dilk-i Emel bi-l-iftihar yazdı hemen tarihi tam.
Sultan Emirin türbesin türbesin bünyadü âbâd eyledi.

Türbenin sekiz köşeli bir planı vardır. 
Üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmektedir. 
Camiye bakan pencerelerden biri üzerinde h.1285 (1868) tarihli tamirat kitabesi dikkati çekmektedir. 
İçeride, ortada Sultan Yıldırım Bâyezîd’in damadı, Halveti şeyhi Emir Sultan’ın (1349-1429) parmaklıklarla çevrili sandukası yer almaktadır. 
Bunun yanında oğlu Emir Ali Çelebi ile Hundi Sultanın ve iki kızının sandukaları bulunmaktadır.




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder